INTELLECTUAL CAPITAL DEVELOPMENT WITHIN THE CONDITIONS OF THE INFORMATION SOCIETY

Oleksandr Bakumov, Vladyslav Neviadovskyi, Olha Shaituro

Abstract


In the era of rapid development of the information society, there is a problem of accumulation and rational use of intellectual capital, as well as the need to ensure its development. Now it is impossible to carry out the effective activity of enterprises without technologies, know-how, inventions, knowledge and experience of workers. Since world globalization and rapid transformation of the domestic economy led to some kind of economic and financial instability, which leads to an increase in interest in the research and use of information, it becomes necessary to study the possibilities of providing intellectual capital development in entrepreneurship and in the country. It should also be noted that sufficient funding for the development of intellectual potential leads to increased competitiveness of the country as a whole. Therefore, intellectual capital in a society with information as the main source holds key positions and is at the centre of a number of issues related to the development of entrepreneurship in the country, the development of the information society, the knowledge society, and the digital economy. Taking into account the cultural and value aspect and the explicit and implicit problems of multi-agent interaction in the information society, we believe that the approaches to the definition of the “information society” should not be antagonistic to each other, but symbiotic, and integrate the workings of each area of research of scientists, taking into account rapid development, globalization and informational synergistic effects that arise in recent years, it can be argued that the concept will be repeatedly transformed. It is investigated that, in the context of the information society, the concept of “intellectual capital” appears. We determine that intellectual capital is an aggregate of knowledge, experience, skills, creativity, abilities, relationships, accumulated in the process of intellectual activity, that have economic value and are used in the process of production and exchange for the purpose of obtaining income. The conducted research allows generalizing the conclusion that exactly the development of information and communication technologies has led to the emergence of an information society, which was an impetus for the development of e-economy, which precisely determined the emergence of e-commerce as its inherent part. It is proven that financing for the development of intellectual capital is required for many reasons; however, one of the keys is to raise the level of competitiveness not only of enterprises but of the state as a whole. Thus, the intellectual potential of citizens is aimed at the economic, technical, and cultural development of enterprises and their own state. Therefore, the support and development of the information society and its main good, namely, information and knowledge, should be actively implemented in enterprises for further development of entrepreneurship, the economy of the country and the state. That is why the research of models of financial provision of intellectual capital, which was carried out in the article (investment, crowdfunding, innovative), are defined as perspective directions of development of science and practice.

Keywords


information society, knowledge society, e-economy, network economy, intellectual capital

Full Text:

PDF

References


Apatova, N. V. (2013). Riskologiya virtualnogo predprinimatelstva [The riskology of virtual entrepreneurship]. Simferopol: DIAIPI. (in Ukrainian)

Bell, D. (2004). Gryadushcheye postindustrialnoye obshchestvo: Opyt sotsialnogo prognozirovaniya [The coming of post-industrial society: The experience of social forecasting]. Ed. 2nd, rev. and add. [trans. from English]. Moscow: Academia.

Bell, D. (1998). The Coming of Post-Industrial Society. NY: Basic Books.

Baudrillard, J. (2013). Simulyakry i simulyatsiya [Simulacra and Simulation]. Tula: Tulskiy poligrafist. 204 p.

Brooking, A. (2001). Intellektualnyy kapital [Intellectual capital]. [trans. from English N. Mishkova]; by ed. L. N. Kovalik. SPb: Piter. 288 p.

Castells, M. (1996-1998). The Information Age: Economy, Society and Culture. Oxford: Blackwell Publishing, vol. 3.

Chaffey, D. (2011). E-Business and E-Commerce Management: Strategy, Implementation and Practice. 5-th ed. Harlow: Pearson, 2011. XXXI, 733 p.

Chekina, K. V., Orlyk, O. V. (2015). Internet ta suchasni sposoby vedennya elektronnoho biznesu [Internet and modern ways of conducting e-business]. Informatyka ta informatsiyni tekhnolohiyi: stud. nauk. konf., 20 kvitnya 2015 [Computer science and information technologies: stud. sciences Conf., April 20, 2015]. Odessa, ONEU-WITH, pp. 36-39.

Drucker Peter. (2003). The age of discontinuity: guidelines to our changing society. London: Heinemann. 380 p.

Diatlov, S. A., Maryanenko, V. P., Selishcheva, T. A. (2015). Informatsionno-setevaya ekonomika: struktura, dinamika, regulirovaniye: monografíya [Informational network economy: structure, dynamics, regulation: monographs]. Moscow: INFRA-M.

Edvinsson, L., Malone, M. (1999). Intellektualnyy kapital. Opredeleniye istinnoy stoimosti kompanii. Novaya postindustrialnaya volna na Zapade: Antologiya [Intellectual Capital. Determination of the true value of the company. New post-industrial wave in the West: an anthology]. ed. V. L. Inozemtseva. Moscow: Academia.

Ermoshenko, N. N. (1991). Rynok i informatsiya: vzaimosvyaz, stanovleniye i razvitiye [Market and information: interconnection, formation and development]. Informatsiya i rynok, no. 1, pp. 15-24.

