INTERACTION BETWEEN SCIENCE AND TECHNOLOGY IN MODERN CONDITIONS

Authors

Authors

O. O. Dmytriienko, H. H. Kyrychek, M. Yu. Tiahunova, A. V. Latyshev, M. V. Koval, R. M. Vozniak, O. V. Shknai, L. M. Poperechniuk, V. S. Mosiychuk, А. М. Protsenko, O. Ya. Sova, N. М. Protas, V. Р. Velychko, A. V. Shyshatskyi, Yu. Z. Artabaiev, M. V. Dorofeev, D. Yu. Kravtsova, A. V. Fraimovych, D. P. Chasov, V. O. Beyhul, Ya. O. Romaniuk, Yu. S. Nykyruy, S. I. Mudry, V. V. Prunitsa, O. V. Los, O. S. Nazarova, B. V. Vasiliev, M. S. Punda, O. I. Teslenko, A. A. Moskalenko, O. V. Razumtseva, L. M. Protsenko, O. М. Pukhalska, V. І. Kryva, H. О. Chesnova, O. Yu. Brovin, Yu. I. Kovalenko, M. G. Koval, A. V. Holub, S. M. Shnaider, D. V. Mospan, A. Yu. Volovyk, V. V. Lychmanenko, I. V. Zolotukhina, V. I. Skrynnik, O. I. Vodzinska, L. B. Bilotska, V. I. Gorbach, S. Yu. Lozovenko, L. B. Bilotska, Yu. O. Avramenko, A. Yu. Zyhun, O. V. Levchenko, R. О. Kosarevska, V. M. Matiash, O. V. Shapovalov, Iu. А. Dolganov, O. L. Ruzhynskyi, D. L. Maliarenko, L. M. Petrov, I. V. Kishianus, Yu. M. Petryk, M. V. Petlovanyi, K. S. Sai, D. S. Malashkevych, D. I. Petrenko, I. O. Lisoviy, D. P. Raichenko, V. S. Rutkevych, I. O. Lisoviy, M. M. Kachurivskyi

International scientific conference «Interaction between science and technology in modern conditions» : conference proceedings (November 3–4, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 128 pages.

Chapters

Author Biographies
O. O. Dmytriienko, Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Mathematical Analysis and Informatics

H. H. Kyrychek, National University Zaporizhzhia Polytechnic, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Computer Systems and Networks

M. Yu. Tiahunova, National University Zaporizhzhia Polytechnic, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Computer Systems and Networks

A. V. Latyshev, National University Zaporizhzhia Polytechnic, Ukraine

Master at the Faculty of Computer Sciences and Technologies

M. V. Koval, The National University of Defense of Ukraine named after Ivan Chernyakhovskyi, Ukraine

Doctor of Military Sciences, Head

R. M. Vozniak, The National University of Defense of Ukraine named after Ivan Chernyakhovskyi, Ukraine

Doctor of Philosophy, Deputy head of Department of Information Technology Application and Information Security

O. V. Shknai, Military unit A1906, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Leading researcher of Research Department

L. M. Poperechniuk, Novograd-Volyn Polytechnic Vocational College, Ukraine

Teacher of Computer Disciplines of the Highest Category

V. S. Mosiychuk, Novograd-Volyn Polytechnic Vocational College, Ukraine

Student of the 3rd year of Specialty 123 – Computer Engineering

А. М. Protsenko, Zaporizhzhia National University, Ukraine

2nd year Master’s Student at the Department of Electronics and Information Systems and Software

O. Ya. Sova, Military Institute of Telecommunications and Informatization named after Heroes of Kruty, Ukraine

Doctor of Technical Science, Senior Research Fellow, Head of the Department of Automated Control Systems

N. М. Protas, Poltava State Agrarian University, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Information Systems and Technologies

V. Р. Velychko, Military Institute of Telecommunications and Informatization named after Heroes of Kruty, Ukraine

Lecturer at the Department of Automated Control Systems

A. V. Shyshatskyi, Research center for trophy and perspective weapons and military equipment, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher, Head of the Department of Robotic Systems Research

Yu. Z. Artabaiev, Research center for trophy and perspective weapons and military equipment, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Head of the Research Department of Combat Crews

M. V. Dorofeev, State Research Institute for Testing and Certification of Weapons and Military Equipment, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Leading Researcher-Leading Test Engineer

D. Yu. Kravtsova, Kryvyi Rih National University, Ukraine

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Senior lecturer at the Department of Mechanical Engineering

A. V. Fraimovych, Kryvyi Rih National University, Ukraine

master’s student at the Department of Mechanical Engineering

D. P. Chasov, Dniprovsky State Technical University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Mechanical Engineering and Welding Technology

V. O. Beyhul, Dniprovsky State Technical University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Industrial Engineering Department

Ya. O. Romaniuk, Dniprovsky State Technical University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Mechanical Engineering and Welding
Technology

Yu. S. Nykyruy, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor at the Metal Physics Department

S. I. Mudry, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Head of the Metal Physics Department

V. V. Prunitsa, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Postgraduate Student at the Metal Physics Department

O. V. Los, ACE Ltd., UK, Ukraine

Doctor of Engineering Sciences

O. S. Nazarova, Zaporizhzhia Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Electric Drive and Automation of Industrial Equipment

