PHILOLOGICAL SCIENCES AND TRANSLATION STUDIES: EUROPEAN POTENTIAL

Authors

Authors

L. M. Arkhypenko, A. V. Honcharenko, O. I. Kutsos, O. P. Kushlyk, O. V. Medved, T. M. Poliakova, I. V. Anikina, D. V. Shcherbyna, Yu. О. Belinska, O. V. Bessarab, M. Z. Brakina, O. V. Bessarab, A. M. Vovk, O. V. Bessarab, Yu. V. Reznik, A. О. Volkotrub, T. A. Dynnychenko, I. I. Zhukovych, T. V. Ishchenko, V. A. Kaller, M. V. Kirieieva, Yu. S. Kuzmenko, A. H. Makarenko, M. M. Moshnoriz, O. S. Pogorila, V. A. Potrapeliuk, T. Ya. Slavych, M. M. Roshko, I. V. Havrylo, N. M. Torkut, N. V. Gutaruk, T. O. Umanska, A. Ye. Chernysh, M. V. Berezhna, D. V. Vasylenko, V. V. Kuzmenko, K. T. Hlazkova, V. R. Vdovych, O. V. Koliasa, M. H. Holtsova, V. Ya. Savchenko, A. K. Dankiv, M. Yu. Dobrushyna, O. M. Lipisovetska, K. О. Lozovska, S. I. Muzychka, O. V. Koliasa, T. M. Nikolaieva, A. О. Pikalova, Yu. S. Skrynnik, T. A. Khomenko, A. D. Chyrva, R. V. Lopatych, L. V. Matsevko-Bekerska, N. V. Nikoriak, O. М. Pokhyliuk, A. R. Tychinina, A. V. Sazhyna, S. V. Namestiuk, A. V. Zamsha, O. V. Kostryba, L. V. Mosiyevych, A. M. Sorochan, Yu. V. Shvets, T. V. Pomirkovana, M. S. Slabyk, O. M. Tuhai, V. Е. Turenko, V. Е. Turenko, I. Yu. Afonina, A. Yu. Bovt, O. V. Buhaichuk, M. V. Vardanian, O. V. Vakhovska, I. M. Humovska, N. I. Davydenko, O. P. Deikun, O. V. Yemelianova, O. O. Kuksenko, T. H. Lukianova, O. V. Mazur, T. V. McGowan, O. M. Martyniuk, I. V. Prushkovska, H. V. Chumak, R. H. Shramko, M. Yu. Rakhno, L. L. Vakulovych, L. L. Makaruk, I. A. Salata, Yu. V. Yelovska, V. S. Poliarenko, L. V. Bohynia, N. O. Kushpil, I. M. Iotova, L. S. Kolodina, S. A. Kovalova, S. I. Potapenko, L. V. Babaievska, N. V. Borysova, T. V. Zabolotna, О. О. Kovalenko, R. A. Kokhan, V. V. Krasnoshchok, O. O. Lilik, O. V. Sazonova, Ye. H. Makarska, I. O. Hladkyh, N. V. Misnyk, O. S. Miroshnichenko, H. A. Mudrenko, T. I. Nikolashyna, I. H. Pavlova, M. V. Podoliak, K. A. Razumna, O. V. Riabchuk, I. Ye. Rozhdestvenska, O. K. Cherniavska

International scientific conference «Philological sciences and translation studies: European potential» : conference proceedings (November 3–4, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. 344 pages.

