TRANSFORMATION OF ECONOMY, FINANCE AND MANAGEMENT IN MODERN CONDITIONS

Authors

Authors

Svitlana Grytsulenko, Inna Zablodska, Yuliia Rohozian, Irina Litvinova, Oleksandr Zakharchuk, Mykola Kіsil, Veronika Nechytailo, Oleksandr Zakharchuk, Yaroslav Navrotskyi, Oksana Vyshnevetska, Bohdanna Kosovych, Oksana Kushnirenko, Nataliia Gakhovich, Liliia Venger, Oksana Mykytiuk, Kateryna Petrenko, Tetiana Onysenko, Valeriia Myrhorod-Karpova, Tatiana Shlapko, Elena Kiselyova, Alvina Oriekhova, Yuliia Petlenko, Nataliia Drozd, Yuri Pozdnyakov, Igor Bratishko, Myroslava Khutorna, Alina Herasymenko, Olha Chubka, Natalya Yaroshevych, Vladimir Shedyakov, Mariia Bahorka, Liudmila Kvasova, Antonina Bazilyuk, Viktoriia Khomenko, Oksana Borodina, Liliia Holovko, Viktor Zvonar, Oleksandr Yermakov, Наnna Kalashnykova, Svitlana Koshova, Mykola Mysevych, Mukola Odrekhіvsky, Orysya Phsyk-Kovalska, Orest Furdychko, Oleg Yaremko, Volodymyr Bondar, Olena Khytra, Volodymyr Khodakyvskyy, Vasyl Gorbachuk, Tamara Bardadym, Serhii Bespalov, Natalia Gorobets, Larysa Dokiienko, Nataliya Hrynyuk, Dmytro Kobets, Yuliia Kornieieva, Yaroslav Kotlyarevskyy, Nataliia Levkvovets, Iryna Murenets, Olha Podra, Nataliia Petryshyn, Oksana Roik, Natalia Pankiv, Oleksiy Stupnytskyy, Olena Pryiatelchuk, Olga Kotlyar, Mariya Shygun, Olena Biriuk, Catherine Shikovets, Halyna Kvita, Svitlana Bebko

Transformation of economy, finance and management in modern conditions: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. 664 p.

Chapters

Author Biographies
Svitlana Grytsulenko, State University of Intellectual Technologies and Communications

PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Digital Business

Inna Zablodska, Luhansk Branch of the State Organization «V. Mamutov Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine»

Doctor of Economic Sciences, Professor

Yuliia Rohozian, ov Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine»

Doctor of Economic Sciences, Senior Researcher, Deputy Head of the Department of Interregional Cooperation Issues

Irina Litvinova, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Candidate of Economic Sciences, Docent, Associate Professor of the Department of Technologies and Life Safety

Oleksandr Zakharchuk, NSC «Institute of Agrarian Economics»

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Investment and Logistics

Mykola Kіsil, NSC «Institute of Agrarian Economics»

Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher fellow, Leading Researcher of the Department of Investment and Logistics

Veronika Nechytailo, NSC «Institute of Agrarian Economics»

Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher fellow of the Department of Investment and Logistics

Oleksandr Zakharchuk, National Scientific Center «Institute of Agrarian Economics»

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Investment and Material and Technical Support

Yaroslav Navrotskyi, National Scientific Center «Institute of Agrarian Economics»

Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher of the Investment, Material and Technical Support Department

Oksana Vyshnevetska, National Scientific Center «Institute of Agrarian Economics»

Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher, Leading Researcher of the Investment, Material and Technical Support Department

Bohdanna Kosovych, Ivan Franko National University of Lviv

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Economy of Enterprise Department

Oksana Kushnirenko, State Organization «Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine»

Doctor of Economic Sciences, Assistant Professor, Senior Researcher

Nataliia Gakhovich, State Organization «Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine»

Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher

Liliia Venger, State Organization «Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine»

Candidate of Economic Sciences, Researcher

Oksana Mykytiuk, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Ph.D in Economics, Associate Professor, Associate Professor at Department of Business Economics

Kateryna Petrenko, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Ph.D in Economics, Associate Professor, Associate Professor at Department of International Economics

Tetiana Onysenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Ph.D in Economics, Associate Professor, Associate Professor at Department of Business Economics

Valeriia Myrhorod-Karpova, Sumy State University

PhD, Senior Lecturer of the Department of Administrative, Economic Law and Financial and Economic Security

Tatiana Shlapko, Sumy State University

PhD, Docent of the Department of Administrative, Economic Law and Financial and Economic Security

Elena Kiselyova, Sumy State University

Doctor of Law, Docent of the Department of Administrative, Economic Law and Financial and Economic Security

Alvina Oriekhova, Sumy National Agrarian University

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor at Department of Accounting and Taxation

Yuliia Petlenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at Department of Finance

Nataliia Drozd, Taras Shevchenko National University of Kyiv

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at Department of Finance

Yuri Pozdnyakov, Ukrainian Society of Appraisers (USOA)

Leading expert appraiser, Expert Council Deputy in Lviv district

Igor Bratishko, Appraisal Company «Apex»

Appraiser, Director

Myroslava Khutorna, Banking University

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor

Alina Herasymenko, Banking University

Postgraduate Student

Olha Chubka, Lviv Polytechnic National University

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at department of Finance

Natalya Yaroshevych, Lviv Polytechnic National University

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at department of Finance

Vladimir Shedyakov, Freelancer scientist

Doctor of Sociological Sciences, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Mariia Bahorka, Dnipro State Agrarian and Economic University

