EUROPEAN POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF LEGAL SCIENCE, LEGISLATION AND LAW ENFORCEMENT PRACTICE

Authors

Authors

М. М. Bedrii, Yu. І. Burdeyniy, S. V. Haidu, L. М. Dobroboh, V. A. Malyga, A. V. Levchenko, P. Widerski, L.V. Herasymchuk, S. O. Koroied, O. S. Mozhaikina, O. M. Kononets, O. V. Lishchuk, N. V. Fedorova, I. O. Vechirko, R. В. Poliakov, I. A. Uzhakin, O. S. Chernykh, V. I. Uberman, L. A. Vaskovets, A. M. Anokhin, V. V. Gorbalinskyi, V. Ye. Hrytsenko, М. V. Кaptan, Ye. V. Kobko, A. V. Lyla-Barska, S. V. Khorkavyi, K. O. Chepkova, D. I. Yumoranov, E. O. Yurkov, O. V. Alieksieieva, O. V. Kozhukhar, A. V. Borovyk, M. O. Hladkovsky, L. M. Demydova, O. O. Dudorov, A. V. Pshenychna, T. V. Yakubchyk, O. V. Shamsutdinov, R. S. Yuzheka, I. V. Hloviuk, V. A. Zavtur, O. D. Kuvshynov, O. V. Malenko, Yu. M. Myroshnychenko, B. V. Osadchyi, N. V. Khmelevska, D. I. Vasilchenko, M. H. Karpushyna, R. V. Veresha, V. L. Kachuriner, O. V. Krasnokutsky, M. V. Olshak, O. S. Sotula

International scientific conference «European potential for the development of legal science, legislation and law enforcement practice» : conference proceedings (August 2–3, 2023, Wloclawek, the Republic of Poland). Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2023. 180 pages.

Chapters

Author Biographies
М. М. Bedrii, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Candidate of Science of Law (PhD), Associate Professor, Attorney at Law, Associate Professor of the Department of History of the State, Law and Political-Legal Doctrines of the Law Faculty

Yu. І. Burdeyniy, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Procedural Law

S. V. Haidu, Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Constitutional, International and Criminal Law

L. М. Dobroboh, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of law, Professor, Professor at the Department of General Legal Disciplines

V. A. Malyga, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Сandidate of Science of Law, Associate Professor, Associate Professor at the Department of International Relations and Diplomatic Service

A. V. Levchenko, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Public and International Law

P. Widerski, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

PhD in Law, Research Associate in Department of Civil Law

L.V. Herasymchuk, National Academy of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Juridicial Sciences (Ph.D), Docent, Associate Professor at the Department of Civil Law Disciplines

S. O. Koroied, Scientific Institute of Public Law, Ukraine

Doctor of Juridical Sciences, Professor, acting president

O. S. Mozhaikina, State University of Trade and Economics, Ukraine

PhD in Psychology, Associate Professor, Associate Professor at the Department of International, Civil and Commercial Law, Lawyer

O. M. Kononets, State University of Trade and Economics, Ukraine

PhD in Law, Associate Professor, Associate Professor at the Department of International, Civil and Commercial Law, Lawyer

O. V. Lishchuk, State University of Trade and Economics, Ukraine

Lecturer at the Department of International, Civil and Commercial Law, Lawyer

N. V. Fedorova, Research Institute of Intellectual Property of National Academy of Legal Science of Ukraine, Ukraine

PhD in Law, Researcher of the Copyright and Related Rights Management Sector of the Copyright and Related Rights Department

I. O. Vechirko, Court of Appeal judge, Ukraine

Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.) is a former

R. В. Poliakov, Zaporizhzhya National University, Ukraine

PhD in law, Doctoral Student

I. A. Uzhakin, Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of National Academy of Law Sciences of Ukraine, Ukraine

Postgraduate Student of Academician F. H. Burchak Scientific

O. S. Chernykh, State institution "V.K. Mamutov Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine", Ukraine

Advocate, Postgraduate Student

V. I. Uberman, Research Institution «Ukrainian Scientific and Research Institute of Environmental Problems» Ministry of Environment and Natural Resources of Ukraine, Ukraine

Ph. D. (Eng.), Leading Scientific Researcher, Laboratory of Problems of Water Quality Formation and Regulation

L. A. Vaskovets, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Ukraine

Ph. D. (Biol.), Professor, Professor at the Department of Occupational and Environmental Safety

A. M. Anokhin, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Applicant at the Department of Administrative and Constitutional Law

V. V. Gorbalinskyi, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Philology Science, Professor at the Department of General Legal Disciplines

V. Ye. Hrytsenko, "Higher education institution "Interregional Academy of personnel management", Ukraine

Teacher of the Odesa Institute of private joint-stock company "Higher education institution "Interregional Academy of personnel management", graduate student of private joint-stock company

