PUBLIC ADMINISTRATION: EUROPEAN DEVELOPMENT STRATEGIES

Authors

Authors

С. І. Богату, С. С. Волинець, Ю. А. Джурик, A. V. Kovalchuk, С. В. Корнієвський, О. М. Кривцова, D. Yu. Mostova, Л. А. Пашко, В. І. Плакса, В. Г. Пугач, О. С. Редчиць, Г. Б. Сабурова, D. V. Balashov, R. V. Bondariev, V. M. Ivantsok, O. O. Bondarieva, О. М. Бородіна, Н. І. Акуліч, N. S. Vasynova, М. О. Вяхірєв, А. О. Дєгтяр, О. І. Подрез, І. П. Динник, Т. А. Доценко, А. А. Малахов, О. В. Клименко, Н. С. Ткачик, O. V. Moroz, К. С. Палажченко, В. В. Пержун, В. І. Пінчук, І. В. Положешна, В. В. Попова, H. Yu. Razumei, M. M. Razumei, С. В. Селіванов, А. І. Кашлакова, Т. В. Семигіна, Г. П. Ситник, А. Д. Штельмашенко, І. A. Chykarenko, Т. V. Mamatova, O. O. Chykarenko, О. В. Громова, Ю. О. Крихтіна, І. Ф. Шумілова, Д. С. Артеменко, І. Ю. Тараненко, В. С. Гнатенко, I. V. Melnyk, S. M. Sukonko, M. O. Chepel, V. V. Kolianda

International scientific and practical conference «Public admini- stration: European development strategies» : conference proceedings, March 12–13, 2021. Venice : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 160 pages.

Chapters

Author Biographies
С. І. Богату, Одеський національний медичний університет, Україна

кандидат медичних наук, магістр державного управління, асистент кафедри фармакології та фармакогнозії, лікар-стоматолог

С. С. Волинець, Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Україна

начальник управління організаційної роботи апарату

Ю. А. Джурик, ТОВ «Торговий дім «Електрон», Україна

аспірант першого року навчання кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», комерційний директор

A. V. Kovalchuk, Shandong University, China

Ph.D. Student at School of Economics

С. В. Корнієвський, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Україна

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри економіки та регіональної економічної політики

О. М. Кривцова, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Україна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою

D. Yu. Mostova, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Parliamentarism and Political Management

Л. А. Пашко, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри політології, управління та державної безпеки

В. І. Плакса, Національна академія державного управління при Президентові України, Україна

аспірант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту

В. Г. Пугач, Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Україна

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту освіти та права

О. С. Редчиць, Національна академія державного управління при Президентові України, Україна

аспірантка кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою

Г. Б. Сабурова, Полтавська обласна державна адміністрація, Україна

начальник відділу документування управлінської діяльності апарату

D. V. Balashov, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Ukraine

Ph. D. Student at the Department of Theory and Practice of Management of the Faculty of Sociology and Law

R. V. Bondariev, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Doctor of Medicine, Professor at the Department of Surgery with a course of Emergency and Vascular Surgery

V. M. Ivantsok, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Assistant of the Department of Surgery with a course of Emergency and Vascular Surgery

O. O. Bondarieva, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Assistant at the Department of Internal Medicine № 2

О. М. Бородіна, ВНЗ «Київський університет ринкових відносин», Україна

кандидат економічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи

Н. І. Акуліч, ВНЗ «Київський університет ринкових відносин», Україна

магістр II курсу

N. S. Vasynova, Luhansk Taras Shevchenko National University, Ukraine

Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor at the Public Service and Educational and Social Institutions Management Department

М. О. Вяхірєв, Обухівська міська рада, Україна

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України, заступник Обухівського міського голови

А. О. Дєгтяр, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Україна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та підприємництва

О. І. Подрез, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Україна

доктор філософії з економіки, провідний інженер кафедри публічного управління та підприємництва

І. П. Динник, Київський національний торговельно-економічний університет, Україна

кандидат наук з державного управління, асистент кафедри публічного управління та адміністрування

