STRATEGIC DEVELOPMENT AS A FACTOR IN ENSURING THE ECONOMIC STABILITY OF A MODERN MARKET ENTERPRISE

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##

  Svitlana Birbirenko

Abstract

The purpose of the paper is to analyse theoretical and methodological aspects of the formation of strategic development as a factor in ensuring the economic stability of a modern market enterprise. Methodology. The study has been carried out based on studying the theoretical and methodological aspects of the formation of strategic planning as a basis for strategic development of the enterprise; types of strategies for the development of a modern market enterprise; analysis of strategic development in the context of economic stability of the enterprise. Results of the research. In the course of research, it has been established that strategic development of the enterprise is impossible without premature drawing up of systematic process of strategic planning of the enterprise. Each individual component of economic stability of the enterprise has been characterized by its options for the use of development strategies. Practical implications. The practical significance lies in obtaining a synergistic effect due to a combination of several development strategies that will help to obtain the desired positive result. Conclusions. Strategic development should be aimed at ensuring the ability of the enterprise to achieve strategic development goals and economic sustainability in particular.

How to Cite

Birbirenko, S. (2020). STRATEGIC DEVELOPMENT AS A FACTOR IN ENSURING THE ECONOMIC STABILITY OF A MODERN MARKET ENTERPRISE. Three Seas Economic Journal, 1(4), 18-23. https://doi.org/10.30525/2661-5150/2020-4-4
Article views: 91 | PDF Downloads: 112

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Keywords

economic stability, strategic development, strategic planning, strategic management, modern market enterprise

References

Afonichkin, A. I., & Zhurova, L. I. (2015). Model otcenki ekonomicheskoi ustoichivosti predpriiatii [Model for assessing the economic sustainability of enterprises]. Basic research, vol. 10 (part 1), pp. 131–136.

Dereza, V. М., & Zhudenko, М. V. (2010). Formuvannia mozhlyvykh variantiv dyversyfikatsii diialnosti pidpryiemstva [Formation of possible options for diversification of the enterprise]. Economic Bulletin of the National Mining University, vol. 3, pp. 37–43.

Dolan, E. D., & Lindsey, D. (1992). Rynok: Mikroekonomicheskaia model [Market: Microeconomic Model]. St. Petersburg: Pechatnyi Dvor. (in Russian)

Dovbnia, S. B., Naidovska, А. О., & Khytko, М. М. (2011). Stratehiia pidpryiemstva: navch. posibnyk, part 1 [Enterprise strategy]. Dnipro: UМеtаАU. (in Ukrainian)

Dubrova, О. S. (2010). Stratehichna stiikist pidpryiemstva: skladovi ta napriamy yii zabezpechennia [Strategic stability of the enterprise: components and directions of its maintenance]. Bulletin of Khmelnytsky National University, part 1, vol. 1, pp. 15–19.

Dziuba, О. М. (2010). Rehionalnyi rynok khlibopekarskoi produktsii, novi yoho formy i vydy [Regional market of bakery products, its new forms and types]. Economy. Management. Innovations, [online]. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2010_2/10domyfv.pdf

Fedko, V. P. (2000). Rynochnaia ustoichivost promyshlennosti (teoretiko-metodologicheskii aspekt): monografiia [Market stability of industry (theoretical and methodological aspect): monograph]. Rostov on Don.: RGEА. (in Russian)

Frolova, L. V., & Korenitsyna, Т. V. (2012). Intehralna otsinka ekonomichnoi stiikosti torhovelnykh pidpryiemstv Donetskoi oblasti [Integral assessment of economic stability of trade enterprises of Donetsk region]. Proceedings of the International scientific and practical conference (eds. Kupryenko S. V., T. 19, vol, 2, pp. 80–85.