М. V. Кaptan, Center for Military and Strategic Research of the National Defence University of Ukraine, Ukraine

senior researcher of the research department of legal problems in the field of international cooperation of the scientific and research administration for resource provision problems in the military field, in the field of defense and military construction

Ye. V. Kobko, National Academy of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Law Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Public Administration and Administration

A. V. Lyla-Barska, Educational and Scientific Institute of Law and International Legal Relations of University of Customs and Finance, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Law Enforcement and Criminal Legal Disciplines

S. V. Khorkavyi, State University of Infrastructure and Technologies, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Сonstitutional and Аdministrative Law

K. O. Chepkova, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Juridicial Sciences (Ph.D), Associate Professor at the Department of Legal Support of Military Faculty of Finance and Law Military Institute of

D. I. Yumoranov, Scientific Institute of Public Law, Ukraine

Postgraduate Student

E. O. Yurkov, Dnipropetrovsk District Administrative Court, Ukraine

Judge of the

O. V. Alieksieieva, State Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Ukraine

Candidate of Law, Senior Researcher, Leading Researcher

O. V. Kozhukhar, State Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Ukraine

Candidate of Law, Senior Staff Scientist

A. V. Borovyk, Academy of Administrative and Legal Sciences, Ukraine

Candidate of Juridical Sciences, Docent, Academician of the

M. O. Hladkovsky, Kyiv National University named after Taras Shevchenko, Ukraine

Candidate of Philosophical Sciences, Postgraduate Student at the Department of Criminal Law

L. M. Demydova, Stashis Scientific Research Institute for the Study of Crime Problems of the National Academy of the Legal Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Chief Researcher Аcademician

O. O. Dudorov, Educational and Scientific Institute of Law of Taras Shevchenko Kyiv National University, Ukraine

Doctor of Legal Sciences, Professor, Professor at the Department of Criminal Law Policy and Criminal Law

A. V. Pshenychna, State Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Ukraine

Candidate of Law, Senior Staff Scientist

T. V. Yakubchyk, State Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Ukraine

Senior Staff Scientist

O. V. Shamsutdinov, Research Center on Problems of Combating Organized Crime at the National Security and Defense Council of Ukraine, Ukraine

Ph. D. in Law, Leading Researcher of Interagency

R. S. Yuzheka, Educational and Scientific Institute of Law and Innovative Education Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

postgraduate student of the third educational and scientific level of higher education "Doctor of Philosophy" at the Department of Criminal Law Disciplines, member of the Public Organization "Union

I. V. Hloviuk, Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of Ukraine, Professor of the Department of Criminal Law Disciplines, Institute of Law

V. A. Zavtur, National University «Odesa Law Academy», Ukraine

Candidate of Science of Law, Associate Professor of the Department of Criminal Procedure, Detective and Operative-Search Activity

O. D. Kuvshynov, Luhansk Educational and Scientific Institute named after E.O. Didorenko Donetsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Postgraduate Student

O. V. Malenko, INTERLEGUM Attorneys’ Partnership, Ukraine

Ph.D in Law, Attorney, Managing Partner

Yu. M. Myroshnychenko, Illichiv district court of Mariupol, Donetsk region, Ukraine

Candidate of Law, Chairperson of the

B. V. Osadchyi, Odesa Law Academy National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Criminal Procedure, Detective and Operational and Investigative Activities

N. V. Khmelevska, Leonid Yuzkov Khmelnytskyi University of Management and Law, Ukraine

PhD in Law, Lawyer, Associate Professor at the Department of Criminal Law and Process

D. I. Vasilchenko, National Aviation University, Ukraine

1st-year student, Master’s degree, specialty "International Law"

M. H. Karpushyna, Ukraine

Postgraduate Student Scientific leader

R. V. Veresha, Academy of Advocacy of Ukraine, Ukraine

Department of Criminal and Administrative Law

V. L. Kachuriner, International Humanities University, Ukraine

Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Law and Comparative Jurisprudence

O. V. Krasnokutsky, Center for Military and Strategic Studies of the National Defense University of Ukraine, Ukraine

Candidate of Law Sciences, senior researcher of the research department of military-legal problems of the research department of resource provision problems in the military sphere, the sphere of defense and military construction of the

M. V. Olshak, International Humanities University, Ukraine

Postgraduate Student in International Law at the Department of International Law and Comparative Jurisprudence

O. S. Sotula, National and International Law Kherson State University, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Professor at the Department of

Cover for EUROPEAN POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF LEGAL SCIENCE, LEGISLATION AND LAW ENFORCEMENT PRACTICE
Published
September 14, 2023