PROMISING AREAS FOR THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE, SPORTS, FITNESS AND RECREATION

Authors

Authors

Yuliia Mykhailivna Babаchuk, Ihor Volodymyrovych Bakiko, Roman Yevhenovych Cherkashyn, Oleksandr Vasylovych Valkevych, Diana Valeriivna Bermudes, Anastasiia Serhiivna Bondar, Iryna Viktorivna Petrenko, Anna Vitaliivna Hubarieva, Nadiya Mykhailivna Grabyk, Iryna Yaroslavivna Hrubar, Olha Vasylivna Hulka, Olena Oleksandrivna Demchuk, Serhii Vasylovych Semenovych, Volodymyr Vasylovych Lazarchuk, Oksana Yakivna Dubynska, Yevhenii Vitaliyovych Kyrpenko, Vasyl Vasylovych Yagupov, Serhii Anatoliyovych Lazorenko, Andrii Dmytrovych Krasilov, Vitalii Oleksandrovich Lapytskyi, Nina Anatoliyvna Kulyk, Andrii Vasylovych Leonenko, Serhiy Viktorovich Cherednichenko, Yevheniia Oleksiivna Nevedomska, Valerii Vadymovych Nikolaienko, Taras Hryhorovych Chopilko, Leonid Petrovich Pylypey, Yuriy Oleksandrovich Ostapenko, Evgen Mikolayovich Gutsol, Iryna Yuriivna Samokhvalova, Serhii Mykolaiovych Kharchenko, Oleksandr Anatoliovych Tomenko, Serhii Oleksandrovych Matrosov, Ivan Ivanovych Marionda, Ihor Ihorovych Chobotko, Iryna Tarasivna Skrypchenko, Viktor Mykolaiovych Rozhechenko, Halyna Shchuka

Promising areas for the development of physical culture, sports, fitness and recreation : Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2023. 460 p.

Chapters

Author Biographies
Yuliia Mykhailivna Babаchuk, Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, Ukraine

Assistant Lecturer at the Theory and Methods
of Physical Education Department

Ihor Volodymyrovych Bakiko, Lutsk National Technical University, Ukraine

Candidate of Sciences in Physical Education and Sports,
Associate Professor,
Department of Physical Culture, Sports and Health

Roman Yevhenovych Cherkashyn, Volyn National University named after Lesya Ukrainka, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Department of Fitness and Cyclic Sports

Oleksandr Vasylovych Valkevych, Volyn National University named after Lesya Ukrainka, Ukraine

Candidate of Sciences in Physical Education and Sports,
Associate Professor, Department of Fitness and Cyclic Sports

Diana Valeriivna Bermudes, Sumy State Pedagogical University Named After A.S. Makarenko, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Assistant Professor at Theory and Methods of Sport Department

Anastasiia Serhiivna Bondar, Kharkiv State Academy of Physical Culture, Ukraine

Candidate of Physical Education and Sport Sciences (PhD Physical Education and Sport), Associate Professor,
Head of Department of Management of Physical Culture

Iryna Viktorivna Petrenko, Kharkiv State Academy of Physical Culture, Ukraine

Candidate of Physical Education and Sport Sciences (PhD Physical Education and sport), Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Management of Physical Culture

Anna Vitaliivna Hubarieva, Kharkiv State Academy of Physical Culture, Ukraine

Postgraduate Student

Nadiya Mykhailivna Grabyk, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Ph. D in Physical Education and Sports,
Associate Professor at the Department of Theoretical Foundations and Methodologies of Physical Education

Iryna Yaroslavivna Hrubar, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Ph. D in Physical Education and Sports,
Associate Professor at the Department of Theoretical Foundations and Methodologies of Physical Education

Olha Vasylivna Hulka, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Lecturer at the Department of Theoretical Foundations and Methodologies of Physical Education

Olena Oleksandrivna Demchuk, Rivne State Humanitarian University, Ukraine

Сandidate of Psychological Sciences,
Professor at the Department of General Psychology and Psychodiagnostics

Serhii Vasylovych Semenovych, Rivne State Humanitarian University, Ukraine

Associate Professor at the Department of Theory and Practice of Physical Culture and Sports

