INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION AND SCIENCES. PART 2

Authors

Authors

V. O. Кarashchuk, G. I. qizi Karimova, R. V. Karpenko, Yu. Р. Karpenko, O. O. Karpova, G. Kashyna, I. M. Kyrchata, I. O. Kyslytsia, I. A. Volovyk, A. I. Klieba, M. O. Nechyporenko, S. О. Klimovych, О. S. Pushtaryk, O. Yu. Klochko, O. S. Voronov, M. S. Koval, A. V. Lytvyn, L. A. Rudenko, I. V. Kovalchuk, A. Kovban, M. S. Kovtaniuk, E. S. Kodirov, R. M. Kodola, O. I. Smirnova, Y. M. Kozlovskyi, O. O. Stechkevych, L. K. Stechkevych, A. V. Kolodiychuk, S. Kh. Komolov, Kh. B. Sattarova, Z. T. Gaibnazarova, L. V. Kononenko, S. O. Kononenko, L. O. Kopilets, G. M. Alieksieieva, L. V. Horbatiuk, L. M. Korinchak, L. P. Korobovych, O. P. Kosovets, Yu. S. Shuliak, O. V. Kosovych, L. D. Kotykhova, R. A. Qo’chqorova, D. R. son Rustamov, N. G. Kosheleva, S. M. Kravchuk, S. O. Kramskyi, L. V. Krasytska, L. V. Krasytska, O. B. Krasnozhon, V. V. Matsiuk, O. M. Kryvonos, M. P. Kryvonos, L. S. Kryvoruchko, I. I. Kryvoruchko, V. V. Kryzhna, V. V. Kuzavkov, Yu. V. Bolotiuk, N. B. Kuznetsova, S. S. Kukieva, D. Akhunova, I. Yu. Kulikova, V. N. Kurepin, K. I. Kurpayanidi, D. Kuchkorova, R. Kuchkorova, D. Rustamov, M. А. Larkin, A. M. Lysenko, N. V. Lysenko, O. G. Lytvynenko, K. Omarova, I. H. Lubenets, D. V. Lubko, H. V. Lukianova, K. V. Lukina, M. X. Lutfillaev, J. Yu. Suyumov, V. D. Liublin, V. M. Liulka, N. I. Tarasova, O. B. Lyashenko, N. Yu. Maistrenko, S. O. Makarova, Yu. B. Maksymenko, L. А. Matokhniuk, A. V. Maksymchuk, D. S. Maksymchuk, F. Mamajonov, Z. B. kizi Mamajonova, Sh. Sh. kizi Boltabayeva, D. V. Mamajonova, O. S. Mamosiuk, N. V. Martynenko, S. Marchenko, V. T. Matvienko, I. A. Mushta, Kh. B. Makhkamova, Z. O. Abduvakhobova, M. O. Medvedieva, L. O. Titova, V. Yu. Medyanyk, S. H. Roman, Matej Mindár, O. K. Mirzaolimov, K. I. Kurpayanidi, B. Mirzarakhimov, M. H. Mykhailenko, A. B. Mikhaylov, K. I. Kurpayanidi, K. O. Mikriukova, M. M. Minenko, G. M. Alieksieieva, M. V. Nadutenko, M. V. Nadutenko, L. Ye. Nazarevych, A. V. Nazarevych, M. Nazirov, S. V. Nasakina, Yu. V. Nemchenko, I. Nurmatova, M. Akhmedova, O. M. Oliinyk, V. A. Osmolyan, O. M. Dombrovska, S. V. Ostryanina, I. V. Smirnova, V. V. Mikitchenko, R. V. Palahusynets, S. P. Koshova, M. M. Palinchak, D. M. Steblak, E. V. Parusov, S. I. Gubenko, I. Yu. Prykhodko, O. V. Petrenko, E. V. Biletskyi, A. A. Petrykovska, S. G. Pishun, I. M. Uninets

International scientific conference «Information technologies and management in higher education and sciences» : conference proceedings (November 28, 2022. Fergana, the Republic of Uzbekistan). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. Part 2. 388 pages.

