INTRAREGIONAL DIVERSIFICATION OF THE LEVEL OF THE FINANCIAL SITUATION OF THE POVIATS OF EASTERN POLAND IN RELATION TO THE DEVELOPMENT POTENTIAL

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Paweł Dziekański

  Andrzej Pawlik

Abstract

Territorial self-government is an independent entity that has a certain scope of freedom in deciding on the path of development of the subordinate area, common property, and implementation of public tasks. The aim of the study is to assess the intra-regional diagnosis of the level of the poviat’s financial situation relative to the development potential. The data used to conduct the study refer to the years of 2009 and 2016; they come from the Local Data Bank and cover 101 poviats of Eastern Poland. The poviat can carry out its tasks when it is equipped with stable and efficient sources of income. The level and structure of budget revenues determine investment activity. The socio-economic space of the poviat’s activity is a multi-element system. It achieves different levels of development depending on the structure, equipment elements, as well as the quality and complexity of the links between them. The ability of a poviat to operate can be seen as a set of factors that are mutually related to each other. These factors include: technical infrastructure, knowledge, innovation, regional product, eco-development, geographical location, finances. These factors depend on the potential inherent in the region, activity in the sphere of planning and implementation of regional policy by regional self-government authorities, the state’s economic policy, and the standards of structural policy and EU cohesion policy. These factors are not unchangeable over time; therefore, they should be subjected to continuous and ongoing analysis. The synthetic measure of the financial situation according to the average value of the 2007–2016 years was in the range from 0.24 to 0.49. Poviats with a higher rate of the synthetic financial situation are better in terms of the measure of development. The level of the indicator is influenced by: the economic character of the entity and the function of the area, economic potential, financial situation, quality of the natural environment and infrastructure. The management of financial resources is of special importance in the functioning of poviats. They affect the economic situation of the local government, the conditions for the implementation of tasks. Financial resources are the basis for the operation of individuals and a condition for the implementation of the tasks imposed on them, they determine development and are an expression of the potential for economic development. The situation of the surveyed units varied. The ranking of cities in the ranking did not change substantially in the subsequent years. It was confirmed that financial resources are the basis for the operation of individuals and a condition for carrying out the tasks imposed on them, determine development, and reflect the potential for economic development.

How to Cite

Dziekański, P., & Pawlik, A. (2019). INTRAREGIONAL DIVERSIFICATION OF THE LEVEL OF THE FINANCIAL SITUATION OF THE POVIATS OF EASTERN POLAND IN RELATION TO THE DEVELOPMENT POTENTIAL. Baltic Journal of Economic Studies, 5(3), 1-8. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-3-1-8
Article views: 592 | PDF Downloads: 140

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

financial situation, development, Eastern Poland, poviat, synthetic measure

References

Bieniasz, A., Gołaś, Z., Łuczak, A. (2013). Zastosowanie metody TOPSIS do oceny kondycji finansowej gmin w Polsce w 2010 roku, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 70(126), SKwP, Warszawa, pp. 25–42.

Churski, P., i inni (2013). Czynniki rozwoju obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej w Polsce, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.

Domański, B. (2010). Should we fight local and regional disparities in economic development in Poland? Studia Regionalia KPZK PAN 27(1), pp. 132–141.

Dziekański, P. (2014). Koncepcja wskaźnika syntetycznego do oceny sytuacji finansowej powiatów, Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 329.

Dziekański, P. (2016). Spatial changes and assessment of the financial condition of local government units in the context of the income structure. In: Formankova S., International Conference on Management (ICoM), Trends of Management in the Contemporary Society (Peer-Reviewed Conference Proceedings), Brno, Publisher: Mendelova univerzita v Brně.

Dziekański, P. (2018). Ocena efektywności funkcjonowania gmin województwa świętokrzyskiego w świetle ekonomii instytucjonalnej (analiza wielowymiarowa), Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce.