Т. А. Доценко, Національна академія державного управління при Президентові України, Україна

аспірантка кафедри публічного управління та публічної служби

А. А. Малахов, Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 57 імені Тараса Григоровича Шевченка Миколаївської міської ради Миколаївської області, Україна

вчитель-методист, директор

О. В. Клименко, Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 57 імені Тараса Григоровича Шевченка Миколаївської міської ради Миколаївської області, Україна

вчитель-методист

Н. С. Ткачик, Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 57 імені Тараса Григоровича Шевченка Миколаївської міської ради Миколаївської області, Україна

вчитель-методист

O. V. Moroz

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Senior Research Fellow

К. С. Палажченко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

аспірантка кафедри теорії та практики управління

В. В. Пержун, Національна академія державного управління при Президентові України, Україна

кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри філософії та культурології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, докторант

В. І. Пінчук, Національний університет «Чернігівська політехніка», Україна

аспірант,
Науковий керівник: Шевченко О. М., кандидат економічних наук, доцент

І. В. Положешна, Міністерство молоді та спорту України, Україна

аспірантка кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України, головний спеціаліст відділу організаційної роботи управління стратегічного планування та комунікацій

В. В. Попова, Департамент податкового адміністрування Державної податкової служби України, Україна

кандидат наук з державного управління, заступник начальника відділу методології рентної плати, екологічного податку та місцевих податків і зборів з юридичних осіб

H. Yu. Razumei, University of Customs and Finance, Ukraine

Ph.D. in Public Administration, Associate Professor at the Department of Public Governance and Customs Administration

M. M. Razumei, University of Customs and Finance, Ukraine

Ph.D. in Public Administration, Associate Professor at the Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism

С. В. Селіванов, Управління персоналу Державної міграційної служби України, Україна

кандидат наук з державного управління, начальник

А. І. Кашлакова, Державна міграційна служба України, Україна

аспірантка кафедри публічної служби та публічного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач сектору «Навчально-методичний центр»

Т. В. Семигіна, Академія праці, соціальних відносин і туризму, Україна

доктор політичних наук, професорка

Г. П. Ситник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління

А. Д. Штельмашенко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат політичних наук, асистент кафедри державного управління

І. A. Chykarenko, Dnipropetrovsk Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Ukraine

Doctor of Science in Public Administration, Professor, Chief of Management and Project Management Department

Т. V. Mamatova, Dnipropetrovsk Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Ukraine

Doctor of Science in Public Administration, Professor, Professor at the Management and Project Management Department

O. O. Chykarenko, Dnipropetrovsk Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Ukraine

Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor, Chief of Distance Learning and Informatization Department

О. В. Громова, Український державний університет залізничного транспорту, Україна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування

Ю. О. Крихтіна, Український державний університет залізничного транспорту, Україна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування

І. Ф. Шумілова, Бердянський державний педагогічний університет, Україна

доктор педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту та адміністрування

Д. С. Артеменко, Бердянський державний педагогічний університет, Україна

студент магістратури спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки освітньо-професійної програми «Управління закладом освіти»

І. Ю. Тараненко, Бердянський державний педагогічний університет, Україна

студент магістратури спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки освітньо-професійної програми «Управління закладом освіти»

В. С. Гнатенко, ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони здоров’я України», Україна

кандидат економічних наук, науковий співробітник

I. V. Melnyk, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Global Studies, European Integration and National Security Management

S. M. Sukonko, National Academy of the National Guard of Ukraine, Ukraine

Doctor of Philosophy in State Security, Associate Professor at the Department of Tactical and Special Training

M. O. Chepel, National Academy of the National Guard of Ukraine, Ukraine

Doctor of Philosophy in State Security, Senior Instructor at the Department of Social Sciences and Humanities

V. V. Kolianda, National Academy of the National Guard of Ukraine, Ukraine

Doctor of Philosophy in State Security, Associate Professor at the Department of Tactic

Cover for PUBLIC ADMINISTRATION: EUROPEAN DEVELOPMENT STRATEGIES
Published
April 20, 2021