Doctor of Economics, Professor of Marketing Department

Liudmila Kvasova, Dnipro State Agrarian and Economic University

Candidate of Technical Science, Associated professor of Marketing Department

Antonina Bazilyuk, National Transport University

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor at Department of Finance, Accounting and Auditing

Viktoriia Khomenko, National Transport University

Postgraduate Student

Oksana Borodina, National Academy of Sciences of Ukraine

Candidate of Sciences in Public Administration, Doctoral Student of the Institute of Industrial Economics

Liliia Holovko, National Academy of Sciences of Ukraine

PhD (Economics), Senior Researcher Ptoukha Institute for Demography and Social Studies

Viktor Zvonar, Borys Grinchenko Kyiv University

DrSc (Economics), Professor, Faculty of Information Technology and Management

Oleksandr Yermakov, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Doctor of Economics, Professor, Department of Economics

Наnna Kalashnykova, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Postgraduate Student of the Department of Economics

Svitlana Koshova, Shupyk National Healthcare University of Ukraine

Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration

Mykola Mysevych, Polissya National University

Ph.D., Assistant Professor, Associate Professor of Management and Marketing

Mukola Odrekhіvsky, Natіonal Unіversіty «Lvіv Polytechnіc»

Doctor of Scіences (Economіc), Professor, Professor at the Department of Management and Іnternatіonal Busіness

Orysya Phsyk-Kovalska, Natіonal Unіversіty «Lvіv Polytechnіc»

PhD (Economіc), Assocіate Professor, Assocіate Professor at the Department of Management and Іnternatіonal Busіness

Orest Furdychko, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

Doctor of Economics Sciences, Professor, Academician of NAAS

Oleg Yaremko, Ternopil Regional Department of Forestry and Hunting

PhD in Economics

Volodymyr Bondar, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

PhD in Economics

Olena Khytra, Leonid Yuzkov Khmelnytskyi University of Management and Law

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Public Management and Administration

Volodymyr Khodakyvskyy, Polissya National University

Ph.D., Assistant Professor, Associate Professor at the Department of Economics, Entrepreneurship and Tourism

Vasyl Gorbachuk, V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine

Doctor of Physical-Mathematical Sciences, Senior Research Associate, Head of Department of Intelligent Information Technologies

Tamara Bardadym, V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine

Candidate of Physical-Mathematical Sciences, Senior Research Associate, Senior Research Associate at Department of Intelligent Information Technologies

Serhii Bespalov, NAS of Ukraine Presidium Apparatus

Doctor of Technical Sciences, Senior Research Associate, Academic Secretary, Unit for Physical, Engineering and Mathematical Sciences, Scientific Management Department

Natalia Gorobets, Dnipro State Agrarian and Economic Universit

PhD, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor of Management and Law, Docent

Larysa Dokiienko, International University of Finance

PhD in Economic, Associate Professor, Head of the Department of Finance

Nataliya Hrynyuk, State University of Trade and Economics

PhD in Economic, Associate Professor, Associate Professor of the Department of World Economy

Dmytro Kobets, Khmelnytsky National University

Candidate of Economic Science (PhD), Associate Professor, Associate Professor at the Department of Accounting, Auditing and Taxation

Yuliia Kornieieva, Academy of Financial Management; Düsseldorf Institute for Competition Economics

Doctor of Economic Sciences, Head of the Department of Theory of Economics and Finance; Post-Doctoral Researcher

Yaroslav Kotlyarevskyy, Deputy Minister of Finance of Ukraine

Doctor of Economic Sciences, Professor

Nataliia Levkvovets, National Transport University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Finance, Accounting and Auditing

Iryna Murenets, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

PhD in Economic Sciences, Lecturer at the Department of International Economic Relations

Olha Podra, National University «Lviv Polytechnic»

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Foreign Trade and Customs

Nataliia Petryshyn, National University «Lviv Polytechnic»

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Acting Head of the Department of Foreign Trade and Customs

Oksana Roik, Lviv Polytechnic National University

Ph.D., Associate Professor of Tourism

Natalia Pankiv, Lviv Polytechnic National University

Ph.D., Associate Professor of Tourism

Oleksiy Stupnytskyy, Taras Shevchenko National University of Kyiv

PhD (Economics), Professor at the Department of International Business

Olena Pryiatelchuk, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Doctor of Economic Sciences, Professor at the Department of International Business

Olga Kotlyar, Uzhhorod National University

PhD (International Law), Head at the Department of International Law

Mariya Shygun, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Doctor of Science in Economics, Professor, Auditor of Ukraine, Head of Accounting and Consulting Department

Olena Biriuk, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

PhD in Economics, Associate Professor, Accounting and Consulting Department

Catherine Shikovets, Kyiv National University of Technologies and Design

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of, Marketing and Communication Design

Halyna Kvita, Kyiv National University of Technologies and Design

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Communication Design

Svitlana Bebko, Kyiv National University of Technologies and Design

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department
of Smart Economics

Cover for TRANSFORMATION OF ECONOMY, FINANCE AND MANAGEMENT IN MODERN CONDITIONS
Published
June 22, 2022