DEVELOPMENT TRENDS IN MEDICAL SCIENCE AND PRACTICE: THE EXPERIENCE OF COUNTRIES OF EASTERN EUROPE AND PROSPECTS OF UKRAINE: Monograph / edited by authors

Authors

Authors

Inna Anikina, Rostyslav Bilobryvka, Liliya Batyuk, Nataliya Kizilova, Oksana Vintoniv, Ivanna Vorona, Vira Zlatkina, Anna Shalimova, Khrystyna Kvit, Viacheslav Kharchenko, Oksana Masna-Chala, Ulyana Matolych, Sergiy Pokhyl, Inna Torianyk, Nataliya Popova, Ivanna Sakhanda, Kostyantyn Kosyachenko, Iryna Sorokina, Mykhailo Myroshnychenko, Alla Simachova, Olena Fastovets, Gennadiy Khrystian, Inna Torianyk, Viktor Kazmirchuk

The monograph studies theoretical and practical development trends of medical science and practice, taking into account the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine. General issues of clinical, preserving, and theoretical medicine, pharmachemistry and pharmacognosy, history of pharmacy, as well as issues of organization and management of healthcare and so on, are considered. The publication is designed for scientists, lecturers, postgraduate students, and students of medical educational establishments, as well as for the general reader.

Development trends in medical science and practice: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. – 230 p.

Chapters

Author Biographies
Inna Anikina, Danylo Halytsky National Medical University in Lviv, Ukraine

Senior Laboratory Assistant of the Department of Psychiatry, Psychology and Sexology

Rostyslav Bilobryvka, Danylo Halytsky National Medical University in Lviv, Ukraine

Doctor of Science, Professor, Head of the Department of Psychiatry, Psychology and Sexology

Liliya Batyuk, Kharkiv National Medical University, Ukraine

Ph.D, Associate Professor, Associate Professor at the Department Medical and Biological Physics and Medical Information Science

Nataliya Kizilova, Warsaw University of Technology, Poland

D.Sc, Professor

Oksana Vintoniv, SHEI «Ivano-Frankivsk National Medical University», Ukraine

Assistant of the Department of Urology

Ivanna Vorona, SHEE “I.Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University of the Ministry of Health of Ukraine”, Ukraine

Candidate of Philology, Assistant Professor of the Foreign Languages Department

Vira Zlatkina, Kharkiv National Medical University, Ukraine

Professor of Clinical Pharmacology and Internal Medicine

Anna Shalimova, Medical University of Gdansk, Poland

Postdoctoral Researcher

Khrystyna Kvit, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine

Ph.D, Associate Professor

Viacheslav Kharchenko, Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine

Ph.D, Associate Professor

Oksana Masna-Chala, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

Ulyana Matolych, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

Sergiy Pokhyl, State Institution “І.І. Меchnikov Іnstitute of Microbiology and Immunology National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Senior Research Scientist, Head of Laboratory of New and Understudied Infectious Diseases

Inna Torianyk, State Institution “І.І. Меchnikov Іnstitute of Microbiology and Immunology National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Senior Research Scientist, Leading Research Scientist of Laboratory of Viral Infections

Nataliya Popova, State Institution “І.І. Меchnikov Іnstitute of Microbiology and Immunology National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Senior Research Scientist, Leading Research Scientist of Laboratory of Viral Infections

Ivanna Sakhanda, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Master of Pharmacy, Assistant at Department of Pharmacy and Industrial Drug Technology

Kostyantyn Kosyachenko, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Doctor of Pharmacy, Professor, Head at Department of Organization and Economy of Pharmacy

Iryna Sorokina, Kharkiv National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Pathological Anatomy

Mykhailo Myroshnychenko, Kharkiv National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Pathological Anatomy

Alla Simachova, Kharkiv National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Pathological Anatomy

Olena Fastovets, State Establishment “Dnipropetrovsk Medical Academy of Ministry of Health of Ukraine”, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Head of Department of Prosthetic Dentistry

Gennadiy Khrystian, State Institution “І.І. Меchnikov Іnstitute of Microbiology and Immunology National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Ukraine

Postgraduate Student at Laboratory of Antimicrobial Agent’s

Inna Torianyk, State Institution “І.І. Меchnikov Іnstitute of Microbiology and Immunology National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Ukraine

PhD, Leader Research Scientists at Laboratory of Viral Infection

Viktor Kazmirchuk, State Institution “І.І. Меchnikov Іnstitute of Microbiology and Immunology National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Ukraine

PhD, Head of Laboratory Antimicrobial, Laboratory of Antimicrobial Agent’s

Cover for DEVELOPMENT TRENDS IN MEDICAL SCIENCE AND PRACTICE: THE EXPERIENCE OF COUNTRIES OF EASTERN EUROPE AND PROSPECTS OF UKRAINE: Monograph / edited by authors
Published
April 29, 2018