NET STRUCTURE OF SUBJECT-TO-SUBJECT RELATIONS IN THE MANAGEMENT OF THE SYSTEM OF ADMINISTRATIVE SERVICES PROVISION

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

Published: Dec 12, 2017

  Yulya Danshina

  Igor Britchenko

Abstract

The purpose of the work is to form the net structure of management of the system of administrative services provision on the basis of implementation of subject-to-subject interactions between state sector and civil society. Methodology. The methodology basis for the investigation is the abstract-logical analysis of theoretical and methodological backgrounds for management of relations and interactions. For the theoretical generalization and formation of net structure, there are used scientific recommendations of Ukrainian scientists regarding the necessity to implement subject-to-subject relations in the system of administrative services provision. Results. The investigations allowed confirming that the hierarchical structure of the state governance system does not give an opportunity to implement equal interaction between a subject of provision and a subject of an appeal as these relations have one – way communication and the feedback channel has a formal character. Moreover, the civil society is not considered by state sector to be a source of methods and ways to develop the system of state governance, in particular, the management system of administrative services provision. Practical meaning. The net structure of management will allow implementing the subject-subject relations in the system, under which the actions of the subject of provision – that means state sector – will be directed to the realization of rights and interests of the subjects of appeal. In their turn, apart from the performance of all legislative responsibilities that they should perform, they can carry out activities directed to the development of management activity in the system of administrative services provision and the whole system of state governance as an integral system of management. Meaning/Distinction. The provided model of the net structure will allow involving citizens in the processes of state governance and increasing the impact of the civil sector during the making of state and management decisions and, as a result, to confirm subject-to-subject positions in the relations.

How to Cite

Danshina, Y., & Britchenko, I. (2017). NET STRUCTURE OF SUBJECT-TO-SUBJECT RELATIONS IN THE MANAGEMENT OF THE SYSTEM OF ADMINISTRATIVE SERVICES PROVISION. Baltic Journal of Economic Studies, 3(5), 108-115. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-108-115
Article views: 358 | PDF Downloads: 167

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

management, system, net management, hierarchical management, subject of provision, subject of appeal.

References

Averjanov, V. B. (ed.) (2004). Administrativnoe pravo Ukrainy. Obshhaja chast. Administrativnoe pravo Ukrainy. Akademicheskij kurs. Kiev: Juridicheskaja mysl.

Bakumenko, V. D., Beznosenko, D. O., Varzar, I. M., Kniazev, V. M., Kravchenko, S. O., Shtyk, L. H. (2002). Derzhavne upravlinnia [State Governance] (eds. Kniazev V. M., Bakumenko V. D.). Kyiv: UADU.

Bakumenko, V. D., Hohin L. M., Koziura I.V. Kravchenko S. O., Kalnysh Yu. H., Shtyka L. H. (2005). Yevropeiski oriientyry administratyvnoho reformuvannia v Ukraini [European benchmarks for administrative reform in Ukraine]. (eds. Bakumenko V. D., Kniaziev V. M.). Kyiv: NADU.

Barabási, A.-L. (2007). The architecture of complexity. IEEE Control Systems Magazine, vol. 27, no. 4, pp. 33–42.

Barenbojm, P. D. (2010). Pravovoe gosudarstvo kak partner grazhdanskogo obshhestva: k 150-letiju opublikovanija koncepcii "Gosudarstvo kak proizvedenie iskusstva". Zakonodatel'stvo i jekonomika, no. 9.

Burenko, T. O. (2011). Formuvannia systemy nadannia administratyvnykh posluh orhanamy derzhavnoi vlady v

Ukraini [Formation of the system of providing administrative services by state authorities in Ukraine] (Avtoref. dys. kand. nauk z derzh. upr.). Natsionalna akademiia derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. Kyiv.

Buslenko, N. P. (1978). Modelirovanie slozhnykh sistem [Simulation of complex systems]. Moskva: Nauka.

Easton, D. A. (1965). Framework for Political Analysis. London; Sydney; Toronto; New Delhi; Tokyo.

Hlushkov, V. M. (ed.) (1973). Entsyklopediia kibernetyky [Encyclopedia of Cybernetics] (Vol. 2). Kyiv: Holovna redaktsiia Ukrainskoi radianskoi entsyklopedii.

Kastels Manuel. (n.d.) Stanovlenie obshchestva setevykh struktur [The formation of a society of network structures]. Available at http://podelise.ru/docs/index-25213440-1.html (accessed 03.9.2017).

Kistjakovskij, B. A. (1998). Filosofija i sociologija prava (eds. Davydov Ju.N., Sapov V. V.). Sankt-Peterburg : Rus. Hristian. gumanitar. in-t.

Koliushko, I., Tymoshchuk, V., Banchuk, O., Bekeshkina, I. (2009). Koruptsiini ryzyky nadan nia administratyvnykh posluh ta kontrolno-nahliadovoi diialnosti v Ukraini [Corruption risks of providing administrative services and control and supervision activities in Ukraine]. Kyiv: Moskalenko O.M.

