MODERN RESEARCHES IN PHILOLOGICAL SCIENCES

Authors

Authors

A. I. Artemenko, O. Ye. Verovkina, S. M. Nesteruk, N. M. Dziubak, T. M. Yefymenko, O. A. Ilchenko, V. V. Ilchuk, V. M. Kalenych, L. A. Karpets, J. N. Kovalenko, S. V. Kiyko, O. D. Kudriavtseva, Yu. V. Koliadych, I. V. Khotsianivska, H. Р. Kraievska, I. V. Gorofyanyuk, M. V. Moklytsia, I. B. Morozova, O. А. Moskvichova, R. S. Nanivskyy, O. О. Osova, V. V. Panchenko, N. M. Pavlykivska, L. V. Prokopchuk, R. V. Povoroznyuk, N. S. Poliarush, I. V. Khotsianivska, N. V. Tokar, I. Yе. Boitsun, D. G. Kharyshyn, O. S. Vorobei, T. О. Tsepkalo, Yu. V. Shypitsyna, M. О. Shutova, S. Yu. Mudrynych, K. H. Yakushko

Modern researches in philological sciences : Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. 448 p.

Chapters

Author Biographies
A. I. Artemenko, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine

Senior Lecturer of Foreign Languages Department

O. Ye. Verovkina, Rivne State University of the Humanities, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the English Language Practice Department

S. M. Nesteruk, Rivne State University of the Humanities, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Theory and History of the World Literature Departmen

N. M. Dziubak, Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of Ukrainian Language Department

T. M. Yefymenko, Mykolaiv V.O. Sukhomlynskyi National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of German Philology and Translation

O. A. Ilchenko, National Academy of the National Guard of Ukraine, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of Philology, Translation and Strategic Communication

V. V. Ilchuk, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Department of Methodology of Philological Disciplines and Stylistics of the Ukrainian Language Faculty of Philology and Journalism named after Michael Stelmakh

V. M. Kalenych, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Journalism, Advertising and Public Relations

L. A. Karpets, Kharkiv State Academy of Physical Culture, Ukraine

Doctor of Philosophy, Professor, Head of the Department of Ukrainian and Foreign Languages

J. N. Kovalenko, Kharkiv State Academy of Physical Culture, Ukraine

Senior Lecturer of the Department of Ukrainian and Foreign Languages

S. V. Kiyko, Chernivtsi National University, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Germanic, General and Comparative Linguistics Faculty for Foreign Languages

O. D. Kudriavtseva, Chernivtsi National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Assistant Professor at the Department of Germanic, General and Comparative Linguistics, Faculty for Foreign Languages

Yu. V. Koliadych, Vinnytsia Mykhailo Kotsuibynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philology Sciences, Senior Teacher at the Chair of Foreign Languages Teaching Methods

I. V. Khotsianivska, Vinnytsia Mykhailo Kotsuibynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philology Sciences, Associate Professor at the Chair of the Ukrainian Culture and History

H. Р. Kraievska, National Pirogov Memorial Medical University, Ukrainе

Candidate in Philology Sciences (Ph.D), Associate Professor of the Department of Ukrainian Studies

I. V. Gorofyanyuk, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukrainе

Candidate in Philology Sciences (Ph.D), Associate Professor of the Department of the Ukrainian Language

M. V. Moklytsia, Lesya Ukrainka Eastern National University, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Professor, Head of the Department of Theory of Literature and Foreign Literature

I. B. Morozova, Odessa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Full Professor of the Department of English Grammar

O. А. Moskvichova, Kherson State University, Ukraine

CSc. (Philology), Doctoral Student, Associate Professor at the Department of the English Language and the Methodology of Teaching

R. S. Nanivskyy, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Lecturer at the Department of Foreign Languages

O. О. Osova, Municipal Establishment “Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy” of the Kharkiv Regional Council, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Foreign Philology

V. V. Panchenko, Municipal Establishment “Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy” of the Kharkiv Regional Council, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Lecturer of the Department of Foreign Philology

N. M. Pavlykivska, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Philological Science, Professor,

L. V. Prokopchuk, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Science, Associate Professor,

R. V. Povoroznyuk, Institute of Philology of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

PhD, Dr. habil., Assistant Professor

N. S. Poliarush, Vinnytsia Mykhailo Kotsuibynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philology Sciences, Associate Professor at the Chair of Ukrainian Literature

I. V. Khotsianivska, Vinnytsia Mykhailo Kotsuibynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philology Sciences, Associate Professor at the Chair of the Ukrainian Culture and History

N. V. Tokar, Luhansk Taras Shevchenko National University, Ukraine

Postgraduate student, Faculty of Ukrainian Philology and Social Communications, Department of Ukrainian Literature

I. Yе. Boitsun, Luhansk Taras Shevchenko National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of Ukrainian Literature

D. G. Kharyshyn, Institute of Philology of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

PhD in Philology, Assistant Lecturer at the Department of Far Eastern and South Eastern Languages and Literatures

O. S. Vorobei, Institute of Philology of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

PhD in Philology, Assistant Lecturer at the Department of Far Eastern and South Eastern Languages and Literatures

T. О. Tsepkalo, Kherson State University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Senior Lecturer

Yu. V. Shypitsyna, University of Dayton, USA

PhD in Linguistics (Candidate of Philological Sciences), Associate Professor, Lecturer of Intensive English Program Department

M. О. Shutova, Kyiv National Linguistic University, Ukraine

Doctor of Philology, Head of Department of English Language and Translation of the Faculty of Oriental Studies

S. Yu. Mudrynych, Kyiv National Linguistic University, Ukraine

Ph.D. (Linguistics), Associate professor of Department of English Language and Translation of the Faculty of Oriental Studies

K. H. Yakushko, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer of the Department of English for Technical and Agrobilogical Specialties of Ukraine

Cover for MODERN RESEARCHES IN PHILOLOGICAL SCIENCES
Published
March 10, 2020