CHALLENGES AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF LEGAL SYSTEMS IN UKRAINE AND EU COUNTRIES: COMPARATIVE ANALYSIS

Authors

Authors

I. V. Aristova, V. V. Tkachenko, D. М. Belov, M. V. Gromovchuk, V. S. Blikhar, I. I. Bodrova, V. О. Holubieva, А. P. Horzov, R. A. Kazak, S. B. Karvatska, T. Yu. Klochko, M. H. Kravchenko, D. S. Kucherenko, L. S. Hamburh, Т. А. Lambutska, V. Y. Gorbachevskiy, L. Yu. Maliuha, V. O. Merkulova, O. A. Gritenko, L. R. Nalyvaiko, I. O. Нrytsai, O. I. Nalyvaiko, O. S. Chepik-Tregubenko, N. S. Naulik, A. O. Novak, O. V. Oderiy, R. V. Mudretskiy, N. M. Оnishchenko, T. I. Tarakhonych, R. I. Panchishin, O. A. Radzivill, H. H. Yerko, Yu. Yu. Reminska, I. L. Samsin, O. Yu. Syniavska, V. O. Ivantsov, T. L. Siroyd, L. O. Fomina, O. V. Sudarenko, O. O. Surilova, Akhmad Zubair, O. A. Triukhan, V. I. Uberman, L. A. Vaskovets, L. H. Falalieieva, P. V. Khryapynskyi, O. O. Svitlychnyi, Yu. V. Chystiakova, O. Yu. Sheremetieva, S. V. Yaremchuk, V. D. Yaremchuk

Synopsis

Challenges and prospects for the development of legal systems in Ukraine and EU countries: comparative analysis : Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. 606 p.

Chapters

Author Biographies
I. V. Aristova, Sumy National Agrarian University, Ukraine

Doctor of Laws, Professor, Head of the Department of Administrative and Information Law

V. V. Tkachenko, Sumy National Agrarian University, Ukraine

PhD in Law, Senior Lecturer of the Department of Administrative and Information Law

D. М. Belov, Uzhhorod National University, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Constitutional Law and Comparative Law

M. V. Gromovchuk, Uzhhorod National University, Ukraine

Candidate of Law, Associate Professor, Department of Constitutional Law and Comparative Law

V. S. Blikhar, Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Head of the Department of Philosophy and Political Science

I. I. Bodrova, Scientific Research Institute of State Building and Local Government of National Academy of Law Sciences of Ukraine, Ukraine

Ph. D., Associate Professor, Deputy Director

V. О. Holubieva, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine

Рh. D., Docent, Рrofessor, Deрartment of International and Euroрean Law

А. P. Horzov, Institute for Continuing Professional Development National Prosecution Academy of Ukraine, Ukraine

Ph. D. in Law, Deputy Head of the Department of Continuous Training of Civil Servants of the Public Prosecution Service

R. A. Kazak, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

Ph. D., Assistant Professor of the Department of History of State and Law of Ukraine and Foreign Countries

S. B. Karvatska, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Ph.d. in Law, Doctoral Candidate at the Institute of International Relations of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Associate Professor of Department of Human Rights Law Faculty

T. Yu. Klochko, Nestle Ukraine, Ukraine

PhD, Project Manager

M. H. Kravchenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Ph. D., Senior Research Fellow, Law Faculty

D. S. Kucherenko, “COMREC LTD”, Ukraine

Legal counsel

L. S. Hamburh, Classic Private University, Ukraine

Candidate of Juridical Sciences (Ph. D. in law sciences), Associate Professor, Assistant Professor of Theory, History of State and Law and International Law Department

Т. А. Lambutska, National Academy of Internal Affairs, Ukraine

Postgraduate Student of the Department of Criminal Process

V. Y. Gorbachevskiy, National Academy of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Criminal Procedure

L. Yu. Maliuha, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

PhD in Law, Senior Research Assistant, Law Faculty

V. O. Merkulova, Odessa State University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Criminal Law and Criminology of the Faculty № 1

O. A. Gritenko, Odessa State University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Criminal Law and Criminology of the Faculty № 1

L. R. Nalyvaiko, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of Ukraine, Vice-Rector

I. O. Нrytsai, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Law, Associate Professor, Head of the Department of Social and Humanitarian Disciplines