Chapters

Author Biographies
L. M. Arkhypenko, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Ukrainian Studies and Language Preparation of Foreign Citizens

A. V. Honcharenko, O. O. Potebnia Institute of Linguistics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Junior Researcher at the Department of Languages of Ukraine

O. I. Kutsos, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Candidate of Philosophical Sciences,
Doctoral student at the Department of Slavic Languages

O. P. Kushlyk, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Professor,
Professor at the Ukrainian Language Department

O. V. Medved, National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute», Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department Applied Linguistics

T. M. Poliakova, O. O. Potebnia Institute of Linguistics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Leading Researcher at the Department of Languages of Ukraine

I. V. Anikina, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Slavic Languages and Literature

D. V. Shcherbyna, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of the Ukrainian Language

Yu. О. Belinska, MIHE «Vinnytsia Humanitarian and Pedagogical College», Ukraine

Postgraduate Student
Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsiubynsky;
Lecturer at the Department of Ukrainian Philology

O. V. Bessarab, V. I. Vernadsky Taurida National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Foreign Philology
Educational and Scientific Institute of Philology and Journalism

M. Z. Brakina, V. I. Vernadsky Taurida National University, Ukraine

2nd year Master Student, Department of Foreign Philology
Educational and Scientific Institute of Philology and Journalism

O. V. Bessarab, V. I. Vernadsky Taurida National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Foreign Philology
Educational and Scientific Institute of Philology and Journalism

A. M. Vovk, V. I. Vernadsky Taurida National University, Ukraine

2nd year Master Student, Department of Foreign Philology
Educational and Scientific Institute of Philology and Journalism

O. V. Bessarab, V. I. Vernadsky Taurida National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Foreign Philology
Educational and Scientific Institute of Philology and Journalism

Yu. V. Reznik, V. I. Vernadsky Taurida National University, Ukraine

2nd year Master Student, Department of Foreign Philology
Educational and Scientific Institute of Philology and Journalism

A. О. Volkotrub, «Chernyatinsky Vocational College of the Vinnytsia National Agrarian University», Ukraine

teacher of foreign literature,
Separate Structural Unit

T. A. Dynnychenko, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Senior Lecturer at the Department of the Foreign Literature

I. I. Zhukovych, Military Institute of Telecommunications and Informatization named after Heroes of Krut, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Teacher at the Department № 5

T. V. Ishchenko, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Senior teacher at the Department of International Relations, Social and Humanitarian Disciplines

V. A. Kaller, Chernyakhiv Liceum 2 of Chernyakhiv Village Council of Zhytomyr Region, Ukraine

Teacher of the Ukrainian Language and Literature, the highest category,
«Teacher – methodist», «Honours Teacher of Ukraine»
Principal

M. V. Kirieieva, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

Postgraduate Student of the second year of study
at the Department of Translation and Slavic Philology

Yu. S. Kuzmenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of the Far East and the South-East Asia Languages and Literatures

A. H. Makarenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Teacher at the Preparatory Department for international students

M. M. Moshnoriz, Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Teacher at the Department of Linguistic

O. S. Pogorila, Terebovlia Academic Lyceum named after Yaroslava Stetsko, Ukraine

Teacher of English, Methologist

V. A. Potrapeliuk, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Ukrainian Literature

T. Ya. Slavych, State University «Uzhhorod National University», Ukraine

Senior teacher at the Department of Romance Languages and Foreign Literature

M. M. Roshko, State University «Uzhhorod National University», Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Dean of the Faculty of Foreign Philology

I. V. Havrylo, State University «Uzhhorod National University», Ukraine

Senior Teacher at the Department of Romance Languages and Foreign Literature

N. M. Torkut, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Professor,
Professor at the Department of the German Philology

N. V. Gutaruk, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of English Philology and Linguistic Didactics

T. O. Umanska, SI «Luhansk Taras Shevchenko National University», Ukraine

Postgraduate Student

A. Ye. Chernysh, Sumy State University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Senior Lecturer at the Department of Journalism and Philology

M. V. Berezhna, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of English Translation Theory and Practice

D. V. Vasylenko, Kyiv National Linguistic University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Phonetics and Conversational English Department

V. V. Kuzmenko, Kyiv National Linguistic University, Ukraine

the 3year student of the Germanic Philology and Translation Faculty

K. T. Hlazkova, Kyiv National Linguistic University, Ukraine

the 3year student of the Germanic Philology and Translation Faculty

V. R. Vdovych, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Ukraine

Master Student of the Faculty of Ukrainian and Foreign Philology

O. V. Koliasa, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of the English Language and Translation

M. H. Holtsova, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of the Romance and Germanic languages and Translation

