QUALITY OF LIFE IN THE POLISH URBAN CENTRES. AN ATTEMPT TO EVALUATE LARGE CITIES

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Piotr Hajduga

  Małgorzata Rogowska

Abstract

The article presents current and, from the point of view of the Au-thors, important problems of quality of life in the large Polish cities. In contem-porary concepts of socio-economic development, improving the quality of life is considered one of the main strategic goals and a key element of sustainable development. Quality of life is one of the factors affecting the city’s attractiveness for potential investors and residents. One of the most important perspectives of thinking about development is to ensure the highest standard of living for all residents of a given territorial unit. This is to lead to stability of the socio-economic system and maximum expansion of the group of beneficiaries of economic development. There were analysed eighteen largest urban centres. The subjects of the study are provincial cities. The presented comparison is a static approach, taking into account only one year. The purpose of this article is an attempt to evaluate the quality of life in selected Polish cities in 2018. The employed research methods are primarily a comparative analysis method and simple statistical methods that have allowed to compare and aggregate selected indicators on the quality of life in urban centres. On this basis, cities were ranked with the assumption that the cities with the highest indicator values (assuming that the given feature is a stimulant) are at the top of the ranking. An additional objective of the study is to present the condition of Polish cities in terms of population and their area, taking into account the situation in Polish regions. Finally, the study presents an analysis of the quality of life of the large Polish cities based on selected 13 indicators. The best results were achieved not only by large economically significant cities, attracting investments and residents, but also those located on the eastern wall of the country, which can be described as “more intimate” in terms of area and population, such as Rzeszów, Lublin or Olsztyn.

How to Cite

Hajduga, P., & Rogowska, M. (2020). QUALITY OF LIFE IN THE POLISH URBAN CENTRES. AN ATTEMPT TO EVALUATE LARGE CITIES. Baltic Journal of Economic Studies, 6(4), 17-27. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-4-17-27
Article views: 183 | PDF Downloads: 224

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

quality of life, city, attractiveness, competitiveness, creativity, en-trepreneurship

References

Local Data Bank, GUS.

Boryczka, E. M. (2019). Procesy rewitalizacji i ich konsekwencje dla przekształceń bazy ekonomicznej miasta. Przykład miast poprzemysłowych. Rozprawa doktorska. Łódź: Uniwersytet Łódzki.

Borys, T. (2003). Jakość życia jako integrujący rodzaj jakości. In: J. Tomczyk-Tołkacz (ed.). Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii. Jelenia Góra: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Brol, R. (2001). Rozwój miasta. In: R. Brol (ed.). Ekonomika i zarządzanie miastem. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Cheshire, P. C., Nathan, M. & Overman, H. G. (2014). Urban Economics and Urban Policy. Challenging Conventional Policy Wisdom. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Costanza, R., Fisher, B., Ali, S. i in. (2008). Integrative approach to quality of life meas-urement, research, and policy. S.A.P.I.E.N.S, 1(1), p. 18.

Diener, E. & Suh, E. (1997). Measuring quality of life: Economic, social, and subjective indicators. Social Indicators Research, 40, p. 200.

European Commission (2010). Europe 2020 – A Strategy for Smart, Sustainable and In-clusive Growth. COM (2010) 2020 final.

Florida, R. (2010). Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego (tłum. T. Krzyżanowski, M. Penkala). Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Główny Urząd Statystyczny [GUS] (2018). Miasta w liczbach 2016. Warszawa, Poznań: Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny [GUS] (2019). Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2019 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

International Definition and measurement of levels of living. An Interim Guide (1961). United Nations, E/CN.3/270/Rev.1, E/CN.5/353, New York.

Jacobs, J. (1961). The Death and Life of Great American Cities. New York: Random House.

Klasik, A. (ed.). (2008). Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast w procesie restrukturyzacji aglomeracji miejskich. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2011. M.P. 2012 poz. 252, Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

Konecka-Szydłowska, B. (2017). Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego nowych miast. Przykład Polski i Węgier. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (327).

Korcelli, P. (2007). Podstawowe węzły układu osadniczego Polski na tle europejskiego systemu osadniczego (aglomeracje-metropolie). Biuletyn KPZK PAN, (233), pp. 87–113.

Kosecki, A. & Stawarz, A. (eds.) (2005). Tożsamość społeczno-kulturowa współczesnego miasta w Polsce. Warszawa-Pułtusk: PTEM.

Kot, S. M. (2004). Rozkłady dochodów, nierówności i dobrobyt w Polsce. W: S.M. Kot, A. Makowski, A. Węgrzecki (eds.). Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Królikowska-Tomczak, A. (2016). Zarządzanie zrównoważonym rozwojem turystyki a jakość życia w aglomeracjach miejskich. Handel wewnętrzny, 6(365), p. 361.

Mohan, R. (1979). Urban Economic and Planning Models. World Bank Staff Occasional Papers, (25), pp. 6–10.

Panek, T. & Zwierzchowski, J. (2019). Analiza porównawcza jakości życia w Polsce w układzie wojewódzkim w ramach podejścia możliwości. Zeszyty Naukowe Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nr 51. Warszawa: SGH w Warszawie.

Regulski, J. (1980). Rozwój miast w Polsce. Warszawa: PWN.

Rogerson, R. J. (1999). Quality of life and city competitiveness. Urban Studies, 36 (5-6), p. 969–985.

Sanetra-Szeliga, J. (2017). Kultura jako element składowy jakości życia w mieście. W: J. Hausner, (red.). Kultura i rozwój, 1(2). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Szewczuk, A. (2011). Rozwój lokalny i regionalny – główne determinanty. In: A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło (ed.). Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Throsby, D. (2010). Ekonomia i kultura, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Uciekające metropolie. Ranking 100 polskich miast, Klub Jagielloński, Kraków 2019.

Wałachowski, K. (2019). Uciekające metropolie. Ranking 100 polskich miast. Raport 09/2019. Kraków: Klub Jagielloński.

Yuan, L. L., Yuen, B. i Low, C. (1999). Urban quality of life – critical issues and options. Singapore: National University of Singapore.

Zaniewska, H. (2014). Rozmieszczenie przestrzenne i cechy nowych małych miast z przełomu XX i XXI w. Problemy Rozwoju Miast. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie, (11/3), p. 75–83.