MODERN RESEARCHES: PROGRESS OF THE LEGISLATION OF UKRAINE AND EXPERIENCE OF THE EUROPEAN UNION

Authors

Authors

Barta Judit, Barzó Tímea, Halász Csenge, Ibolya Stefán, Juhász Ágnes, Kriston Edit, Mélypataki Gábor, Nagy Adrienn, Sápi Edit, Torma András, Udvarhelyi Bence, Angyal Zoltán, V. V. Abroskin, U. B. Andrusiv, U. V. Antonyuk, V. O. Dguhan, I. V. Aristova, Yu. A. Karpik, G. I. Balyuk, T. G. Kovalchuk, O. V. Batiuk, S. O. Belikova, O. М. Beryslavska, O. O. Gushchyn, К. I. Bieliakov, O. O. Zolotar, N. I. Bilak, O. M. Chernyavskaya, M. M. Blikhar, V. S. Blikhar, M. I. Bodnaruk, A. V. Burka, I. V. Boiko, O. M. Soloviova, V. I. Boiarov, M. O. Larkin, S. B. Buletsa, I. E. Revutska, О. М. Velykoroda, H. I. Hreshchuk, O. S. Rudanetska, M. V. Hryhorchuk, M. V. Hromovchuk, D. M. Byelov, P. D. Guyvan, M. V. Danshin, M. V. Kostenko, L. M. Dorofeieva, T. V. Korneva, K. O. Zakomorna, O. V. Ilina, O. O. Karmaza, A. M. Klochko, N. V. Volchenko, I. H. Kozub, N. D. Getmantseva, P. V. Kolomiiets, I. I. Komarnytska, O. V. Kostyria, A. V. Ivanova, O. Y. Kostyuchenko, T. V. Kolesnik, D. S. Kucherenko, L. S. Hamburh, A. O. Novak, V. P. Ollo, O. P Sakno, O. M. Perunova, L. V. Leontieva, M. I. Saienko, N. V. Smetanina, M. V Starinskyi, Zh. V. Zavalna, T. M. Suprun-Kovalchuk, E. V. Didenko, O. S. Taran, L. Yu. Timofeyeva, O. A. Triukhan, O. V. Zanko, O. H. Turchenko, A. Ye. Krakovska, V. I. Uberman, L. A. Vaskovets, О. А. Ustymenko, T. N. Churilova, V. V. Strelnyk, O. M. Shevchuk, V. V. Martynovskyi, S. V. Shcherbak, M. M. Malskyy, N. V. Yaniuk

Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union : Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. 1162 p.

Chapters

Author Biographies
Barta Judit, Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Civilisztikai Intézet

Dr. habil., Kereskedelmi Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi docens

Barzó Tímea, Institution of Civil Law Sciences University of Miskolc

PhD, University Docent, Head of Department of Civil Law of the Faculty of Law

Halász Csenge, University of Miskolc

PhD Student Ferenc Deák Doctoral School of Law

Ibolya Stefán, Miskolci Egyetem

PhD hallgató Polgári Jogi Intézeti Tanszék

Juhász Ágnes, University of Miskolc

PhD Department for Civil Law Faculty of Law

Kriston Edit, University of Miskolc Miskolc-Egyetemváros

dr. jur., Assistant Research fellow of Civil Law Department Faculty of Law

Mélypataki Gábor, University of Miskolc

Ph. D., Assistant Professor of the Department of Agriculture and Labour Law
School of Law

Nagy Adrienn, University of Miskolc

Ph. D., Associate Professor, Head of Institute of European and International Law Faculty of Law

Sápi Edit, University of Miskolc

Ph. D., Research Fellow at the Civil Law Department Institution of Civil Law Faculty of Law

Torma András, Miskolci Egyetem

Ph. D., Professor, Egyetemi Tanár, Rektor

Udvarhelyi Bence, University of Miskolc

Ph. D., Assistant Professor at the Institute of European and International Law Faculty of Law

Angyal Zoltán, Miskolci Egyetem

Ph. D., Egyetemi docens, Állam-és Jogtudományi Kar

V. V. Abroskin, Odesa State University of Internal Affairs

Doctor of Law, Rector

U. B. Andrusiv, L’viv State University of Internal Affairs

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Legal Civil Disciplines

U. V. Antonyuk, National University Odessa Law Academy

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Civil and Commercial Law and Process Ivano-Frankivsk Law School

V. O. Dguhan, National University Odessa Law Academy

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Civil and Commercial Law and Process Ivano-Frankivsk Law School

I. V. Aristova, Sumy National Agrarian University

Doctor of Law, Professor, Head of the Department of Administrative and Information Law

Yu. A. Karpik, Sumy National Agrarian University

Student of Master's degree of Law

G. I. Balyuk, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Ph. D. (Law), Corresponding Member of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Professor of Ecological Department

T. G. Kovalchuk, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Ph. D. (Law), Associate Professor, Head of Ecological Law Department