Chapters

Author Biographies
V. O. Кarashchuk, Pryazovsky State Technical University, Ukraine

Master's Degree in Management, Ph.D., Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Rolling Stock of Transport Systems

G. I. qizi Karimova, Fergana State university, Uzbekistan

Graduate student of Economic Department

R. V. Karpenko, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.),
Lecturer of the Department of Civil Law Disciplines

Yu. Р. Karpenko, Cherkasy Medical Academy, Ukraine

Doctor of Philosophy, Teacher,
Head of the Department of Professional Medical and Pharmaceutical Disciplines

O. O. Karpova, Odessa National Economic University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Foreign Languages

G. Kashyna, Academy of Labour, Social Relations and Tourism, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Special Tourism Disciplines

I. M. Kyrchata, Kharkiv National Automobile and Road University, Ukraine

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor Economy and Entrepreneurship

I. O. Kyslytsia, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

Graduate Student,
Master Program “Management”

I. A. Volovyk, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

Ph.D. in Economics,
Associate Professor,
Associate Professor at the Department
of Management and Public
Administration

A. I. Klieba, Municipal Establishment "Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy" of the Kharkiv Regional Council, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Informatics

M. O. Nechyporenko, Municipal Establishment "Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy" of the Kharkiv Regional Council, Ukraine

Teacher of the Department of Foreign Philology

S. О. Klimovych, Military Institute of Telecommunication and Information Technologies named after the Heroes of Kruty, Ukraine

Candidate of Engineering Sciences,
Deputy Head at the Department
of Combat Use of Signal Troops

О. S. Pushtaryk, Military Institute of Telecommunication and Information Technologies named after the Heroes of Kruty, Ukraine

Lecturer at the Department
of Combat Use of Signal Troops

O. Yu. Klochko, State Biotechnology University, Ukraine

Doctor of Engineering, Professor,
Professor at the Department of Service Engineering and Materials Technology in Mechanical Engineering

O. S. Voronov, State Biotechnology University, Ukraine

Ph.D. Student at the Department of Service Engineering and Materials Technology in Mechanical Engineering

 

M. S. Koval, Lviv State University of Life Safety, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor, Rector

A. V. Lytvyn, Lviv State University of Life Safety, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor,
Professor at Practical Psychology
and Pedagogy Department

L. A. Rudenko, Lviv State University of Life Safety, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor,
Professor at Practical Psychology
and Pedagogy Department

I. V. Kovalchuk, Bila Tserkva National Agrarian University, Ukraine

PhD in Law, Associate Professor,
Professor of the Department of Public Law

A. Kovban, National University "Odessa Maritime Academy", Ukraine

Candidate of Science of Law,
Associate Professor of the Department of General Legal Disciplines

M. S. Kovtaniuk, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine

Teacher of the Department of Informatics and Information and Communication Technologies

E. S. Kodirov, Korea International University in Fergana, Uzbekistan

Assistant Teacher at the Department of Internet and Information Communication

R. M. Kodola, Heroes of Krut Military Institute of Telecommunications and Informatization, Ukraine

Lecturer at the Department of Foreign Languages

O. I. Smirnova, Heroes of Krut Military Institute of Telecommunications and Informatization, Ukraine

Lecturer at the Department of Foreign Languages

Y. M. Kozlovskyi, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Sc.D, Professor,
Deputy Director for Scientific and Pedagogical Work
Institute of Jurisprudence, Psychology
and Innovative Education

O. O. Stechkevych, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

PhD, Senior Researcher,
Docent at the Department of Pedagogy
and Innovative Education

L. K. Stechkevych, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

PhD, Computer Science Teacher
Technical Vocational College

A. V. Kolodiychuk, Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics, Ukraine

Ph.D. of Economics, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Tourism and Hotel and Restaurant Business Management

