PHILOLOGICAL SCIENCES AND TRANSLATION STUDIES: EUROPEAN POTENTIAL

Authors

Authors

Ye. B. Kis, M. M. Kuleshir, O. O. Muntian, O. А. Semeniuk, O. V. Dolgusheva, O. О. Mizinkina, V. О. Mykhaylenko, K. H. Sardarian, O. V. Stanislav, T. O. Umanska, T. Yu. Urys, T. V. Shadrina, O. M. Anikin, M. V. Berezhna, D. V. Vasylenko, I. P. Dilai, I. A. Yefanova, M. O. Knyazeva, V. H. Kostenko, O. I. Lytvyniuk, K. O. Lozovska, E. Ye. Mintsys, V. Yu. Parashchuk, Yu. S. Skrynnik, H. Yu. Spotar-Ayar, K. A. Perederii, T. V. Tupikova, T. B. Kozak, N. V. Tsyntar, M. P. Chernichenko, I. M. Kolegaeva, O. S. Chyrvonyi, D. O. Chystiak, L. O. Yarova, O. S. Oliinyk, T. O. Liakh, O. V. Dovhan, D. S. Kravchenko, O. M. Tuhai, A. M. Cheberiak, O. V. Vakhovska, M. D. Aloshyna, I. V. Kashyrina, I. V. Kuznіetsova, T. O. Leleka, O. M. Martyniuk, N. V. Nechai, H. V. Chumak, H. S. Derkach, I. F. Shylinska, T. V. Piatnychka, L. A. Bilokonenko, N. А. Berezovska-Savchuk, N. I. Yelnikova, A. S. Nypadymka, H. S. Onufrienko, O. A. Kulabnieva, O. V. Sobolieva, O. Yu. Storozhuk, I. I. Tombulatova, L. I. Shevchenko, D. V. Dergach, T. S. Harlytska, M. D. Zaporozhan, H. Р. Kuznetsova, A. V. Maslova, O. A. Goncharova, H. A. Mudrenko, L. Ye. Ovsiannikova, H. V. Onyshchak, Ye. V. Popovych, E. V. Rozvod, O. I. Rudnianyn, T. V. Tonenchuk, N. F. Khairulina, H. V. Chumak, T. M. Olendr

International Scientific Conference Philological sciences and translation studies: European potential : Conference Proceedings (September 6–7, 2023. Wloclawek, the Republic of Poland). Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2023. 240 pages.

Chapters

Author Biographies
Ye. B. Kis, Ivan Kovalyk Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Postgraduate Student at the Ukrainian Language Department named after professor

M. M. Kuleshir, Kyiv National Linguistic University, Ukraine

Lecturer at the Department of the Germanic and Romance languages

O. O. Muntian, Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Philology and Translation

O. А. Semeniuk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Ukrainian Language

O. V. Dolgusheva, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Germanic Languages and Teaching Methodology

O. О. Mizinkina, Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Ukrainian Literature and Comparative Studies

V. О. Mykhaylenko, Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Master Student at the Philological Department

K. H. Sardarian, Uppsala university, Sweden

Candidate of Philological Sciences, Associate professor, Visiting researcher at the Department of Literary Studies 

O. V. Stanislav, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Professor, Professor at the Department of Romance Languages

T. O. Umanska, SI «Luhansk Taras Shevchenko National University», Ukraine

Postgraduate Student

T. Yu. Urys, Dragomanov Ukrainian State University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Ukrainian Literature

T. V. Shadrina, Zaporizhzhia State Medical and Pharmaceutical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Culture and Ukrainian Study

O. M. Anikin, Starokostiantyniv Educational Complex «Specialized Primary School, Gymnasium» named after the Hero of Ukraine S. Bondarchuk, Ukraine

English Teacher, Methodist Teacher

M. V. Berezhna, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of English Translation Theory and Practice

D. V. Vasylenko, Kyiv National Linguistic University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Phonetics and Conversational English Department

I. P. Dilai, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of English Philology

I. A. Yefanova, National University “Odesa maritime academy”, Ukraine

Teacher at the Department of English language № 2

M. O. Knyazeva, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State University, Ukraine

Master Student at the Department of Germanic Languages, Foreign Literature and their Teaching Methodology

V. H. Kostenko, Poltava State Medical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Foreign Languages, Latin and Medical Terminology

O. I. Lytvyniuk, Navchalna Knyha Publisher, Ukraine

Head, Senior Researcher at the Research Laboratory for Contrastive Linguistics and Foreign Language Teaching Methodology

K. O. Lozovska, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of English Translation Theory and Practice

E. Ye. Mintsys, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of English Philology

V. Yu. Parashchuk, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of the Germanic Languages, Foreign Literature and their Teaching Methodology

Yu. S. Skrynnik, V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of English Philology and Foreign Language Teaching Methods

H. Yu. Spotar-Ayar, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Turkological Department

K. A. Perederii, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

First year Master Student

T. V. Tupikova, National University „Odessa Law Akademie“, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor Associate Professor at the Department of Foreign Languages

T. B. Kozak, National University „Odessa Law Akademie“, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Foreign Languages