Dziekański, P. (2018a). Territorialisation Of Spatial Disproportions Of Infrastructure And Development Of Rural Areas Of The Swietokrzyskie Voivodship. In: Proceedings of the 2018 International Conference "Economic Science For Rural Development" No 47 Jelgava, LLU ESAF, 9 11 May 2018, pp. 73–80.

Dziekański, P., Wyszkowski, A. (2018). Ocena przestrzennego zróżnicowania sytuacji finansowej gmin województwa świętokrzyskiego z wykorzystaniem miary syntetycznej, Optimum. Economic Studies NR 1(91), pp. 219–238.

Głowicka-Wołoszyn, R., Satoła, Ł. (2018). Financial self-sufficiency of rural communes in Poland, International Scientific Days 2018 ISD/MVD, Nitra, p. s. 1493–1495.

Gonet, W. (2013). Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa, p. 125.

Gorzelak, G. (2003). Bieda i zamożność regionów – założenia, hipotezy przykłady. Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Regionalnych i Lokalnych, Studia Regionalne i Lokalne nr 1(11), pp. 37–58.

Governmental Accounting Standards Board (GASB) (1987). USA. As: Stanny, M., Strzelczyk, W. (2018). Kondycja finansowa samorządów terytorialnych a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich, ujęcie przestrzenne, IRWIR PAN, Warszawa.

Hok, B. (2016). Wybrane czynniki finansowe do oceny zamożności jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego, Zeszyty Naukowe – Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych, Nr 20, T. 1.

Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.

Kukuła, K. (2014). Regionalne zróżnicowanie stopnia zanieczyszczenia środowiska w Polsce a gospodarka odpadami. In: Piekutowska A., Rolnik-Sadowska E., (red.), Wybrane problemy zarządzania rozwojem regionalnym, Przedsiębiorczość i Zarządzania, Wydawnictwo SAN, t. XV, 8, część I, pp. 183–198.

Łuczak, A., Wysocki, F. (2012). Zastosowanie uogólnionej miary odległości GDM oraz metody TOPSIS do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa wielkopolskiego, Przegląd Statystyczny, 59, numer specjalny 2, pp. 298–311.

Malina, A. (2004). Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Kraków: Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Marcysiak, T., Prus, P. (2017). Life strategies of rural inhabitants of unfixed economic function. Proceedings of the 26th International Scientific Conference Agrarian Perspectives XXVI Competitiveness of European Agriculture and Food Sectors, Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management.

Michoń, D. (2017). Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw ze względu na realizację celów polityki spójności, Wiadomości statystyczne, Rok LXII 12(679), pp. 80–94.

Olejniczak-Szałowska, E. (2000). Zadania własne i zlecone samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny, Nr 12, p. 10.

Ossowska, L. Ziemińska, A. (2010). Kondycja finansowa gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa pomorskiego, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 4(18), pp. 73–74.

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020. Retrieved from: https://www.polskawschodnia.gov.pl/media/1278/.Program_Polska_Wschodnia_2014_2020.pdf

Prus, P., Drzazdzyńska, K. (2017). Farmers’ assessment of training services and the impact of agricultural advisory on selected developmental factors affecting farming. In: Proceedings of the 2017 International Conference ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT, No 44, Jelgava, LLU ESAF, pp. 27–28.

Satoła, Ł., Standar, A., Kozera, A. (2019). Financial Autonomy of Local Government Units: Evidence from Polish Rural Municipalities, Lex localis – Journal of Local Self-Government, Vol. 17, No. 2, p. 330.

Stanny, M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa. Strategia rozwoju Polski Wschodniej, 2020, Synteza. Retrieved from: https://archiwum.miir.gov.pl/media/3373/Strategia_rozwoju_Polski_Wschodniej_2020_synteza.pdf

Ślusarz, G. (2005). Studium społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich w świetle zagrożenia marginalizacją na przykładzie województwa podkarpackiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Wysocki, F. (2010). Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań.

Wysocki, F., Lira, J. (2005). Statystyka opisowa. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Zalewski, W. (2012). Zastosowanie metody TOPSIS do oceny kondycji finansowej spółek dystrybucyjnych energii elektrycznej Ekonomia i Zarządzanie, 4.