O. V. Batiuk, Kyiv Institute of Intellectual Property and Law National University “Odessa Law Academy”

Candidate of Law Science, Associate Professor, Professor of the Chair of Criminal Law, Process, Criminalistics

S. O. Belikova, National Academy of Prosecution of Ukraine

Ph.D., Head of the Department for the Training of Prosecutors in the Representation of State Interests in the Court

O. М. Beryslavska, Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv

PhD in Law, Associate Professor at the Military Law Department

O. O. Gushchyn, Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv

PhD in Law, Colonel, Professor at the Military Law Department

К. I. Bieliakov, Scientific Research Institute of Informatics and Law of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine

Doctor of Juridical Sciences, Professor, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine, Head of the Scientific Department of the Theory, History and Philosophy of Information Law

O. O. Zolotar, Scientific Research Institute of Informatics and Law of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine

Doctor of Juridical Sciences, Senior Researcher, Head of the Research Sector of the Human Rights and Security in the Information Sphere

N. I. Bilak

Deputy Chief of the Southern Interregional Directorate for the Execution of Criminal Punishments and Probation of the Ministry of Justice on the Observance of the Rights of Convicted Persons and Persons Imprisoned

O. M. Chernyavskaya, National University “Odessa Law Academy”

Postgraduate Student,  Deputy Head of Customs Post “Odessa International Airport”
State Customs Service of Ukraine

M. M. Blikhar, Institute of Jurisprudence and Psychology of the Lviv Polytechnic National University

Doctor of Juridical Sciences, Docent, Associate Professor of the Department of Constitutional and International Law

V. S. Blikhar, Lviv State University of Internal Affairs

Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Head of the Department of Philosophy and Political Science

M. I. Bodnaruk, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Professor of the Department of Private Law

A. V. Burka, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Assistant of the Department of Private Law

I. V. Boiko, Yaroslav Mudryi National Law University

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor of the Department of Administrative Law

O. M. Soloviova, Yaroslav Mudryi National Law University

Associate Professor of the Department of Administrative Law

V. I. Boiarov, Academy of Advocacy of Ukraine

Ph. D., Professor of Department of Criminal Procedure and Forensics

M. O. Larkin, Zaporizhzhia National University

Associate Professor of Department of Criminal Law and Justice

S. B. Buletsa, SHEI “Uzhhorod National University”

Dr. Sc. (Jur.), Professor, Head of the Department of Civil Law and Procedure of the Faculty of Law

I. E. Revutska, SHEI “Uzhhorod National University”

Associate Professor at the Department of Civil Law and Procedure of the Faculty of Law

О. М. Velykoroda, Ivano-Frankivsk Institute of Law of the National University “Odesa Law Academy”

Ph. D., Associate Professor, Associate Professor of the Civil and Commercial Law and Process Department

H. I. Hreshchuk, Lviv National Agrarian University

Dr. of Economics, Head of the Law Department

O. S. Rudanetska, Lviv National Agrarian University

Ph.D. in Law, Associate Professor of the Department of Law

M. V. Hryhorchuk, “KROK” University

Candidate of Law Sciences, Associate Professor of the Department of Public Law Disciplines

M. V. Hromovchuk, SHEI “Uzhhorod National University”

Candidate of Law Science, Associate Professor of the Department of Constitutional Law and Comparative Law

D. M. Byelov, SHEI “Uzhhorod National University”

Doctor of Law Science, Professor of the Department of Constitutional Law and Comparative Law

P. D. Guyvan, Poltava Institute of Business Academician Yuriy Bugay International Scientific and Technical University

D., Honored Lawyer of Ukraine, Professor

M. V. Danshin, Military Law Institute of Yaroslav Mudryi National Law University

Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Law

M. V. Kostenko, Yaroslav Mudryi National Law University

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Department of Criminalistics

L. M. Dorofeieva, Uzhhorod National University

Doctor of Law, Professor of the Department of Administrative, Finance and Information Law

T. V. Korneva, National University of Water Management and Environmental Engineering

Associate Professor of the Department of Constitutional Law and Industry Disciplines

K. O. Zakomorna, Yaroslav Mudryi National Law University

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Department of State-Building

O. V. Ilina, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Candidate of Law Sciences, Associate Professor of the Department of Criminal Law and Criminology of the Faculty of Law

O. O. Karmaza, Taras Shevchenko National University of Kyiv

D.Sc. (Law), Professor, Professor at the Institute of Continuing Education

A. M. Klochko, Sumy National Agrarian University

Ph.D., Associate Professor, Head of International Relations Chair Law Faculty

N. V. Volchenko, Sumy National Agrarian University

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of International Relations Chair Law Faculty

I. H. Kozub, Yurii Fedkovych Chernivtsi National University

Ph.D. (Candidate) in Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Private Law

N. D. Getmantseva, Yurii Fedkovych Chernivtsi National University

Ph.D. in Law, Associate Professor, Head of the Department of Private Law

P. V. Kolomiiets, Poltava Institute of Economics and Law

Ph. D., Associate Professor, Associate Professor at the Department of Law

I. I. Komarnytska, Institute of Jurisprudence, Psychology and Innovative Education of the Lviv Polytechnic National University

