INFLUENCE OF EUROPEANIZATION ON PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN UKRAINE

Authors

Authors

V. V. Bashtannyk, K. M. Havrylenko, V. I. Chernysh, O. I. Shekhovtsova, A. H. Bashtannyk, Zh. O. Boiko, О. Т. Vasylkovskyi, I. P. Dynnyk, O. M. Dombrovska, T. V. Kravtsova, T. V. Mamatova, A. V. Myroshnychenko, Yu. І. Namazova, L. O. Polska, G. L. Riabtsev, O. F. Salnikova, O. V. Kapshtyk, S. V. Selivanov, V. I. Tkachenko, H. M. Shapovalov, A. I. Hul, M. Yu. Hul, I. R. Hul, T. P. Kozar, Yu. М. Sahachko, K. S. Bogomolova, O. S. Zubchenko, A. O. Kryvtsov, Ya. О. Strakhnitskyi, M. Yu. Tokar, L. M. Shchekhovska, J. Mironova, J. Dehtjare, R. Kinderis

International scientific conference «Influence of Europeanization on public management and administration in Ukraine» : conference proceedings (October 5–6, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 104 pages.

Chapters

Author Biographies
V. V. Bashtannyk, National Technical University "Dnipro Polytechnic", Ukraine

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Public Administration and Local Self-Government

K. M. Havrylenko, Dnipro University of Technology, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Public Administration and Local Self-Government

V. I. Chernysh, Dnipro University of Technology, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Public Administration and Local Self-Government

O. I. Shekhovtsova, Yaroslaw Mudryi National University, Ukraine

Teacher of Poltava Professional College

A. H. Bashtannyk, Dnipro Regional Branch of the National School of Judges of Ukraine, Ukraine

Candidate of Sciences in Public Administration, Deputy Director

Zh. O. Boiko, Educational and Scientific Institute "Institute of Public Administration" Kharkiv National University named after V.N. Karazin, Ukraine

Deputy Chief of Staff, Eastern Commercial Court of Appeal, Postgraduate Student at the Department of Personnel Management and Entrepreneurship

О. Т. Vasylkovskyi, National Academy of the National Guard of Ukraine, Ukraine

Lieutenant Colonel, Senior Lecturer of the Department of Social and Humanitarian Disciplines

I. P. Dynnyk, State University of Trade and Economics, Ukraine

PhD in Public Administration, Senior Lecturer at the Department of Public Administration

O. M. Dombrovska, Khmelnytskyi Cooperative Trade and Economic Institute, Ukraine

Senior Lecturer of the Department of Law

T. V. Kravtsova, Dnipro University of Technology, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Public Administration and Local Government

T. V. Mamatova, Dnipro University of Technology, Ukraine

Doctor of Public Administration, Professor, Professor at the Department of Public Administration and Local Government

A. V. Myroshnychenko, Educational and Scientific Institute "Institute of Public Administration" Kharkiv National University named after V.N. Karazin, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Personnel Management and Entrepreneurship

Yu. І. Namazova, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynsky State Pedagogical University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Public Administration

L. O. Polska, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Management and Public Administration

G. L. Riabtsev, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine

Doctor of Science in Public Administration, Full Professor, Professor of the Andriy Meleshevych Kyiv-Mohyla School of Governance

O. F. Salnikova, Ukrainian Armed Forces, Ukraine

Doctor of Public Administration, Senior Researcher, Deputy Chief of the General Directorate of Military Cooperation

O. V. Kapshtyk, Armed Forces of Ukraine, Ukraine

Candidate of Sciences in Public Administration, Head of the Department for Ensuring the Service of the Chief of the General Staff and Deputy Chiefs of the General Staff of the General Staff

S. V. Selivanov, State Migration Service of Ukraine, Ukraine

Candidate of Public Administration (Ph.D), Head of Human Resources Department

V. I. Tkachenko, Shupyk National University of Health of Ukraine, Ukraine

Master’s Student at the Department of HealthCare Management and Public Administration

H. M. Shapovalov, Ukrainian Armed Forces, Ukraine

Chief, General Directorate of Military Cooperation

A. I. Hul, Educational and Scientific Institute of Public Administration Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Master of Public Management and Administration

M. Yu. Hul, The Main Administration of the State Geocadastral State Administration in the Lviv Region, Ukraine

Master’s degree in Public Management and Administration, Civil Servant

I. R. Hul, Ukrainian Association of Family Psychologists, Ukraine

Head of the Lviv Regional Branch

T. P. Kozar, Classic Private University, Ukraine

Doctor of Public Administration, Docent, Associate Professor at the Department of Public Administration and Land Management, Director of the Center for Professional Development

Yu. М. Sahachko, State Biotechnological University, Ukraine

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Management, Business and Administration

K. S. Bogomolova, State Biotechnological University, Ukraine

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Management, Business and Administration

O. S. Zubchenko, Mariupol State University, Ukraine

Candidate of Sciences in Sociology, Associate Professor at the Department of Philosophy and Sociology

A. O. Kryvtsov, Mykolaiv City Council of the VII and VIII convocations, Ukraine

Chairman of the Board of the Non-Governmental Organization «Youth Center of
Scientific Activities», Adviser to the Mykolaiv city Mayor on Legal Education, Assistant-Consultant of the Deputy

Ya. О. Strakhnitskyi, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynsky State Pedagogical University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Public Administration

M. Yu. Tokar, Uzhhorod National University, Ukraine

Doctor of Science in Public Administration, Professor at the Department of Political Science and Public Administration, Director of the Research Institute of Political Regionalism

L. M. Shchekhovska, Open International University of Human Development "Ukraine", Ukraine

Postgraduate Student at the Department of International Relations and Political Consulting

J. Mironova, ISMA University of Applied Sciences, Latvia

Mg.soc., Director of program Business Administration in Tourism

J. Dehtjare, ISMA University of Applied Sciences, Latvia

Dr.oec., As.prof., Vice-Rector for Academic Affairs

R. Kinderis, Klaipeda University of Applied Sciences, Lithuania

Doc.dr. As.prof., Director for Strategic Development

Cover for INFLUENCE OF EUROPEANIZATION ON PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN UKRAINE
Published
November 17, 2022