S. Kh. Komolov, Tashkent State Technical University named after Islam Karimov, Uzbekistan

Trainee Researcher at the Department
of Economics and Management
of Industry

Kh. B. Sattarova, ISMA University Applied Science Fergana Branch, Uzbekistan

Vice-rector

Z. T. Gaibnazarova, Tashkent State Technical University named after Islam Karimov, Uzbekistan

Doctor of Economics, Professor,
Professor at the Department of Economics
and Management of Industry

L. V. Kononenko, Kherson State Agrarian and Economic University, Ukraine

Ph. D. of Economics, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Economy and Finance

S. O. Kononenko, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Ukraine

Ph. D. of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department
of Technological and Professional Education

L. O. Kopilets, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine

1st year master's student, specialty 015.39 Digital technologies

G. M. Alieksieieva, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor of the Department of Computer Technologies in Management and Education and Computer Science

L. V. Horbatiuk, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor of the Department of Computer Technologies in Management and Education and Computer Science

L. M. Korinchak, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Biological Sciences,
Associate Professor of the Department of Medical and Biological Basics of Physical Culture

L. P. Korobovych, Academician Stepan Demyanchuk International University of Economics and Humanities, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Management

O. P. Kosovets, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Senior Lecturer of the Department of Mathematics and Informatics

Yu. S. Shuliak, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

holder of a master's degree of higher education,
Faculty of Mathematics, Physics and Computer Sciences

O. V. Kosovych, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Professor,
Head of the Department of Romanic and Germanic Philology

L. D. Kotykhova, Pryazovskyi State Technical University, Ukraine

Assistant of the Department of Computer Sciences

R. A. Qo’chqorova, ISMA University of Information Systems Management of Latvia, Fergana branch, Uzbekistan

Students of 2nd year of Business Administration

D. R. son Rustamov, ISMA University of Information Systems Management of Latvia, Fergana branch, Uzbekistan

Students of 2nd year of Business Administration

N. G. Kosheleva, Horlivka Institute for Foreign Languages of the State Higher Educational Establishment «Donbas State Pedagogical University», Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences (Ph. D.),
Associate Professor at the Department of Psychology

S. M. Kravchuk, Ukrainian Academy of Printing, Ukraine

Senior Lecturer of the Department of Social and Humanities

S. O. Kramskyi, Odesa Institute of Interregional Academy оf Personnel Management, Ukraine

PhD of Engineering, Associate Professor,
Associate Professor at the Department Management, Finances and Administration

L. V. Krasytska, Kyiv Regional Center of the National Academy of Law Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor in Law, Professor,
Leading Researcher of the Department for Integration of Academic and University
Legal Science and Development
of Legal Education

L. V. Krasytska, Kyiv Regional Center of the National Academy of Law Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor in Law, Professor,
Leading Researcher of the Department for Integration of Academic and University
Legal Science and Development
of Legal Education

O. B. Krasnozhon, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Mathematics and Methods of Teaching Mathematics

V. V. Matsiuk, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Senior Teacher of the Department of Mathematics and Methods of Teaching Mathematics

O. M. Kryvonos, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences (PhD in Pedagogy), Docent,
Associate Professor at the Department of Computer Science and Information Technology

M. P. Kryvonos, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine

Assistant at the Department of Computer Science and Information Technology

L. S. Kryvoruchko, Research Institute of Public Law, Ukraine

Doctor of Law,
Leading Researcher of the Department of Scientific and Legal Expertise and Legislative Works

I. I. Kryvoruchko, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine

Teacher of the Department of Informatics and Information and Communication Technologies

V. V. Kryzhna, National Academy of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Legal Sciences,
Senior Researcher,
Senior Researcher of the Scientific
Department Crime Prevention
Laboratories