Volodymyr Vasylovych Lazarchuk, Rivne State Humanities University, Ukraine

Lecturer at the Department of Biology, Human Health and Physical Therapy

Oksana Yakivna Dubynska, Sumy State Pedagogical University Named After A.S. Makarenko, Ukraine

Candidate of Sciences in Physical Education and Sports,
Associate Professor of the Department of Theory and Methods of Physical Culture

Yevhenii Vitaliyovych Kyrpenko, National University of Defence of Ukraine, Ukraine

PhD Candidate at the Department of Physical Education, Special Physical Training and Sports

Vasyl Vasylovych Yagupov, National University of Defence of Ukraine, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Professor at the Department of Physical Education, Special Physical Training and Sports

Serhii Anatoliyovych Lazorenko, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Head of the Chair of Sports Disciplines and Physical Education

Andrii Dmytrovych Krasilov, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Assistant Professor at Theory and Methods of Physical Culture

Vitalii Oleksandrovich Lapytskyi, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Associate Professor at the Department of Sport Theory and Methodology
Educational and Scientific Institute of Physical Culture

Nina Anatoliyvna Kulyk, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Candidate of Physical Education and Sports,
Associate Professor at the Department of Sports Theory and Methodology,
Educational and Scientific Institute of Physical Culture

Andrii Vasylovych Leonenko, Sumy State Pedagogical University Named After A.S. Makarenko, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor at the Theory and Methodic of Physical Education Department

Serhiy Viktorovich Cherednichenko, Sumy State Pedagogical University Named After A.S. Makarenko, Ukraine

Associate Professor at the Theory and Methodic of Physical Education Department

Yevheniia Oleksiivna Nevedomska, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Candidate of Sciences in Pedagogy,
Associate Professor at the Department of Physical Therapy and Occupational Therapy

Valerii Vadymovych Nikolaienko, National University of Physical Education and Sport of Ukraine, Ukraine

Doctor of Рhysical Еducation and Sport, Professor,
Professor at the Department of Football

Taras Hryhorovych Chopilko, National University of Physical Education and Sport of Ukraine, Ukraine

Candidate of Physical Training and Sports,
Senior Lecturer at the Department of Football

Leonid Petrovich Pylypey, Sumy State University, Ukraine

Doctor of Science in Physical Education and Sports, Professor,
Lecturer at the Department of Physical Education and Sports of SumDU

Yuriy Oleksandrovich Ostapenko, Sumy State University, Ukraine

Candidate of Sciences in Physical Education and Sports,
Lecturer at the Department of Physical Education and Sports

Evgen Mikolayovich Gutsol, Sumy State University, Ukraine

Postgraduate Student

Iryna Yuriivna Samokhvalova, Sumy National Agrarian University, Ukraine

Samokhvalova Iryna Yuriivna,
Doctor of Philosophy,
Postgraduate Student
Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko,
Senior Lecturer at the Department of Physical Education

Serhii Mykolaiovych Kharchenko, Sumy National Agrarian University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor of Physical Education

Oleksandr Anatoliovych Tomenko, Sumy State Pedagogical University Named After A.S. Makarenko, Ukraine

Dr. in Physical Education and Sports Sciences,
Professor at the Theory and Methodic of Physical Education Department

Serhii Oleksandrovych Matrosov, Sumy State Pedagogical University Named After A.S. Makarenko, Ukraine

Postgraduate Student

Ivan Ivanovych Marionda, Uzhhorod State University, Ukraine

Candidate in Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Head of the Physical Education Department

Ihor Ihorovych Chobotko, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Physical Education and Tactical & Special Training

Iryna Tarasivna Skrypchenko, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

PhD in Physical Education and Sports,
Associate Professor of the Department of Physical Education and Tactical & Special Training

Viktor Mykolaiovych Rozhechenko, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Physical Education and Tactical & Special Training

Halyna Shchuka, Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education, Ukraine

Doctor of Рedagogical of Sciences, Professor, Professor of Geography and Tourism Department

Cover for PROMISING AREAS FOR THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE, SPORTS, FITNESS AND RECREATION
Published
June 7, 2023