N. V. Tsyntar, Chernivtsi National University after Yuriy Fedkovych, Ukraine

Doctor of Philosophy in Philology, Assistant Professor at the Department of Foreign Languages for Natural Sciences

M. P. Chernichenko, Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Master Student at the Faculty of Romano-Germanic Philology

I. M. Kolegaeva, Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Professor, Head of the Department of Lexicology and Stylistics of the English Language

O. S. Chyrvonyi, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Germanic Philology

D. O. Chystiak, Kyiv National Taras Shevchenko University, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Romanic Philology

L. O. Yarova, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State University, Ukraine

Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Translation, General and Applied Linguistics

O. S. Oliinyk, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State University, Ukraine

Сandidate of Philological Sciences, Associate Professor, Senior Lecturer at the Department of Translation, General and Applied Linguistics

T. O. Liakh, SHEI “Uzhhorod National University”, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Public Health and Humanitarian Disciplines

O. V. Dovhan, Drahomanov Ukrainian State University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Doctoral Student at the Department of Slavic, Romance and Oriental Languages

D. S. Kravchenko, International Humanitarian University, Ukraine

Master Student at the Department of Linguistics and Translation

O. M. Tuhai, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Doctor of Philosophy in Philology, Associate Professor at the Department of Germanic Philology

A. M. Cheberiak, Rivne State University of Humanities, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Roman and German Philology Department

O. V. Vakhovska, Kyiv National Linguistic University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of English Philology and Philosophy of Language

M. D. Aloshyna, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Senior Lecturer at the Department of English Philology and Translation

I. V. Kashyrina, National University ‘Zaporizhzhia Polytechnic’, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Assistant Professor at the Department of Foreign Philology and Translation

I. V. Kuznіetsova, Zaporizhzhia Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Theory and Practice of Translation

T. O. Leleka, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Assistant Professor, Assistant Professor at the Department of Translation, Applied and General Linguistics

O. M. Martyniuk, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Romance Philology

N. V. Nechai, Kherson State University, Ukraine

Doctor of Philosophy, Lecturer at the Department of English Philology and World Literature named after Professor O. Mishukov

H. V. Chumak, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Theory and Practice of Translation

H. S. Derkach, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Foreign Languages

I. F. Shylinska, West Ukrainian National University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Foreign Languages and Information Communication Technologies

T. V. Piatnychka, West Ukrainian National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Foreign Languages and Information Communication Technologies

L. A. Bilokonenko, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Professor at the Department of Ukrainian Language

N. А. Berezovska-Savchuk, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Ukrainian Language

N. I. Yelnikova, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Ukrainian Studies Faculty № 2

A. S. Nypadymka, State University of Trade and Economics, Ukraine

Doctor of Philosophy in Philology, Associate Professor at the Department of Modern European Languages

H. S. Onufrienko, National University "Zaporizhzhіa Polytechnic", Ukraine

Doctor of Philosophy in Philology, Associate Professor, Associate Professor at the Department of the Ukrainian Studies and General Language Training

O. A. Kulabnieva, National University "Zaporizhzhіa Polytechnic", Ukraine

Lecturer at the Department of the Theory and Practice of Translation

O. V. Sobolieva, Kyiv State Taras Shevchenko University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Romance Languages

O. Yu. Storozhuk, National Academy of Internal Affairs, Ukraine

Lecturer at the Department of Legal Linguistics

I. I. Tombulatova, Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Ukrainian Literature and Comparative Literature Studies

L. I. Shevchenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Professor, Corresponding member of the National Academy of Sciences of Ukraine, Head of the Department of Stylistics and Language Communication

D. V. Dergach, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Stylistics and Language Communication

T. S. Harlytska, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the English Language Department with Teaching Methods

M. D. Zaporozhan, International Humanitarian University, Ukraine

Master Student at the Department of Linguistics and Translation

H. Р. Kuznetsova, Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Science, Associated Professor, Associated Professor at the Department of the Ukrainian Language, Literature and Teaching Methods

A. V. Maslova, Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Methodology of Teaching Germanic Languages

O. A. Goncharova, Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Methodology of Teaching Germanic Languages

H. A. Mudrenko, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Lecturer at the Department of the English Language for Non-Philological Specialties

L. Ye. Ovsiannikova, Communal Institution “Kharkiv Professional Music College B. M. Lyatoshynsky” of Kharkiv Regional Council, Ukraine

Teacher of the Highest Category, Methodologist of Subject Cycle Committee “General education disciplines”

H. V. Onyshchak, Uzhhorod National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of English Philology

Ye. V. Popovych, Uzhhorod National University, Ukraine

Lecturer at the Department of English Philology

E. V. Rozvod, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Senior Lecturer at the Applied Linguistics Department

O. I. Rudnianyn, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Assistant Professor at the Department of Foreign Languages

T. V. Tonenchuk, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Foreign Languages for Natural Sciences

N. F. Khairulina, Luhansk Taras Shevchenko National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Romance & Germanic Philology

H. V. Chumak, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Theory and Practice of Translation

T. M. Olendr, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Foreign Languages

Cover for PHILOLOGICAL SCIENCES AND TRANSLATION STUDIES: EUROPEAN POTENTIAL
Published
October 3, 2023