V. V. Kuzavkov, Military Institute of Telecommunications and Informatization named after the Heroes of Kruty, Ukraine

Doctor of Engineering, Docent,
Head of the Department of Construction of Telecommunication Systems

Yu. V. Bolotiuk, Military Institute of Telecommunications and Informatization named after the Heroes of Kruty, Ukraine

Adjunct (postgraduate) of the Scientific and Organizational Department

 

N. B. Kuznetsova, Cherkasy State Business College, Ukraine

PhD in Economics,
Associate Professor of Economic, Head of Economic, Entrepreneurship and Marketing Department

S. S. Kukieva, Fergana State University named after Al-Kharezmiy, Uzbekistan

Lecturer of the Mathematics Department

D. Akhunova, Fergana State University named after Al-Kharezmiy, Uzbekistan

4th year student of mathematics

I. Yu. Kulikova, Kherson State Maritime Academy, Ukraine

PhD, Senior Lecturer,
English Language Department

V. N. Kurepin, Mykolaiv National Agrarian University, Ukraine

Doctor of Еconomics,
Аssociate Рrofessor of the Department of Vocational Training Vethods

K. I. Kurpayanidi, Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan

PhD in Economics,
Professor of the Department "Economics",
Corresponding member
International Academy
of Theoretical & Applied Sciences (USA)

D. Kuchkorova, Higher School in Fergana Branch ISMA University of Applied Sciences, Uzbekistan

Bizness Administration 3rd stage student
Information Systems and Management

R. Kuchkorova, ISMA Branch of the Higher School of Information Sustems Managament in Fergana, Uzbekistan

Second-year student of the Business Management Direction

D. Rustamov, ISMA Branch of the Higher School of Information Sustems Managament in Fergana, Uzbekistan

Second-year student of the Business Management Direction

M. А. Larkin, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Candidate of Law Sciences,
Associate Professor,
Head of the Department of Criminal Law
and Law Enforcement Activities,
Deputy Dean for Career Orientation
Work at the Faculty of Law

A. M. Lysenko, Central Ukrainian National Technical University, Ukraine

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Audit, Accounting and Taxation

N. V. Lysenko, St. Ioasaph Bielhorodskyi School 13, Ukraine

IT teacher

O. G. Lytvynenko, Donetsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Philosophy in specialty 081 "Law",
Senior Lecturer of the Department of Organization of Pretrial Investigation, Faculty No. 1
Kryvyi Rih Educational and Scientific Institute

K. Omarova, Donetsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Cadet faculty No. 1
Kryvyi Rih Educational and Scientific Institute

I. H. Lubenets, State Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Ukraine

Candidate of Sciences in Jurisprudence,
Senior Researcher, Leading Researcher

D. V. Lubko, Dmytro Motornyi Тavria State Agrotechnological University, Ukraine

Сandidate of Technical Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor at the Department
of Computer Science

H. V. Lukianova, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine

Candidate of Phililogical Sciences,
Associate Professor at the Department of Foreign Philology and Translation

K. V. Lukina, Military Institute of Telecommunications and Informatization named after Heroes of Kruty, Ukraine

Instructor of the Department of Construction of Telecommunication Systems

M. X. Lutfillaev, Samarkand State University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Professor of the Department
of Information Technologies

J. Yu. Suyumov, Fergana branch of Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, Ukraine

Assistant of the Department
of Computer Systems

V. D. Liublin, Lviv State University of Life Safety, Ukraine

PhD, Associate Professor,
Asocciate Professor at the Department
of Liquidation the Consequences
of Emergency Situations

V. M. Liulka, Poltava State Agrarian University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Humanities and Social Disciplines

N. I. Tarasova, Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of World Literature

O. B. Lyashenko, Odessa National Maritime University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Professor, Head of Department
of Occupational Safety
and Health, Ecology and Chemistry

 

