ECONOMIC SECURITY AS AN ELEMENT OF THE REGION’S DEVELOPMENT PROCESS ON THE EXAMPLE OF COMMUNES OF THE ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODSHIP

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Piotr Wiraszka

  Urszula Karpinska

Abstract

Economic security can be described as a process, in which one seeks to achieve a state of calmness and the ability to neutralize emerging threats, in a geographically or culturally defined space, in which an individual, legal entity or territory has a feeling similar to certainty that they have and will have sufficient the amount of resources to cover current needs and that there will be no risky situations that would deprive these entities of their resources. The aim of the article is to assess the diversification of economic security of communes in the Świętokrzyskie Voivodship in 2009-2018, using a synthetic measure. Empirical data were collected in spatial terms for 102 communes of the Świętokrzyskie Voivodship. The material used was data from the Local Data Bank of the Central Statistical Office and the Regional Accounting Chamber of Kielce for 2009-2017. When discussing the activities of local entities in the process of shaping economic security, the first thing to emphasize is the importance of Local Government Units (LGUs), the operation of which is key in ensuring the continuity of the development process and striving to ensure an adequate level of security. Economic security is expressed primarily in the economy's ability to survive and develop. The greater the economic potential of the national economy is at a higher level of socioeconomic development and shows faster growth dynamics, the more stable and durable its security is considered. The study showed a diversified level of financial security for communes in the Świętokrzyskie Voivodship. In 2018, the measure of the level of financial security ranged from 0.65 to 0.85, while from 0.69 to 0.87 in 2009.

How to Cite

Wiraszka, P., & Karpinska, U. (2020). ECONOMIC SECURITY AS AN ELEMENT OF THE REGION’S DEVELOPMENT PROCESS ON THE EXAMPLE OF COMMUNES OF THE ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODSHIP. Baltic Journal of Economic Studies, 6(3), 67-75. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-3-67-75
Article views: 221 | PDF Downloads: 256

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

regional development, economic security, commune

References

Churski, P. (2015). Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo UAM, Poznań.

Duczkowska-Piasecka, M. (2017). Rola innowacji w umacnianiu bezpieczeństwa ekonomicznego, Journal of Modern Science tom 2/33/2017.

Dworakowska, M. M. (2015). Bezpieczeństwo ekonomiczne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce Journal of Modern Science, no. 1(24).

Dziekański, P. (2014). Bezpieczeństwo ekonomiczne wyzwaniem współczesnego regionu – próba oceny syntetycznej, „Kultura bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje”, nr 16.

Dziekański, P. (2016). Spatial Differentiation of the Financial Condition of the Świętokrzyskie Voivodship Counties. Barometr Regionalny, Tom 14, nr 3.

Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, Dz. U. z 1994 roku, Nr 124, poz. 607 z późn. zm.

Frejtag-Mika, E., Kołodziejak, Z., & Putkiewicz, W. (1996). Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.

Gębska, M., & Kubiak, M. (2016). Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne, Wymiar międzynarodowy, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa.

Głuszczuk, D. (2011). Istota rozwoju regionalnego i jego determinanty, [w]: Ekonomia, nr 5/2011, Wrocław.

Imiołczyk, B. (red.) (2011). ABC Samorządu terytorialnego (poradnik nie tylko dla radnych), Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa.

Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.

Kitler, W. (2010). Bezpieczeństwo narodowe. Podstawowe kategorie, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji, TWO, Zeszyt Problemowy 1(61).

Korenik, S. (2007). Pojęcie i znaczenie przestrzeni, [w:] Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno-ekonomiczny w przestrzeni, CeDeWu.pl, Warszawa.

Księżopolski, K. M. (2004). Ekonomiczne zagrożenie bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania. Warszawa: Kolor Plus.

Księżopolski, K. M. (2011). Bezpieczeństwo ekonomiczne, Warszawa.

Łuczak, A., & Wysocki, F. (2005). Wykorzystanie metod taksonometrycznych i analitycznego procesu hierarchicznego do Malina A., (2004) Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.

Niewiadomski, Z., Siemiński, W., Sosnowski, P., & Tetera, M. (2001). Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, Branta, Bydgoszcz.

Nowa encyklopedia powszechna PWN (1996). PWN, Warszawa, t. 5.

Nowacki, R. (2016). Potencjał innowacyjny regionu jako czynnik rozwoju regionalnego, [w:] R. Brol (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.

Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.

Pietrzyk, L. (2000). Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa.

Pięta, K. (2009). Zróżnicowanie bezpieczeństwa ekonomicznego państw w dobie globalizacji. W: J. Pięta i B. Purski (red.), Współczesne dylematy bezpieczeństwa – teoria i praktyka (ss. 163–172). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony.

Piwowarski, J. (2018). Nauki o bezpieczeństwie, Między kulturą bezpieczeństwa a studiami bezpieczeństwa, Warszawa.

Polcyn-Radomska, A. (2014). Wartość, znaczenie i uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego, Kwartalnik naukowy, nr 1(17).

Stańczyk, J. (1996). Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa.

programowania rozwoju obszarów wiejskich. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.

Tokarski, T. (2005). Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo PTE, Warszawa.

Trojak, M., & Tokarski, T. (red.) (2013). Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski, Wyd. UJ, Kraków.

Wolski, A. (2018). Bezpieczeństwo personalne na gruncie społeczności lokalnej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Wysocki F., (2010), Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

Wysocki, F., & Lira, J. (2005). Statystyka opisowa, Wyd. AR, Poznań.

Wysocki, F. (1996). Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w rozpoznawaniu typów struktury przestrzennej rolnictwa, Roczniki AR w Poznaniu, seria: Rozprawy Naukowe, z. 266, Poznań.

Zeliaś, A., & Malina, A. (1997). O budowie taksonomicznej miary jakości życia. Syntetyczna miara rozwoju jest narzędziem statystycznej analizy porównawczej, Taksonomia z. 4 Ochroną Pracy w Katowicach, nr 1(14).