RESILIENCE: THE MAIN CHALLENGES AND DEVELOPMENT OF RESILIENCE COMPETENCIES IN THE EDUCATIONAL PARADIGM

Authors

Authors

Halyna Borysivna Handzilevska, Olena Mykolaivna Ratinska, Eva Škorvagová, Daria Volodymyrivna Yemelianova, Nataliia Viktorivna Zhyliak, Maryna Borysivna Voloshchuk, Yaroslava Volodymyrivna Toporivska, Pavlo Olegovych Poliukhovych, Bohdana Tarasivna Boietska-Ponomarenko, Hanna Vasylivna Svyrydenko, Anatolii Jurijovych Skrypnyk, Hennadii Hennadiiovych Kucherov, Marian Mykolaiovych Tripak, Oksana Mykhailivna Palyliulko, Nadiia Oleksiivna Peshchaniuk, Viktor Mykolaiovych Fedorchuk, Liudmyla Mykolaivna Komarnitska, Nataliia Romanivna Storozhuk, Yuliya Mykolaivna Chemodurova

Resilience: the main challenges and development of resilience competencies in the educational paradigm : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. 148 p.

Chapters

Author Biographies
Halyna Borysivna Handzilevska, National University of Ostroh Academy, Ukraine

Doctor of Psychology, Professor, Professor at the Department of Psychology and Pedagogy

Olena Mykolaivna Ratinska, National University of Ostroh Academy, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Psychology and Pedagogy

Eva Škorvagová, University of Žilina, Slovakia

PhD., Department of Pedagogical Studies, Faculty of Humanities

Daria Volodymyrivna Yemelianova, Southern Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushinsky, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Western and Eastern Languages and Methods of Their Teaching

Nataliia Viktorivna Zhyliak, Educational and Rehabilitation Institution of Higher Education “Kamianets‐Podilskyi State Institute”, Ukraine

PhD in Psychology, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Social Work, Psychology and Sociocultural Activity named after T. Sosnovska

Maryna Borysivna Voloshchuk, Educational and Rehabilitation Institution of Higher Education “Kamianets‐Podilskyi State Institute”, Ukraine

Lecturer at the Department of Social Work, Psychology and Sociocultural Activity named after T. Sosnovska

Yaroslava Volodymyrivna Toporivska, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor

Pavlo Olegovych Poliukhovych, Taurida National University named after V. I. Vernadsky, Ukraine

Magister of Oriental Languages

Bohdana Tarasivna Boietska-Ponomarenko, Kyiv National University named after T. Shevchenko, Ukraine

Bachelor of History and Archeology

Hanna Vasylivna Svyrydenko, Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University, Ukraine

Postgraduate Student at the Faculty of special education, Mykhailo Dragomanov Ukrainian State University; Assistant at the Department of Primary and Special Education

Anatolii Jurijovych Skrypnyk, Kamianets-Podilskyi State Institute, Ukraine

Doctor of History, Associate Professor, Lecturer at the Chair of Inclusive Education, Rehabilitation, and Humanities

Hennadii Hennadiiovych Kucherov, Kamianets-Podilskyi State Institute, Ukraine

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Inclusive Education, Rehabilitation, and Humanities

Marian Mykolaiovych Tripak, Educational and Rehabilitation Institution of Higher Education “Kamianets‐Podilskyi State Institute”, Ukraine

PhD in Economics, Associate Professor, Honoured Education Worker of Ukraine, Professor at the Department of Finance, Accounting and Taxation named after S. Yurii, Rector

Oksana Mykhailivna Palyliulko, Educational and Rehabilitation Institution of Higher Education “Kamianets‐Podilskyi State Institute”, Ukraine

PhD in History, Lecturer at the Department of Social Work, Psychology and Sociocultural Activity named after T. Sosnovska, temporally holding the position of the Head

Nadiia Oleksiivna Peshchaniuk, Separate Structural Subdivision Kamianets-Podilskyi Professional College of Educational and Rehabilitation Institution of Higher Education “Kamianets-Podilskyi State Institute, Ukraine

Lecturer

Viktor Mykolaiovych Fedorchuk, Educational and Rehabilitation Institution of Higher Education “Kamianets‐Podilskyi State Institute”, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor at the Department of Social Work, Psychology and Sociocultural Activity named after T. Sosnovska

Liudmyla Mykolaivna Komarnitska, Educational and Rehabilitation Institution of Higher Education “Kamianets‐Podilskyi State Institute”, Ukraine

PhD, Associate Professor, Department of Inclusive Education, Rehabilitation and Humanities

Nataliia Romanivna Storozhuk, Educational and Rehabilitation Institution of Higher Education “Kamianets‐Podilskyi State Institute”, Ukraine

Social Pedagogue, Head of the Psychological and Pedagogical Department

Yuliya Mykolaivna Chemodurova, Zaporizhzhia Regional Inservice Teacher Training Institute, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor at the Department of Education Management and Psychology

Cover for RESILIENCE: THE MAIN CHALLENGES AND DEVELOPMENT OF RESILIENCE COMPETENCIES IN THE EDUCATIONAL PARADIGM
Published
September 13, 2023