FEATURES OF PROVIDING THE VALUE OF PROJECTS FOR STAKEHOLDERS UNDER CONDITIONS OF UKRAINIAN BUSINESS

Anastasiia Liezina

Abstract


The purpose of the work is to determine the value characteristics for the stakeholders of the project, identify existing types of projects in the field of providing electricity services, and describe the features of providing value in the Ukrainian business environment. The system analysis method and analytical method allowed analysing the development of project management from the point of introduction and use of “value” category of the project in practice and considering the features of providing value characteristics for the main stakeholders of the project. Methodology. The analysis of the project management system is based on providing value expectations for the project stakeholders in theory and in practice. The development of the electricity supply in the country is of great importance in the economic development of the country during the crisis stages. For the analysis, 3 enterprises were selected, carrying out their economic activities in this area on the territory of the Kyiv region. In order to determine the specifics of providing value to project stakeholders at all phases of the life cycle of the project, the main types of projects were identified and their percentage was analysed among the implemented projects at enterprises between 2009 and 2017. The definition of the project product for this field of activity is presented and the main stakeholders of the project are described. The analysis of project implementation provides for the existence of four phases of the life cycle, with a partial provision of value on each of them for interested parties. This indicates that entrepreneurs are not consciously seeking to improve their management skills in order to increase the efficiency of project implementation. Relevance/originality. Analytical data provide further development of this science in the field of application of value characteristics in the analysis of the effectiveness of projects. In the future, the system analysis of project management in practice makes it possible to assess the degree of the use of scientific developments and fill gaps.

Keywords


project management, value, stakeholders, project product, project life cycle phases.

References


Bushuev, S. D. (2010). Mekhanizmy formirovaniya tsennosti v deyatelnosti proektno – upravlyaemykh organizatsiyakh - Vost. – Yevrop. Zhurnal peredovykh tekhnologiy. – Vip. 1/2 (43), Kharkov, s. 4-9.

Freeman R.E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. – Boston: Pitman, USA, p. 292.

Golovne upravlіnnya statistiki v Kiivskіy oblastі. Elektronnyi resurs. Retrieved from: http://kyivobl.ukrstat.gov.ua

Mіnіsterstvo paliva ta energetiki Ukraini (2006). Nakaz № 258 vіd 25.07.2006 r. «Pro zatverdzhennya Pravil tekhnіchnoi ekspluatatsіi elektroustanovok spozhivachіv». Elektronnyi resurs. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1143-06

Natsіonalna komіsіya, shcho zdіysnyuє derzhavne regulyuvannya u sferі energetiki ta komunalnikh poslug (NKRYeKP) (2015). Postanova № 115 vіd 12.02.2013, m. Kiev. Elektronnyi resurs. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0339-13

Natsіonalniy standart Ukraini (2013). Pravila viznachennya vartostі proektno – vishukuvalnikh robіt ta ekspertizi proektnoi dokumentatsіi na budіvnitstvo. DSTU B D.1.1-7:2013. Derzhavne pіdpriєmstvo «Derzhavniy naukovo – doslіdniy іnstitut budіvelnikh konstruktsіy», Kiev, p, 52.

Ohara S. (2001). «A Guidebook for Project and Program Management for Enterprise Innovatoin» (P2M). Issued by the Project Management Professionals Certification Center (PMCC) of Japan, (Project Management Association of Japan (PMAJ). – Japan, p. 90.

Rach V. A. (2010). Upravlіnnya proektami: praktichnyi aspekt realіzatsіi strategіy regіonalnogo rozvitku: navch. Posіb – Kiev, s. 276.
DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-4-134-141

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.