Kindratska, H. І. (2003). Osnovy stratehichnoho menedzhmentu [Fundamentals of strategic management], second edition. Lviv: КІNPАТRІ Ltd. (in Ukrainian)

Korenitsyna, Т. V. (2012). Teoretychne obhruntuvannia poniattia finansovo-ekonomichnoi stikosti torhovelnykh pidpryiemstv [Theoretical substantiation of the concept of financial and economic stability of trade enterprises]. Trade and market of Ukraine: thematic collection of scientific works, vol. 34, pp. 335–343.

Kuzmin, О. Ye., & Melnyk, О. H. (2002). Menedzhment. Konspekt lektsii: Navchalnyi posibnyk [Management. Lecture notes: Textbook]. Lviv: Publishing House “Lviv Polytechnic National University”. (in Ukrainian)

Lepeiko, T. I., & Khvastovskaia, I. B. (2006). Teoreticheskie osnovy postroeniia modeli strategicheskogo upravleniia predpriiatiem [Theoretical foundations of building a model of strategic enterprise management]. Utilities of cities, vol. 73, pp. 169–176.

Martynenko, М. М., & Ihnatieva, І. А. (2006). Stratehichnyi menedzhment [Strategic management]. Kyiv: Karavela. (in Ukrainian)

Muliar, Т. S. (2013). Formuvannia i realizatsiia stratehii pidpryiemstv [Formation and implementation of enterprise strategy]. Collection of scientific works of Tavria State Agrotechnological University (economic sciences), vol. 2 (6), pp. 289–300.

Novytska, S. S., & Dincheva, V. O. (2011). Vyznachennia definitsii stratehii pidpryiemstva v suchasnykh rynkovykh umovakh [Defining definitions of enterprise strategy in modern market conditions]. Proceedings of the Economics and management in terms of building an information society (Ukraine, Odesa, April 20-22, 2011), Odesa: ОNAT named A. S. Popov, pp. 30–33.

Novytska, S. S., & Orlov, V. M. (2015). Stratehichne planuvannia v protsesi upravlinnia pidpryiemstvom [Strategic planning in the process of enterprise management]. Foreign trade: economics, finance, law, vol. 1(78), pp. 98–105.

Otenko, V. І. (2013). Metodychne zabezpechennia stratehichnykh zmin mashynobudivnykh pidpryiemstv: naukovyi ta prykladnyi aspekty [Methodical support of strategic changes of machine-building enterprises: scientific and applied aspects]. Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic” Management and Entrepreneurship in Ukraine: Stages of Formation and Problems of Development, vol. 769, pp. 445–451.

Sharko, М. V., & Advokatova, N. А. (2013). Razvitie integratcionnykh protcessov i form partnerstva predpriiatii v Ukraine v sovremennykh rynochnykh usloviiakh [Development of integration processes and forms of partnership of enterprises in Ukraine in modern market conditions]. Economic innovations, vol. 53, pp. 332–341.

Shevchenko, О. М. (2009). Vykorystannia metodyky SWOT-analizu dlia rozrobky stratehii derzhavnoho upravlinnia mihratsiinymy protsesamy [Using the methodology of SWOT-analysis to develop a strategy for public management of migration processes]. Actual problems of public administration, vol. 2, pp. 211–219.

Sheleheda, B. H., Kasianova, N. V., & Bersutskii, А. Ya. (2006). Stratehichne upravlinnia potentsialom pidpryiemstva: monohrafiia [Strategic management of enterprise potential: monograph]. Donetsk: DonUЕR. (in Ukrainian)

Sklabinska, А. І. (2009). Stratehichnyi analiz u systemi stratehichnoho upravlinnia [Strategic analysis in the system of strategic management]. Bulletin of Khmelnytsky National University, vol. 6, pp. 104–106.

Tur, О. V. (2016). Teoretychni osnovy stratehichnoho upravlinnia i zdiisnennia stratehichnoho planuvannia [Theoretical foundations of strategic management and implementation of strategic planning]. Scientific works of the National University of Food Technologies, no. 4, Т. 22, pp. 92–100.

Volder, B. S. (2001). Strategicheskii menedzhment: uchebno-prakticheskoe posobie [Strategic Management: A Study Guide]. Moscow: МFА. (in Russian)