NEW IMPETUS FOR THE ADVANCEMENT OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCES IN UKRAINE AND EU COUNTRIES: RESEARCH MATTERS

Authors

Authors

S. V. Alieksieieva, A. M. Anishchuk, Yu. V. Moiseenko, N. M. Atamanchuk, S. P. Yalanska, I. O. Batareina, L. Ya. Biryuk, S. G. Pishun, Yu. Yu. Boiko-Buzyl, V. Y. Bocheliuk, M. S. Panov, I. V. Varnavska, T. M. Vasіutina, O. M. Lukianchenko, T. V. Hordiienko, N. M. Demchenko, N. I. Hrychanyk, O. S. Datsko, N. M. Paraniak, S. V. Dembitska, O. S. Kuzmenko, Yu. M. Demchenko, L. H. Kindei, N. A. Denkovych, S. S. Dieniezhnikov, L. V. Pshenychna, I. M. Dychkivska, I. G. Uliukaeva, T. I. Dorofieieva, T. M. Duka, O. V. Riaboshapka, L. P. Klevaka, O. І. Grishko, L. V. Kletsenko, Ye. V. Vyshar, V. I. Kovalchuk, A. O. Zaika, L. I. Kolomiiets, G. B. Shulga, N. M. Koliada, N. V. Levchenko, O. L. Kononko, O. P. Kravchenko, M. O. Cherepanova, M. O. Lakatosh, O. V. Maistrenko, O. T. Markiv, O. T. Zarivna, L. O. Milto, O. M. Pasko, V. V. Horoshko, I. P. Repko, V. I. Odarchenko, B. I. Rubinska, L. T. Riabovol, Yu. V. Sydorenko, O. K. Stepanenko, S. M. Strelbytska, I. R. Subashkevych, V. S. Korniat, S. A. Titarenko, Yu. M. Babаchuk, K. S. Torop, N. А. Yarmola, A. L. Frumkina, A. A. Kharkivska, K. A. Dmytrenko, I. V. Khomyuk, S. А. Kyrylashchuk, O. M. Tsilmak, L. V. Shelestova, A. I. Yablonskyi, I. P. Rohalska-Yablonska, S. I. Yakimenko, K. H. Yakushko

New impetus for the advancement of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries: research matters : Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. 864 p.

Chapters

Author Biographies
S. V. Alieksieieva, Institute of Vocational Education and Training of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Senior Researcher at the Professional Careers Laboratory

A. M. Anishchuk, Nizhyn Mykola Gogol State University, Ukraine

Ph. D., Associate Professor, Associate Professor at the Department of Preschool Education

Yu. V. Moiseenko, Nizhyn Mykola Gogol State University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Preschool Education

N. M. Atamanchuk, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Psychology and Pedagogy

S. P. Yalanska, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Ukraine

Doctor of Psychological Sciences, Professor, Acting Head of the Department of Psychology and Pedagogy

I. O. Batareina, Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University, Ukraine

Postgraduate Student

L. Ya. Biryuk, Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Primary Education Pedagogy and Psychology Chair

S. G. Pishun, Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences (Ph. D.), Associate Professor at the Primary Education Pedagogy and Psychology Chair

Yu. Yu. Boiko-Buzyl, State Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Ukraine

Doctor of Psychological Sciences, Associate Professor, Deputy of the Laboratory Psychological Support Manager

V. Y. Bocheliuk, «Zaporizhzhia Polytechnic» National University, Ukraine

Doctor of Sciences in Psychology, Professor, Professor at the Department of Social Work and Psychology

M. S. Panov, Municipal Institution of Higher Education “Khortytsia National Educational and Rehabilitational Academy” of Zaporizhzhia Regional Council, Ukraine

Doctor of Sciences in Psychology, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Special Pedagogy and Special Psychology

I. V. Varnavska, Kherson State Agrarian and Economic University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Acting Head of the Department of Vocational Education

T. M. Vasіutina, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences (Ph. D.), Associate Professor, Professor at the Department of Pedagogy and Method of Primary Education