N. Yu. Maistrenko, Institute of General Energy of the National Academy of Sciences оf Ukraine, Ukraine

Сandidate of Technical Sciences (PhD),
Senior Researcher of the Department
Efficiency of Energy Use and Optimization of Energy Consumption

S. O. Makarova, University of Customs and Finance, Ukraine

Graduate Student

Yu. B. Maksymenko, South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushinsky, Ukraine

Doctor of Psychological Sciences, Professor,
Professor at the Department
of General and Differential Psychology

L. А. Matokhniuk, Municipal Higher Educational Institution "Vinnytsia Academy of Continuing Education", Ukraine

Doctor of Psychological Sciences, Professor,
Head of the Department of Psychology

A. V. Maksymchuk, Odesa Military Academy, Ukraine

Junior Researcher of Scientific-Organizational Department

D. S. Maksymchuk, Odesa Military Academy, Ukraine

Lecturer at the Department of Missile and Artillery Weapons

F. Mamajonov, ISMA University Business Administration, Ukraine

Master‟s student

Z. B. kizi Mamajonova, Kokand State Pedagogical Institute named after Mukimi, Uzbekistan

Undergraduate, Department of School Management

Sh. Sh. kizi Boltabayeva, Kokand State Pedagogical Institute named after Mukimi, Uzbekistan

Undergraduate, Department of School Management

D. V. Mamajonova, Fergana State University, Uzbekistan

Master student, Faculty of Economics

O. S. Mamosiuk, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Ph.D. in Philology,
Assistant Professor of the Department
of Romance Philology

N. V. Martynenko, National Scientific Center "Hon. Prof. M. S. Bokarius Forensic Science Institute", Ukraine

Ph.D in the field of Public Management
and Administration,
Leading Researcher

S. Marchenko, Cherkasy State Business College, Ukraine

Lecturer at the Department of Computer Engineering and Information Technologies

V. T. Matvienko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Physico-Mathematical Sciences,
Associate Professor at the Department of Complex Systems Modelling

I. A. Mushta, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Graduate student at the Department of Electronic Computational Equipment Design

Kh. B. Makhkamova, ISMA university Fergana Branch, Uzbekistan

Second-year student

Z. O. Abduvakhobova, ISMA university Fergana Branch, Uzbekistan

Second-year student

M. O. Medvedieva, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department Informatics and Information
and Communication Technologies

L. O. Titova, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine

Graduate student of the Department of Pedagogy
and Educational Management, Trainee teacher of the Department
of Informatics and Information and Communication Technologies

V. Yu. Medyanyk, Dnipro University of Technology, Ukraine

Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Mining Engineering and Education

S. H. Roman, Dnipro University of Technology, Ukraine

Student

Matej Mindár, Alexander Dubček University of Trenčin, Slovakia

PhDr., PhD.,
Assistant Professor at the Department of Political Science

O. K. Mirzaolimov, Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan

3rd year student, Department of Economics

K. I. Kurpayanidi, Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan

PhD in Еconomics, Professor of the Department "Economics",
Corresponding member
International Academy of Theoretical & Applied Sciences (USA)

B. Mirzarakhimov, Fergana State University, Uzbekistan

PhD, Senior Lecturer
of the Department of Philosophy

M. H. Mykhailenko, Odesa National Maritime University, Ukraine

PhD Candidate in the Educational
and Scientific Program
of Project Management

A. B. Mikhaylov, Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan

3rd year student,
Department of Economics

K. I. Kurpayanidi, Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan

PhD in Economics, Professor of the Department "Economics",
Corresponding member
International Academy of Theoretical & Applied Sciences (USA)

K. O. Mikriukova, SSU "Professional college of Mykolayiv State University named after V. O. Syhomkinskiy", Ukraine

Lecturer of Philological Sciences

M. M. Minenko, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine

1st year master's student, specialty 015.39 Digital technologies

G. M. Alieksieieva, Berdyansk State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor of the Department of Computer Technologies in Management and Education and Computer Science

