POLICE ACTIVITY IN UKRAINE AND EUROPEAN COUNTRIES: MODERN STANDARDS AND UNIFICATION OPTIONS

Authors

Authors

Olha Ihorivna Bezpalova, Sergiy Mykolaiovych Gusarov, Оlena Vʼiacheslavivna Dzhafarova, Serhii Serhiyovych Yesimov, Oleksandr Fedorovych Kobzar, Tetiana Serhiivna Kobzar, Serhii Yuriiovych Lukashevych, Roman Victorovich Myroniuk, Stanislava Anatolievna Myroniuk, Vita Petrovna Moroz, Vladyslav Valeriiovych Nehrebetskyi, Stanislaw Gennadiyovich Pevko, Vitalii Pokaichuk, Vasyl Polyvaniuk, Valerii Bilichenko, Olena Yuriivna Salmanova, Andrii Oleksiovych Sobakar, Oleksandra Volodimirіvna Nestertsova-Sobakar, Maryna Viktorіvna Spivak, Lidiia Mykhailivna Sukmanovska, Mykola Ivanovych Repan, Andriy Yevhenovych Fomenko, Serhii Oleksandrovych Shatrava, Sergey Ivanovich Shevchenko, Elvira Oleksandrivna Sidorova, Alexander Sergeevich Yunin, Mykhailo Vasyliovych Loshytsky

Police activity in Ukraine and European countries: modern standards and unification options : Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. 590 p.

Chapters

Author Biographies
Olha Ihorivna Bezpalova, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Jurisprudence, Professor, Honored Science and Technology Figure of Ukraine, Head of the Department of Police Activity and Public Administration of the Faculty No. 3

Sergiy Mykolaiovych Gusarov, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of Ukraine, Corresponding Member of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Professor at the Department of Administrative Law and Procedure

Оlena Vʼiacheslavivna Dzhafarova, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Professor at the Department of Police Activity and Public Administration

Serhii Serhiyovych Yesimov, Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Law, Associate Professor, Professor at the Department of Administrative Law Disciplines

Oleksandr Fedorovych Kobzar, Kyiv Institute of the National Guard of Ukraine, Ukraine

Doctor of Sciences of Law, Professor, Head of the Department of Law Enforcement of the National Guard of Ukraine

Tetiana Serhiivna Kobzar, Kyiv Institute of the National Guard of Ukraine, Ukraine

PhD in Law, Senior Lecturer at the Department of State Law

Serhii Yuriiovych Lukashevych, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

PhD in Law, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Criminology and Criminal Enforcement Law

Roman Victorovich Myroniuk, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Professor at the Department of Administrative Law, Process and Administrative Activity

Stanislava Anatolievna Myroniuk, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Law, Senior Lecturer at the Department of Tactical and Special Training

Vita Petrovna Moroz, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Law, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Administrative Law, Process and Administrative Activity

Vladyslav Valeriiovych Nehrebetskyi, Yaroslav Mudriy National Law University, Ukraine

Ph.D. in Law, Associate Professor at the Department of Criminalistics

Stanislaw Gennadiyovich Pevko, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ukraine

PhD in Law, Associate Professor at the Department of Fundamental and Legal Disciplines

Vitalii Pokaichuk, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Law, Associate Professor, Head at the Special Police Tactics Department Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Associate Professor – Special Police Tactics’ Department

Vasyl Polyvaniuk, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor at the Special Police Tactics Department, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Associate Professor – Special Police Tactics’ Department

Valerii Bilichenko, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Senior Lecturer at the Special Police Tactics Department, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Associate Professor – Special Police Tactics’ Department

Olena Yuriivna Salmanova, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Honored Worker of Education of Ukraine, Head of the Department of Administrative Law and Procedure

Andrii Oleksiovych Sobakar, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Head of the Department of Administrative Law, Process and Administrative Activities

Oleksandra Volodimirіvna Nestertsova-Sobakar, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor of Civil Law

Maryna Viktorіvna Spivak, National Academy of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Political Science, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Public Administration and Administration

Lidiia Mykhailivna Sukmanovska, Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Law Sciences, Associate Professor at the Department of administrative law and administrative process

Mykola Ivanovych Repan, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of administrative law, Procedure and Administrative Activity

Andriy Yevhenovych Fomenko, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Law, Associate Professor, Honored Lawyer of Ukraine, Rector

Serhii Oleksandrovych Shatrava, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Head of the Research Laboratory is from the Problems of Providing of Activity of Police

Sergey Ivanovich Shevchenko, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Law, Director of the Educational and Scientific Institute of Distance Learning and Advanced Training

Elvira Oleksandrivna Sidorova, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Law, Deputy Dean of the Faculty of Training Specialists for Strategic Investigation Units

Alexander Sergeevich Yunin, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine, First Vice-Rector

Mykhailo Vasyliovych Loshytsky, Rauf Ablyazov Eastern European University, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine, Professor of Public Law

Cover for POLICE ACTIVITY IN UKRAINE AND EUROPEAN COUNTRIES: MODERN STANDARDS AND UNIFICATION OPTIONS
Published
January 31, 2022