O. M. Lukianchenko, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences (Ph. D.), Associate Professor, Associate Professor at the Department of Pedagogy and Method of Primary Education

T. V. Hordiienko, Nizhyn Mykola Gogol State University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Pedagogics, Primary Education and Educational Management

N. M. Demchenko, Nizhyn Mykola Gogol State University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Pedagogics, Primary Education and Educational Management

N. I. Hrychanyk, Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, Ukraine

Lecturer at the Department of Ukrainian Language, Literature and Teaching Methods

O. S. Datsko, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Sciences in Technology, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Civil Safety

N. M. Paraniak, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Sciences in Technology, Associate Professor at the Department of Civil Safety

S. V. Dembitska, Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Life Safety and Safety Pedagogy

O. S. Kuzmenko, Flight Academy of the National Aviation University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Physics and Mathematics Disciplines

Yu. M. Demchenko, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogy, Senior Instructor at the Chair of Methods of Preschool and Primary Education

L. H. Kindei, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philology, Associate Professor at the Chair of Methods of Preschool and Primary Education

N. A. Denkovych, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Pedagogy and Innovative Education

S. S. Dieniezhnikov, Educational Scientific Institute of Pedagogy and Psychology of the Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Ph. D. in Philosophical Sciences, Head of International Relations Department, Associate Professor at the Department of Management of Education and Pedagogy of Higher School

L. V. Pshenychna, Educational Scientific Institute of Pedagogy and Psychology of the Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Ph. D. in Sciences of State Management, Vice-Rector, Professor at the Department of Management of Education and Pedagogy of Higher School

I. M. Dychkivska, Rivne State University of Humanities, Ukraine

Doctor of Sciences (in Pedagogy), Associate Professor, Head of the Department of Pedagogy and Psychology (Preschool and Correctional) named after Professor Ponimanska T. I.

I. G. Uliukaeva, Berdiansk State Pedagogical University, Ukraine

Ph. D. in Education, Associate Professor, Head of the Department of Preschool Education

T. I. Dorofieieva, Kharkiv State Academy of Physical Culture, Ukraine

Candidate of Sciences in Physical Education and Sports, Associate Professor at the Department Winter Sports, Cycling and Tourism

T. M. Duka, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Psychology and Pedagogy of Child Development

O. V. Riaboshapka, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Psychology and Pedagogy of Child Development

L. P. Klevaka, National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”, Ukraine

Ph. D. in Pedagogic Sciences, Associate Professor at the Department of Psychology and Pedagogy

O. І. Grishko, Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University, Ukraine

Ph. D. in Pedagogic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Preschool Education

L. V. Kletsenko, National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”, Ukraine

Candidate in Pedagogics Sciences, Senior Lecturer at the Department of Physical Therapy and Ergotherapy

Ye. V. Vyshar, Separate Structural Subdivision of Higher Education Institution “Open International University of Human Development “Ukraine” Poltava Institute of Economics and Law, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Physical Social Work and Special Education

V. I. Kovalchuk, Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Vocational Education and Technologies of Agricultural Production

A. O. Zaika, Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, Ukraine

Postgraduate Student

L. I. Kolomiiets, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Ph. D. of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Psychology and Social Work

G. B. Shulga, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Ph. D. of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Psychology and Social Work

N. M. Koliada, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor at the Department of Social Pedagogy and Social Work

N. V. Levchenko, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department Social Pedagogy and Social Work

O. L. Kononko, Nizhyn State Mykola Gogol University, Ukraine

Doctor of Psychological Sciences, Professor, Head of the Department of Preschool Education

O. P. Kravchenko, Cherkasy Medical Academy, Ukraine

Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor at the Department of Humanities

M. O. Cherepanova, Cherkasy Medical Academy, Ukraine

Head of the Cycle Commission of Philological and Historical Disciplines

M. O. Lakatosh, Mukachevo State University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Pedagogy of Preschool and Primary Education

O. V. Maistrenko, National Defence University of Ukraine named after Ivan Chernyakhovskyi, Ukraine

Doctor of Military Sciences, Leading Researcher at the Scientific and Methodical Center of Organization of Scientific and Scientific and Technical Activity