M. V. Nadutenko, Ukrainian Lingua-Information Fund of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Senior
Researcher at the Linguistics Department

M. V. Nadutenko, Ukrainian Lingua-Information Fund of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Technical Sciences,
Head of the Information Department

L. Ye. Nazarevych, Carpathian Region S. I. Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine, Ukraine

Candidate of Geological Sciences, Researcher of the Department
of Seismicity

A. V. Nazarevych, Carpathian Brunch of S. I. Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine, Ukraine

Candidate in Physics and Mathematics (Geophysics), Senior Researcher

M. Nazirov, Fergana State University, Uzbekistan

Teacher of the Department
of Uzbek History

S. V. Nasakina, Odesa State Agrarian University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Рrofessor,
Acting Head of the Ukrainian and Foreign Languages Department

Yu. V. Nemchenko, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor

I. Nurmatova, Fergana State University, Uzbekistan

Independent Researcher

M. Akhmedova, Fergana State University, Uzbekistan

Teacher

O. M. Oliinyk, National Academy of Science of Ukraine, Ukraine

Doctor of Philosophy
Institute of World History

V. A. Osmolyan, Khmelnitskyi Cooperative Trade and Economic Institute, Ukraine

PhD in Law, Senior Lecturer, Department of Law

O. M. Dombrovska, Khmelnitskyi Cooperative Trade and Economic Institute, Ukraine

Senior Lecturer, Department of Law

S. V. Ostryanina, Higher Educational Institution of Ukoopspilka "Poltava University of Economics and Trade", Ukraine

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department
of Management

I. V. Smirnova, Higher Educational Institution of Ukoopspilka "Poltava University of Economics and Trade", Ukraine

Students of the second (master's) level of higher education, specialty 073 "Management"

V. V. Mikitchenko, Higher Educational Institution of Ukoopspilka "Poltava University of Economics and Trade", Ukraine

Studentof the second (master's) level of higher education, specialty 073 "Management"

R. V. Palahusynets, Verkhovna Rada (Parliament) of Ukraine, Ukraine

Doctor of Sciences in Public
Administration,
Candidate of Economic Sciences,
Deputy Head of Division Inter-Parliamentary Relations Directorate

S. P. Koshova, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Ukraine

Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration

M. M. Palinchak, Uzhgorod National University, Ukraine

Doctor of Political Sciences, Professor,
Professor of the Department of International Politics

D. M. Steblak, Uzhgorod National University, Ukraine

Doctor of Philosophy,
Lecturer of the Department of International Politics

E. V. Parusov, Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov NAS of Ukraine, Ukraine

Doctor of Engineering,
Senior Researcher,
Head of the Department
of Heat Treatment of Metal
for Mechanical Engineering

S. I. Gubenko, Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov NAS of Ukraine, Ukraine

Doctor of Engineering, Professor,
Professor at the Department of Materials Science and Materials Processing
Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture,
Senior Researcher at the Department of Heat Treatment of Metal for Mechanical Engineering

 

I. Yu. Prykhodko, Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov NAS of Ukraine, Ukraine

Doctor of Engineering,
Senior Researcher,
Head at the Department of Processes
and Machines for Metal Forming

O. V. Petrenko, State Biotechnology University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Integrated Electrical Technologies and Power Engineering

E. V. Biletskyi, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Professor,
Professor of the Department of Integrated Technologies, Processes and Devices

A. A. Petrykovska, Separate Structural Subdivision "Rivne proffesional college of National university of life and environmental sciences of Ukraine", Ukraine

Leecturer-Methodologist of Construction Studies,
Specialist of the Highest Qualification Category

S. G. Pishun, Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, Ukraine

Cadidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor at the Department
of Primary Education Pedagogics
and Psychology

I. M. Uninets, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

PhD, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Economics and Economic Education

Cover for INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION AND SCIENCES. PART 2
Published
February 17, 2023