Candidate of Juridical Sciences, Assistant of the Department of Constitutional and International Law

O. V. Kostyria, National University “Odessa Maritime Academy”

Candidate of Law Sciences, Associate Professor of Maritime Law Department

A. V. Ivanova, National University “Odessa Maritime Academy”

Candidate of Law Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Maritime Law Department

O. Y. Kostyuchenko, University of the State Fiscal Service of Ukraine

Doctor of Law, Associate Professor, Professor of the Department of Civil Law and Process

T. V. Kolesnik, Donetsk Law Institute of Ministry of Internal Affairs of Ukraine

Doctor of Law, Associate Professor, Professor of the Department of Civil Law Disciplines

L. S. Hamburh, Classic Private University

Candidate of Juridical Sciences (Ph. D. in Law Sciences), Associate Professor, Assistant Professor of Theory, History of State and Law and International Law Department

A. O. Novak, Yaroslav Mudryi National Law University

Candidate of Science of Law, Assistant of the Department of State Construction

V. P. Ollo

hD, Director State Educational Institution “Odessa training center № 14” under Administration of the State Penіtentіary Service of Ukraine in Odesa Region

O. P Sakno, Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture

Associate Professor at the Department of Vehicle Operation and Maintenance

O. M. Perunova, Kharkiv National Аutomobil Highway University

PhD. in Law Science, Associate Professor, Associate Professor of Accounting, Taxation and International Economic Relations

L. V. Leontieva, Kharkiv National Аutomobil Highway University

PhD. in Law Science, Associate Professor, Associate Professor of Accounting, Taxation and International Economic Relations

M. I. Saienko, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs

Ph.D., Associated Professor of the Theory and History of State and Law Department

N. V. Smetanina, Yaroslav Mudryi National Law University

Ph.D., Assistant Professor of the Department of Criminology and Penitentiary Law

M. V Starinskyi, Sumy State University

Doctor of Science (Juridical), Associate Professor, Professor of the Department of Administrative Economic Law and Financial and Economic Security

Zh. V. Zavalna, V. N. Karazin Kharkiv National University

Doctor of Science (Juridical), Professor, Professor of the Department of Civil Law

T. M. Suprun-Kovalchuk, University of the State Fiscal Service of Ukraine

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Criminal Law and Criminology

E. V. Didenko, Academy of Recreational Technologies and Law

Ph.D., Associate Professor of Rights Department

O. S. Taran, Precarpathian Faculty (Ivano-Frankivsk) National Academy of Internal Affairs

Ph.D., Associate Professor of the Department of Administrative and Civil Law Disciplines

L. Yu. Timofeyeva, National University “Odesa Law Academy”

Ph.D., Assistant Professor of Criminal Law Department

O. A. Triukhan, National University “Odessa Law Academy”

PhD., Associate Professor of the Department of Labour Law and Social Security Law

O. V. Zanko, National University “Odessa Law Academy”

Senior Teacher of Department of Foreign Languages

O. H. Turchenko, Vasyl’ Stus Donetsk National University

Ph.D., Associate Professor, Head of the Constitutional, International and Criminal Law Department

A. Ye. Krakovska, Vasyl’ Stus Donetsk National University

Ph.D., Associate Professor, Head of Theory and History of State and Law and Administrative Law Department

V. I. Uberman, State Scientific and Research Institution “Ukrainian Scientific and Research Institute of Environmental Problems”

Leading Scientific Researcher of the Water Quality Regulation Laboratory

L. A. Vaskovets, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”

Ph.D., Professor of the Occupational Safety and Environment Protection Department

О. А. Ustymenko, V. N. Karazin Kharkiv National University

Ph.D. in Law, Head of the Department of Civil Law

T. N. Churilova, Sumy State University

Ph.D., Associate Professor of the International, European Law and Civil Law Department

V. V. Strelnyk, Sumy National Agrarian University

Ph.D., Associate Professor of the Private and Social Law Department

O. M. Shevchuk, Yaroslav Mudryi National Law University

Doctor of Juridical Sciences, Professor at the Department of Administrative Law and Administrative Activities

V. V. Martynovskyi, Yaroslav Mudryi National Law University

Ph.D., Associate Professor at the Department of Administrative Law and Administrative Activities

S. V. Shcherbak, Sumy National Agrarian University

PhD in Law, Associate Professor of the Department of Justice

M. M. Malskyy, Institute of International Relations of Taras Shevchenko National University of Kyiv

PhD in Law, Head of West Ukrainian Branch of Arzinger Law Firm, Doctoral Student of the Department of International Private Law

N. V. Yaniuk, Ivan Franko National University of Lviv

Ph.D., Associate Professor of the Administrative and Financial Law Department

Cover for MODERN RESEARCHES: PROGRESS OF THE LEGISLATION OF UKRAINE AND EXPERIENCE OF THE EUROPEAN UNION
Published
April 17, 2020