Horovyy, D. A. (2011). Virtualni ekonomichni vidnosyny ta yikh rol v suchasniy ekonomitsi [Virtual Economic Relations and Their Role in the Modern Economy]. Vestnyk Natsyonalnoho tekhnycheskoho unyversyteta “KHPY”, vol. 8.

Kalakota, R., Robinson, V. (2010). E-Business 2.0: Roadmap for Success. Moscow – Boston: Addison-Wesley, XXIV, 520 p.

Ilnytskyy, D. (2015). Universytety v hlobalniy ekonomitsi znan [Universities in the global knowledge economy]. Mizhnarodna ekonomichna polityka, no. 1(22), pp. 123-154.

Karpus, I. N. (2011). Derzhavna investytsiyna polityka ta mekhanizm yiyi realizatsiyi: monohrafiya [State investment policy and mechanism of its realization: monograph]. Lviv: RVB NLTU of Ukraine, 348 p.

Khanin, I. H. (2012). Informatsiyno-tekhnolohichni peredumovy formuvannya postindustrialnoho suspilstva yak kontseptsiyi novoyi hlobalnoyi tsyvilizatsiyi [Information and technological prerequisites for the formation of postindustrial society as a concept of a new global civilization]. Efektyvna ekonomika, no. 9. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1765

Klymko, S. H., Pryhoda, V. M., Syzonenko, V. O. Lyudskyy kapital: svitovyy dosvid i Ukrayina [Human capital: world experience and Ukraine]. Kyev: Osnovy.

Laudon, K. C., Laudon, J. P. (2012). Management Information Systems: Managing the Digital Firm. 12-th ed. Global edition. Boston: Pearson, 630 p.

Masuda, Y. (1983). The Information Society as Postindustrial Society. Wash.: World Future Soc.

Lukyanenko, O., Dvornyk, I. (2018). Intelektualnyy kapital v strukturi hlobalnoyi ekonomiky Mizhnarodna ekonomichna polityka [Intellectual capital in the structure of the global economy International economic policy], №1(28). Retrieved from: http://iepjournal.com/journals/28/2018_4_Lukyanenko_Dvornik_Kolechko.pdf

Matvieiev, I. A. (2012). Elektronnaya ekonomika: sushchnost i etapy razvitiya [E-economy: the nature and stages of development], №6(42). Retrieved from: http://uecs.ru/makroekonomika/item/1427-2012-06-29-06-02-49

Martynyuk, O. A. (2015). Rozvytok informatyzatsiyi u hlobalnomu ekonomichnomu prostori [Development of Informatization in the Global Economic Space]. Naukovi zapysky Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Odessa: International Humanitarian University, vyp. 24, 186 p.

Poster, M. (1997). Cyberdemocracy: Internet and the Public Sphere. Internet Culture. Ed. by Porter D. New York, 1997.

Porat, M. (1999). The Information Economy. Marc Uri Porat. Washington, DC: US Department of Commerce, 556 p.

Radionova, I. (2008). Ekonomichne zrostannya za uchastyu lyudskoho kapitalu [Economic growth with the participation of human capital]. Economy of Ukraine, no. 10, pp. 19-30. (in Ukraine)

Rakitov, A. (1991). Filosofiya kompyuternoy revolyutsii [The philosophy of the computer revolution]. Moscow: Politizdat, 287 p.

Robertson, R. (1992). The twofold process of the particularization of the universal and the universalization of the particular. Globalization: Social Theory and Global Culture, London, pp. 177-178.

Toffler, A. (1980). The Third Wave. New York: Morrow, 544 p.

Toffler, A. Tretya khvylya. Suchasna zarubizhna sotsialna filosofiya. Khrestomatiya: Navch. Posibnyk [Third wave. Contemporary foreign social philosophy. Textbook: Teach. Manual]. Kyiv: Lybid. (in Ukraine)

Ushakova, S. Y., Bukhanova, Yu. A. (2015). Investitsionnyy aspekt stimulirovaniya effektivnogo ispolzovaniya intellektualnogo kapitala strany: zarubezhnyy i otechestvennyy opyt. [The investment aspect of stimulating the effective use of the intellectual capital of the country: foreign and domestic experience]. Nauka. Innovatsii. Obrazovaniye, no. 18, pp. 138-167.

Van der Mark W. (2011). Marketing.com: E-commerce, social media, and mobile Internet in practice / Translation: J. Naeije and NHTV (Nederlandse Hogeschool voor Toerisme). 1-st ed. Houten: Noordhoff Uitgevers, 141 p.

Vynaryk, L. S., Shchedryn, A. N., Vasyleva, N. F. (2007). Onlaynovyy elektronnyy biznes: Monografiya [Online e-business: Monograph]. Donetsk, NAS of Ukraine. (in Ukraine)

Vysotska, V. A. (2008). Osoblyvosti proektuvannya ta vprovadzhennya system elektronnoyi komertsiyi [Features of designing and implementation of e-commerce systems]. Visnyk natsionalnoho universytetu «Lvivska Politekhnika». Kompyuterni nauky ta informatsiyni tekhnolohiyi, no. 629, pp. 34-45.
DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-4-14-23

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.