B. V. Vasiliev, Zaporizhzhia Polytechnic National University, Ukraine

Student at the Department of Electric Drive and Automation of Industrial Equipment

M. S. Punda, Zaporizhzhia Polytechnic National University, Ukraine

Student at the Department of Electric Drive and Automation of Industrial Equipment

O. I. Teslenko, Institute of General Energy of the National Academy of Ukraine, Ukraine

Сandidate of Technical Sciences, Leading Researcher at the Department of Energy Efficiency and Optimization of Energy Consumption

A. A. Moskalenko, Institute of Engineering Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Senior Research Officer

O. V. Razumtseva, Institute of Engineering Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Research Assistant

L. M. Protsenko, Institute of Engineering Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Research Assistant

O. М. Pukhalska, Separate structural subdivision «Dnipro Professional College of Engineering and Pedagogical of the Higher Educational Institution «Ukrainian State University of Chemical Technology», Ukraine

Top-Rank Lecturer at the Cycle Commission of Automation and Electrical Equipment

V. І. Kryva, Separate structural subdivision «Dnipro Professional College of Engineering and Pedagogical of the Higher Educational Institution «Ukrainian State University of Chemical Technology», Ukraine

Lecturer-Methodologist at the Cycle Commission of Automation and Electrical Equipment

H. О. Chesnova, Separate structural subdivision «Dnipro Professional College of Engineering and Pedagogical of the Higher Educational Institution «Ukrainian State University of Chemical Technology», Ukraine

Specialist at the Cycle Commission of Automation and Electrical Equipment

O. Yu. Brovin, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Engineering Electrochemistry

Yu. I. Kovalenko, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher at the Department of Engineering Electrochemistry

M. G. Koval, Cherkasy State Technological University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Chemical Technologies and Water Purification

A. V. Holub, Cherkasy gymnasium No 31, Ukraine

Teacher of the highest category, Teacher-methodologist

S. M. Shnaider, Cherkasy gymnasium No 31, Ukraine

Teacher of the highest category, Teacher-methodologist

D. V. Mospan, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine

Candidate of Engineering Science, Associate Professor, Associate Professor at Department of Computer Engineering and Electronics

A. Yu. Volovyk, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine

Master at Department of Computer Engineering and Electronics

V. V. Lychmanenko, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine

Master at Department of Computer Engineering and Electronics

I. V. Zolotukhina, State Biotechnological University, Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Food Technology in the Restaurant Industry

V. I. Skrynnik, State University of Biotechnology, Ukraine

Postgraduate Student

O. I. Vodzinska, Kyiv National University of Technology and Design, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Technology and Design of Sewing Products

L. B. Bilotska, Kyiv National University of Technology and Design, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Technology and Design of Sewing Products

V. I. Gorbach, Kyiv National University of Technology and Design, Ukraine

Student at the Department of Professional Education in the Field of Technology and Design

S. Yu. Lozovenko, Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine

Lecturer at the Technology and Design of Sewing Products Department

L. B. Bilotska, Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at the Technology and Design of Sewing Products Department

Yu. O. Avramenko, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Construction and Civil Engineering

A. Yu. Zyhun, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Construction and Civil Engineering

O. V. Levchenko, Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

Candidate of Sciences of Architecture, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Information Technologies in Architecture

R. О. Kosarevska, Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

Candidate of Sciences of Architecture, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Design

V. M. Matiash, Separate structural subdivision Odessa Automobile and Road Professional College National University «Odessa Polytechnic», Ukraine

Deputy Director for Academic Affairs

O. V. Shapovalov, «Scientific and Production Association ‘Transengineering» LLC, Ukraine

chief project engineer

Iu. А. Dolganov, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Operation of ship power plants and thermal power engineering

O. L. Ruzhynskyi, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Ukraine

master’s student

D. L. Maliarenko, National Aviation University, Ukraine

Postgraduate student, Assistant at the Department air transport management

L. M. Petrov, Odesa Military Academy, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Teacher at the Department of Automotive Engineering

I. V. Kishianus, Odesa Military Academy, Ukraine

Senior Teacher at the Department of Automotive Engineering

Yu. M. Petryk, Odesa Military Academy, Ukraine

Senior teacher at the Department of Automotive Engineering

M. V. Petlovanyi, Dnipro University of Technology, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Mining Engineering and Education

K. S. Sai, Dnipro University of Technology, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Mining Engineering and Education

D. S. Malashkevych, Dnipro University of Technology, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Mining Engineering and Education

D. I. Petrenko, Central Ukrainian National Technical University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Agricultural Engineering

I. O. Lisoviy, Uman National University of Horticulture, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Agroengineering

D. P. Raichenko, Uman National University of Horticulture, Ukraine

Student

V. S. Rutkevych, Vinnytsia National Agrarian University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Machines and Equipment for Agricultural Production

I. O. Lisoviy, Uman National University of Horticulture, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Agroengineering

M. M. Kachurivskyi, Uman National University of Horticulture, Ukraine

Student

Cover for INTERACTION BETWEEN SCIENCE AND TECHNOLOGY IN MODERN CONDITIONS
Published
December 14, 2022