FEATURES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE FIELD OF TECHNOLOGY: THE COMPARATIVE EXPERIENCE OF UKRAINE AND THE EUROPEAN UNION

Authors

Authors

H. H. Kyrychek, M. Yu. Tiahunova, I. A. Pavlenko, O. D. Pylypchuk, A. P. Polubok, N. Yu. Avdieieva, A. S. Yanko, I. V. Fil, T. A. Kresan, S. F. Pylypaka, A. M. Petryk, D. P. Chasov, V. O. Beyhul, V. V. Bobrov, K. V. Kamchatna-Stepanova, A. S. Manokhin, T. V. Labutkina, Yu. М. Korol, O. М. Kornelyuk, S. Sh. Katsyv, V. V. Kukharchuk, V. G. Madyarov, S. S. Kozlov, O. O. Levon, S. I. Rymar, М. V. Duras, K. V. Belokon, O. H. Horb, O. V. Shevchenko, L. S. Ivanova, O. V. Lysak, A. M. Smirnov, A. M. Kharchenko, I. P. Gameliak, V. M. Tsybulskyi, B. V. Yemets, О. P. Ryabchuk, L. V. Yemets, V. V. Klymenko, N. I. Novalska, N. T. Kunda, N. O. Luzhanska, I. H. Lebid, Ie. M. Lebid, L. M. Petrov, Yu. M. Petryk, V. A. Nikishin, T. H. Khobotnia, O. H. Prokudin, О. А. Chupaylenko, Yu. O. Kolesnyk, O. О. Zhuk, T. O. Shabliy, O. I. Ivanenko, Yu. V. Nosachova

International scientific conference “Features of innovative development in the field of technology: the comparative experience of Ukraine and the European Union” : conference proceedings, August 5–6, 2022. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 107 pages.

Chapters

Author Biographies
H. H. Kyrychek, Zaporizhzhia Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Computer Systems and Networks

M. Yu. Tiahunova, Zaporizhzhia Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Computer Systems and Networks

I. A. Pavlenko, Zaporizhzhia Polytechnic National University, Ukraine

Master at the Faculty of Computer Sciences and Technologies

O. D. Pylypchuk, Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Design

A. P. Polubok, Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Design

N. Yu. Avdieieva, Kyiv National University of Life and Architecture, Ukraine

PhD in Architecture, Associate Professor, Head of the Department of Architecture and Design, Institute of Innovative Education

A. S. Yanko, National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Computer and Information Technologies and Systems

I. V. Fil, National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”, Ukraine

Master of specialty 172 – Telecommunications and Radio Engineering at the Department of Automation, Electronics and Telecommunications

T. A. Kresan, Separated Subdivision National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine “Nizhyn Agrotechnical Institute”, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Natural, Mathematical and General Engineering Disciplines

S. F. Pylypaka, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Graphic Geometry, Computer Graphics and Design

A. M. Petryk, Nizhyn Vocational College of the National University National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Lecturer

D. P. Chasov, Dniprovsk State Technical University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Mechanical Engineering and Welding Technology

V. O. Beyhul, Dniprovsk State Technical University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Industrial Engineering Department

V. V. Bobrov, Dniprovsk State Technical University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Mechanical Engineering and Welding Technology

K. V. Kamchatna-Stepanova, National Technical University, Kharkiv Polytechnic Institute, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Technology of Mechanical Engineering and metal-cutting machines

A. S. Manokhin, V. Bakul Institute for Superhard Materials of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher

T. V. Labutkina, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Automated Control Systems

Yu. М. Korol, Admiral Makarov National Shipbuilding University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Head of the Educational and Scientific Center of Hydromechanics

O. М. Kornelyuk, Kherson State Maritime Academy, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Ship Management

S. Sh. Katsyv, Vinnytsa National Technical University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Computerised Electromechanical Systems and Complexes

V. V. Kukharchuk, Vinnytsa National Technical University, Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor at the Department of Computerised Electromechanical Systems and Complexes

V. G. Madyarov, Vinnytsa National Technical University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Computerised Electromechanical Systems and Complexes

S. S. Kozlov, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Radio Electronics

O. O. Levon, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Radio Electronics

S. I. Rymar, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Radio Electronics

М. V. Duras, Zhytomyr Agrotechnical Professional College, Ukraine

Teacher at the Department of Electrical Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics

K. V. Belokon, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Deputy Director for Research of Engineering Educational and Scientific Institute named after Yu. M. Potebni, Part-Time Associate Professor at the Department of Applied Ecology and Labor Protection

O. H. Horb, National Aviation University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Construction Computer Technologies and Airports Reconstruction

O. V. Shevchenko, National Aviation University, Ukraine

Doctor of Philosophy, Associate Professor at the Department of Construction Computer Technologies and Airports Reconstruction

L. S. Ivanova, Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Descriptive Geometry and Engineering Graphics

O. V. Lysak, Institute of Renewable Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Engineering Sciences, Researcher at the Department of Geothermal Energy

A. M. Smirnov, National Transport University, Ukraine

Graduate Student at the Department of Transport Construction and Property Management

A. M. Kharchenko, National Transport University, Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Transport Construction and Property Management

I. P. Gameliak, National Transport University, Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Airports

V. M. Tsybulskyi, National Transport University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Resistance of Materials and Mechanical Engineering

B. V. Yemets, Zhytomyr Agrotechnical Professional College, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Teacher at the Automobile Transport Department

О. P. Ryabchuk, Zhytomyr Agrotechnical Professional College, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Head of the Department of General Technical Disciplines

L. V. Yemets, Zhytomyr Agrotechnical Professional College, Ukraine

Teacher-methodologist

V. V. Klymenko, National Aviation University, Ukraine

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Organization of Aviation Works and Services Department

N. I. Novalska, National Aviation University, Ukraine

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Organization of Aviation Works and Services Department

N. T. Kunda, National Transport University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of International transportation and Customs control

N. O. Luzhanska, National Transport University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer at the Department of International Road Transportation and Customs Control

I. H. Lebid, National Transport University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of International Road Transportation and Customs Control

Ie. M. Lebid

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

L. M. Petrov, Military academy, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Teacher at the Department of Automotive Engineering

Yu. M. Petryk, Military academy, Ukraine

Senior lecturer at the Department of Automotive Engineering

V. A. Nikishin, Military academy, Ukraine

Teacher at the Department Department of Automotive Engineering

T. H. Khobotnia, National Transport University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of International Transportation and Customs Control

O. H. Prokudin, National Transport University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Transport Law and Logistics

О. А. Chupaylenko, National Transport University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of International Transportation and Customs Control

Yu. O. Kolesnyk, National Transport University, Ukraine

Master’s degree

O. О. Zhuk, Odessa National Maritime University, Ukraine

2 Engineer on merchant fleet, PhD Student at the Department of Ship Power Plants and Technical Operation

T. O. Shabliy, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor at the Department of Ecology and Technology of Plant Polymers

O. I. Ivanenko, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Ecology and Technology of Plant Polymers

Yu. V. Nosachova, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Ecology and Technology of Plant Polymers

Cover for FEATURES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE FIELD OF TECHNOLOGY: THE COMPARATIVE EXPERIENCE OF UKRAINE AND THE EUROPEAN UNION
Published
August 29, 2022