O. T. Markiv, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Ph. D. in Pedagogic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Journalism

O. T. Zarivna, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Ph. D. in Pedagogic Sciences, Associate Professor at the Department of English for Engineering

L. O. Milto, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Pedagogy and Psychology of Higher Education

O. M. Pasko, Odesa State University of Internal Affairs, Ukraine

Ph. D. in Law, Associate Professor, Associate Professor at the Criminology and Psychology Department

V. V. Horoshko, Odesa State University of Internal Affairs, Ukraine

Ph. D. in Law, Head of the Department of Forensic Science and Psychology

I. P. Repko, Municipal Establishment “Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy” of the Kharkiv Regional Council, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Vice-rector for Scientific and Pedagogical Work

V. I. Odarchenko, Municipal Establishment “Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy” of the Kharkiv Regional Council, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Pedagogy, Psychology, Primary Education and Educational Management

B. I. Rubinska, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Pedagogical Science, Associate Professor at the Department of Romance-Germanic Languages and Translation

L. T. Riabovol, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor at the State-legal Disciplines and Administrative Law Department

Yu. V. Sydorenko, Bila Tserkva Institute of Economics and Management of Open International University of Human Development “Ukraine”, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Psychology and Social Sciences

O. K. Stepanenko, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Doctoral Candidate at the Department of Methods of Teaching World Literature

S. M. Strelbytska, Odesa National Medical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Psychiatry, Addiction and Psychology

I. R. Subashkevych, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor at the Department of Special Education and Social Work

V. S. Korniat, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Special Education and Social Work

S. A. Titarenko, Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Preschool Pedagogy and Psychology

Yu. M. Babаchuk, Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, Ukraine

Assistant at the Department of Theory and Methods of Physical Education

K. S. Torop, Municipal Educational Institution of the Dnipropetrovsk Regional Council “Dnepropetrovsk Regional Methodological Resource Centre”, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Defectologist

N. А. Yarmola, Mykola Yarmachenko Institute of Special Education and Psychology of National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Head of the Department of Inclusive Education

A. L. Frumkina, National University “Odesa Law Academy”, Ukraine

Ph. D. in Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Foreign Languages № 2

A. A. Kharkivska, Municipal Establishment “Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy” of the Kharkiv Regional Council, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Vice-Rector of Research and Educational Work

K. A. Dmytrenko, Municipal Establishment “Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy” of the Kharkiv Regional Council, Ukraine

Ph. D. in Pedagogic, Associate Professor at the Department of Social Work

I. V. Khomyuk, Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Doctor of Sciences in Pedagogy, Professor, Professor at the Higher Mathematics Department

S. А. Kyrylashchuk, Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Candidate of Sciences in Pedagogy, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Higher Mathematics, Dean of the Information Technology and Computer Engineering Department

O. M. Tsilmak, National University “Odesa Law Academy”, Ukraine

Doctor of Juridical Sciences, Professor, Professor at the Department of Psychology

L. V. Shelestova, Institute of Pedagogy of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Senior Researcher, Leading Researcher at the Department of Didactics

A. I. Yablonskyi, V. O. Sukhomlynskyi Mykolaiv National University, Ukraine

Doctor of Sciences in Psychology, Professor, Head of the Department of Pedagogy and Inclusive Education

I. P. Rohalska-Yablonska, V. O. Sukhomlynskyi Mykolaiv National University, Ukraine

Doctor of Sciences in Pedagogy, Professor, Professor at the Department of Social Work

S. I. Yakimenko, V. O. Sukhomlynskyi Mykolaiv National University, Ukraine

Doctor of Philosophy in Education, Professor, Head of the Department of Primary Education of the Faculty of Pedagogical and Social Education

K. H. Yakushko, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Ph. D. in Pedagogy, Senior Lecturer at the Department of English for Technical and Agrobiological Specialties

Cover for NEW IMPETUS FOR THE ADVANCEMENT OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCES IN UKRAINE AND EU COUNTRIES: RESEARCH MATTERS
Published
April 1, 2021