V. Ya. Savchenko, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Master student

A. K. Dankiv, State University «Uzhhorod National University», Ukraine

Assistant at the Department of Public Health and Humanitarian Disciplines

M. Yu. Dobrushyna, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of English Philology

O. M. Lipisovetska, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine

Lecturer at the Department of Germanic Philology and Foreign Literature

K. О. Lozovska, Zaporizhzhya National University, Ukraine

Postgraduate Student at The Department of English Translation Theory and Practice

S. I. Muzychka, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Ukraine

Master Student at the Department of the English Language and Translation

O. V. Koliasa, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of the English Language and Translation

T. M. Nikolaieva, Kyiv National University of Culture and Arts, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Foreign Philology

A. О. Pikalova, ME «Kharkiv Humanitarian and Pedagogical Academy» Kharkiv Regional Council, Ukraine

Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Foreign Philology

Yu. S. Skrynnik, V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of English Philology and Foreign Language Teaching Methods

T. A. Khomenko, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Germanic languages, foreign literature and methodology of their teaching

A. D. Chyrva, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

Student at the Faculty of Foreign Languages

R. V. Lopatych, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Senior Lecturer at the Department of German Language and Literature with Teaching Methods

L. V. Matsevko-Bekerska, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Doctor Philological Sciences, Professor,
Head of the Department of World Literature

N. V. Nikoriak, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Candidat of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of World Literature and the Theory of Literature

O. М. Pokhyliuk, MIHE «Vinnytsia Humanitarian and Pedagogical College», Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Senior Lecturer at the Department of Ukrainian Philology

A. R. Tychinina, Yuriy Fedkovich Chernivtsi National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Assistant at the Department of World Literature and Theory of Literature

A. V. Sazhyna, Yuriy Fedkovich Chernivtsi National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of World Literature and Theory of Literature

S. V. Namestiuk, Bukovinian State Medical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of foreign languages

A. V. Zamsha, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Doctor of Philosophy,
Lecturer at the Department of Special and Inclusive Education

O. V. Kostryba, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Ukrainian Language

L. V. Mosiyevych, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Foreign Languages for Professional Purposes

A. M. Sorochan, CIHE «Vinnytsia Humanitarian and Pedagogical College», Ukraine

Postgraduate Student,
Teacher of Ukrainian philology

Yu. V. Shvets, I. I. Mechnikov Odesa National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Ukrainian Language and Language Training for Foreigners

T. V. Pomirkovana, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Foreign languages

M. S. Slabyk, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Intercultural Communication and Translation

O. M. Tuhai, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Doctor of Philosophy in Philology,
Associate Professor at the Department of Germanic Philology

V. Е. Turenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Doctor of Philosophical Science, Researcher

V. Е. Turenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Doctor of Philosophical Science, Researcher

I. Yu. Afonina, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Germanic and Romance Philology and Translation

A. Yu. Bovt, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Acting Head at the Department of Germanic and Romance Philology and Translation

O. V. Buhaichuk, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Assistant at the Department of German Philology

M. V. Vardanian, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Philological Science, Associate Professor, Dean,
Professor at the Department of the Translation and Slavic Studies

O. V. Vakhovska, Kyiv National Linguistic University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
MSc in Cognitive Science (Germany)
Associate Professor at the Department of English Philology and Philosophy of Language

I. M. Humovska, West Ukrainian National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Foreign Languages and Information and Communication Technologies

N. I. Davydenko, Public Joint Stock Company afiiliate «Private High Education Institution «Zaporizhzhia Institute of Economics and Information Technologies» in the city of Kryvyi Rih», Ukraine

Associate Professor at the Department of Theory and Practice of Translation

O. P. Deikun, Kyiv National Linguistic University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of English Philology and Language Philosophy

