CONCEPTUAL BASIS OF DEVELOPMENT OF DOMESTIC ADMINISTRATIVE LAW AND PROCESS: TRENDS, PERSPECTIVES, PRACTICE

Authors

Authors

Petro Dikhtievsky, Valery Kolpakov, Petro Dikhtievsky, Tatiana Kolomoyets, Darya Kremova, Oleg Zayarny, Natalia Zadyraka, Mykhailo Smokovich, Volodymyr Bevzenko, Yevhen Gerasimenko, Oleksandr Paseniuk, Yulia Volkova, Anfisa Nashinets-Naumova, Volodymyr Pashinskyi, Ihor Kovbas, Valery Kolyukh, Artem Solomakh, Ivan Golosnichenko, Dmytro Golosnichenko, Yulia Legesa, Vasyl Omelchuk, Alla Pukhtetska, Marina Mihrovska, Victoria Klynchuk, Viсtoria Savitska, Volodymyr Dikhtievsky, Hanna Medvidchuk, Olena Rafalska, Marina Susak, Andrii Chernous, Bohdana Chernyavska, Alina Prokopenko, Dmitry Stupak, Alina Tsyomenko

Conceptual basis of development of domestic administrative law and process: trends, perspectives, practice : collective monograph / E. Gerasimenko, P. Dikhtievskyi, N. Zadyraka, T. Kolomoets, V. Klynchuk and others; in general ed. P. Dikhtievskyi, V. Pashinskyi. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 986 р.

Chapters

Cover for CONCEPTUAL BASIS OF DEVELOPMENT OF DOMESTIC ADMINISTRATIVE LAW AND PROCESS: TRENDS, PERSPECTIVES, PRACTICE
Published
October 17, 2022