O. I. Nalyvaiko, Secretariat of the Academic Council Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Law, Associate Professor, Research Associate

O. S. Chepik-Tregubenko, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Law, Associate Professor of the Department of General Legal Disciplines

N. S. Naulik, Institute for Continuing Professional Development National Prosecution Academy of Ukraine, Ukraine

Ph.D. in Law, Docent, Head of the Department of Continuous Training of Civil Servants of the Public Prosecution Service

A. O. Novak, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

Candidate of Science of Law, Assistant of the Department of State Construction

O. V. Oderiy, Donetsk Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Ukraine

Doctor of Law, Associate Professor, Professor at the Department of Criminal Law Disciplines and Judicial Expertise

R. V. Mudretskiy, Court of Appeal of Dnipropetrovsk, Ukraine

Candidate for a degree in the Candidate Legal Sciences of the Department of Criminal Law Disciplines and Judicial Expertise of Donetsk Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Judge

N. M. Оnishchenko, V. M. Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Sciences (Law), Professor, Honoured Lawyer of Ukraine, Academician of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Chief at the Department of Theory of State and Law

T. I. Tarakhonych, V. M. Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Law, Senior Researcher, Senior Researcher at the Department of Theory of State and Law

R. I. Panchishin, Uzhgorod National University, Ukraine

Candidate of Law, Doctoral Candidate of the Chair of Constitutional Law and Comparative Law

O. A. Radzivill, National Aviation University, Ukraine

Ph. D., Associate Professor, Professor of the Constitutional and Administrative Law Department

H. H. Yerko, National Aviation University, Ukraine

Ph.D., Associate Professor of the Constitutional and Administrative Law Department

Yu. Yu. Reminska, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Rule of Law expert, Lawyer at the Research Department

I. L. Samsin, Khmelnytsky University of Management and Law, Ukraine

Doctor of Law, Associate Professor, Professor of the Department of Constitutional, Administrative and Financial Law

O. Yu. Syniavska, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Juridical Science (habilitated degree), professor, professor of the General Legal Disciplines Chair

V. O. Ivantsov, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ukraine

PhD in Law, associate professor, postdoctoral student of the Department for the Organization of Educational and Scientific Training

T. L. Siroyd, V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Head of the Department of International and European Law

L. O. Fomina, V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

PhD, Associate Professor of the Department of International and European Law

O. V. Sudarenko, Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine

Candidate of Judicial Science, Assistant Professor, Assistant Professor of Administrative, Financial and Informational Law Department

O. O. Surilova, National University “Odessa Law Academy”, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Associate Professor Department of International and European Law

Akhmad Zubair, National University “Odessa Law Academy”, Ukraine

Postgraduate at the Department of International and European Law

O. A. Triukhan, National University “Odessa Law Academy”, Ukraine

PhD., Associate Professor of the Department of Labour Law and Social Security Law

V. I. Uberman, State Scientific and Research Institute “Ukrainian Scientific and Research Institute of Environmental Problems”, Ukraine

Ph. D., Leading Scientific Researcher

L. A. Vaskovets, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Ph. D., Professor of the Occupational Safety and Environment Protection Department

L. H. Falalieieva, V. M. Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Ph.D. Candidate, Department of International Law and Comparative Law

P. V. Khryapynskyi, National Technical University “Dniprovska Polytechnic”, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine, Professor of the Department of Criminal Law and Criminology

O. O. Svitlychnyi, National Technical University “Dniprovska Polytechnic”, Ukraine

Candidate of Sciences (Law), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Criminal Law and Criminology

Yu. V. Chystiakova, National University “Odesa Academy of Law”, Ukraine

Ph. D., Associate Professor of the department of international and European law

O. Yu. Sheremetieva, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine

Ph. D., Associate Professor of the International and Europe Law Department

S. V. Yaremchuk, National University “Lviv Polytechnic”, Ukraine

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Pedagogy and Social Management of Educational-Scientific Institute of Law and Psychology

V. D. Yaremchuk, Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of the Department of Theory and History of State and Law, Constitutional and International Law

Cover for CHALLENGES AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF LEGAL SYSTEMS IN UKRAINE AND EU COUNTRIES: COMPARATIVE ANALYSIS
Published
May 7, 2021