Konstytutsiia Ukrainy (zi zminamy i dopovnenniamy) (2016). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr (accessed 17 December 2017).

Korikov, A. M., Pavlov, S. N. (2008). Teoriya sistem i sistemnyy analiz [Theory of systems and system analysis]. Tomsk: Tomskiy gosudarstvennyy universitet sistem upravleniya i radioelektroniki.

Kovalevich, I. P. (2008). Teoretychni zasady zabezpechennia zvorotnoho zviazku v derzhavnomu upravlinni [Theoretical principles of providing feedback in public administration]. Derzhavne budivnytstvo [State building], 2. Retrieved from: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-2/doc/1/15.pdf (accessed 12.11.2017)

Lipentsev, A. V. (2015). Administratyvni posluhy v Ukraini: poniattia ta sutnist [Administrative Services in Ukraine: Concepts and Essence] (eds. Lipentsev A. V., Zhuk Yu. M.). Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia [Effectiveness of public administration], vol. 42. Lviv : LRIDU NADU, pp. 140-149.

Mochernyi, S. V. (ed.) (2006). Ekonomichnyi entsyklopedychnyi slovnyk [Economic Encyclopedic Dictionary] (Vol.1-2). Lviv: Svit.

Mohov, V.P., Oujen, N. (2000). Gosudarstvennaya sluzhba i byurokratiya. Rossiya i Britaniya v poiskakh dostoynogo pravleniya. Perm'. Nechiporenko, V. I. (1977). Strukturnyy analiz sistem [Structural analysis of systems ]. Moskva: Sovetskoe radio.

Nyzhnyk, N., Lelikov, H., Mosov, S. (2001). Pro spivvidnoshennia katehorii «protses» i «mekhanizm» ta yikh vykorystannia v upravlinskii diialnosti orhaniv vykonavchoi vlady [On the relationship between the categories "process" and "mechanism" and their use in the management activities of executive authorities]. Visnyk derzhavnoi sluzhby Ukrainy [Bulletin of the Civil Service of Ukraine], no. 3, pp. 80–87.

Obolenskyi, Yu. (ed.) (2005). Derzhavne upravlinnia ta derzhavna sluzhba: slovnyk-dovidnyk [Public administration and public service: dictionary-directory]. Kyiv: KNEU.

Oslavskyi, M. I. (2009). Vykonavcha vlada v Ukraini: orhanizatsiino-pravovi zasady[ Executive power in Ukraine: organizational and legal principles]. Kyiv: Znannia.

Petrenko, V. P., Dzvinchuk, D. I., Nemchuk, O. V. (2012). Teoretychna reinterpretatsiia sutnosti i dii zvorotnykh zviazkiv yak osnovy intehratsiinykh protsesiv v upravlinni sotsialno-ekonomichnymy systemamy [Theoretical reinterpretation of the essence and effect of feedback as the basis of integration processes in the management of socio-economic systems] (eds. Pererva P. H., Savchenko O. I., Tovazhnianskyi V. L.). Menedzhment, marketynh ta intelektualnyi kapital v hlobalnomu ekonomichnomu prostori [Management, marketing and intellectual capital in the global economic space]. Kharkiv: «Tsyfrova drukarnia №1», pp. 209–220.

Popov, S. M. (2010). Naukova paradyhma subiekt-subiektnoho upravlinnia v umovakh suchasnoho kontynuumu [Scientific paradigm of subject-subject control in the conditions of the modern continuum]. In H.V. Voronkova (Red.). Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii [Humanitarian Bulletin Zaporizhzhya State Engineering Academy], no. 43. Zaporizhzhia : ZDIA, 166-175.

Pro administratyvni posluhy. Zakon Ukrainy [About administrative services. Law of Ukraine] № 5203-VI (2012).

Sukhinin, D. V. (2005). Protsesnyi pidkhid do orhanizatsii diialnosti z nadannia munitsypalnykh posluh [Process approach to the organization of municipal services] (eds. Sukhinin D. V., Mamatova T. V.). Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka [Public Administration: Theory and Practice], vol. 2. Retrieved from: www.academy.gov.ua/ej/ej2/.../05sdvnmp.pdf (accessed 22.10.2017).

Surmin, Yu. P., Nadolishnii, P. I. (eds.) (2011) Metodolohiia derzhavnoho upravlinnia [Methodology of Public Administration] Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedia of Public Administration] (Vol. 2). Kyiv: NADU.

Tymoshchuk, V. (2015). Nadannia administratyvnykh posluh u munitsypalnomu sektori. [ Provision of administrative services in the municipal sector.] (Navchalnyi posibnyk dlia posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia) (ed. Tymoshchuk V.). Asotsiatsiia mist Ukrainy [Association of Ukrainian Cities]. Kyiv: VI EN EI.

Volkova, V. N., Denisov, A. A. (2014). Teoriya sistem i sistemnyy analiz [Theory of systems and system analysis], no. 2. Moskva: Yurayt.