O. V. Yemelianova, Sumy State University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Germanic Philology

O. O. Kuksenko, Sumy State University, Ukraine

Master’s student at the Department of Germanic Philology

T. H. Lukianova, V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at Mykola Lukash Translation Studies Department

O. V. Mazur, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of English Philology

T. V. McGowan, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Seniour Lecturer at the Department of Theory and Practice of Translation

O. M. Martyniuk, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Romance Philology

I. V. Prushkovska, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Professor,
Professor at the Department of Foreign Languages

H. V. Chumak, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Theory and Practice of Translation

R. H. Shramko, Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor at the Department
of English and German Philology

M. Yu. Rakhno, Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Science,
Associate Professor,
Associate Professor at the Department
of English and German Philology

L. L. Vakulovych, National University of Ukraine on Physical Education and Sport, Ukraine

Lecturer at the Department of Ukrainian and Foreign Languages

L. L. Makaruk, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Doctor of Philological Sciences,
Professor at the Applied Linguistics Department

I. A. Salata, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of the English Language and the Methods of Its Teaching

Yu. V. Yelovska, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Senior Lecturer at the Department of the English Language and the Methods of Its Teaching

V. S. Poliarenko, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

Lecturer at the Department of the English Language and the Methods of Its Teaching

L. V. Bohynia, Poltava State Medical University, Ukraine

Head of the Educational and Research Center for Foreign Citizens Training

N. O. Kushpil, Poltava State Medical University, Ukraine

Teacher at the Educational and Research Center for Foreign Citizens Training

I. M. Iotova, Poltava State Medical University, Ukraine

Teacher at the Educational and Research Center for Foreign Citizens Training

L. S. Kolodina, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Foreign Philology and Translation Department

S. A. Kovalova, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

the second-year student

S. I. Potapenko, Kyiv National Linguistic University, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Professor,
Professor at the Department of English Philology and Language Philosophy

L. V. Babaievska, Kharkiv I. P. Kotlyarevsky National University of Arts, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Foreign Languages

N. V. Borysova, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Ukraine

Candidate of Pedagogic Sciences,
Associate Professor at the Department of Foreign Philology, Translation and Teaching methods

T. V. Zabolotna, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Foreign Philology, Translation and Teaching methods

О. О. Kovalenko, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Senior Lecturer at the Department of German Language and Literature with teaching methods

R. A. Kokhan, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Foreign Languages for Natural Sciences

V. V. Krasnoshchok, Donetsk National Medical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Social and Humanitarian Disciplines No. 1

O. O. Lilik, T. H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium», Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Professor at the Department of Ukrainian Language and Literature

O. V. Sazonova, T. H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium», Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Ukrainian Language and Literature

Ye. H. Makarska, V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Business Foreign Language and Translation

I. O. Hladkyh, V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Lecturer at the Department of Business Foreign Language and Translation

N. V. Misnyk, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Lenguage Studies Department

O. S. Miroshnichenko, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Teacher at the Lenguage Studies Department

H. A. Mudrenko, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Lecturer at the Department of the English Language for Non-Philological Specialties

T. I. Nikolashyna, Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Ukrainian Language

I. H. Pavlova, Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Ukrainian language

M. V. Podoliak, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine

Candidate of Pedagogic Sciences,
Associate Professor at the Department of the Ukrainian and Foreign Languages n.a. Iakym Iarema

K. A. Razumna, Polissia National University, Ukraine

Senior Lecturer at the Foreign Languages Department

O. V. Riabchuk, Polissia National University, Ukraine

Lecturer at the Foreign Languages Department

I. Ye. Rozhdestvenska, University of Customs and Finance, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Foreign Languages and Vocational Training

O. K. Cherniavska, University of Customs and Finance, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Foreign Languages and Vocational Training

Cover for PHILOLOGICAL SCIENCES AND TRANSLATION STUDIES: EUROPEAN POTENTIAL
Published
January 4, 2023