THE CONCEPT OF MODERN PHARMACY AND MEDICINE IN UKRAINE AND EU COUNTRIES

Authors

Authors

I. V. Baranova, I. A. Iliuk, K. P. Postovitenko, M. A. Derbak, O. V. Buchok, P. S. Zaslavskyi, D. A. Krishtafor, O. V. Kravets, V. V. Yekhalov, І. І. Lanovenko, E. V. Averyanov, V. I. Semenyaka, O. I. Lopatynska, I. I. Horko, V. V. Nikonovа, L. F. Bogmat, A. Ye. Rakaieva, O. A. Svitlytska, T. I. Kiknadze, N. H. Horbatkova, T. V. Formanchuk, M. M. Shevchuk, L. I. Volos, N. A. Bilousova, O. V. Chuiko, O. I. Aleksandrova, K. M. Denysiuk, I. O. Pohorila, H. M. Melnyk, T. I. Shevchuk, N. A. Bilousova, V. O. Hnenna, A. P. Korol, M. O. Chernykh, I. V. Gorb-Gavrylchenko, M. O. Kuznetsova, V. O. Bibichenko, I. K. Kuznetsova, T. V. Frolova, I. I. Tereshchenkova, I. R. Siniaieva

International scientific conference The concept of modern pharmacy and medicine in Ukraine and EU countries : conference proceedings (September 6–7, 2023. Wloclawek, the Republic of Poland). Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2023. 80 pages.

Chapters

Author Biographies
I. V. Baranova, National Pyrogov Memorial Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Physical and Rehabilitation Medicine

I. A. Iliuk, National Pyrogov Memorial Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Іnternal Medcine № 2

K. P. Postovitenko, National Pyrogov Memorial Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Physical and Rehabilitation Medicine

M. A. Derbak, State University "Uzhhorod National University", Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Faculty Therapy

O. V. Buchok, State University "Uzhhorod National University", Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Faculty Therapy

P. S. Zaslavskyi, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Physical Therapy, Occupational Therapy

D. A. Krishtafor, Dnipro State Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Assistant Professor at the Department of Anesthesiology, Intensive Care and Emergency Medicine, Faculty of Postgraduate Education

O. V. Kravets, Dnipro State Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Anesthesiology, Intensive Care and Emergency Medicine, Faculty of Postgraduate Education

V. V. Yekhalov, Dnipro State Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor at the Department of Anesthesiology, Intensive Care and Emergency Medicine, Faculty of Postgraduate Education

І. І. Lanovenko, Institute of Haematology and Transfusiology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Laboratory of Pathophysiology

E. V. Averyanov, Institute of Haematology and Transfusiology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Ukraine

Саnдідаte of Medical Sciences, Senior Research Fellow, Head of the Departament of Surgical Hematology and Нemostasiology

V. I. Semenyaka, Institute of Haematology and Transfusiology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Senior researcher, Chief scientific employee of the Department surgical Hematology and Hemostasiology

O. I. Lopatynska, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor at the Department of Healthcare management, Pharmacotherapy, Clinical Pharmacy, Danylo Halytsky Lviv National Medical University; Associate Professor at the Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

I. I. Horko, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine

Department of Healthcare management, Pharmacotherapy, Clinical Pharmacy

V. V. Nikonovа, SI «Institute for Children and Adolescents Health Care of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Senior Researcher at the Department of Cardiorheumatology and Comorbid Conditions

L. F. Bogmat, SI «Institute for Children and Adolescents Health Care of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor, Chief Researcher at the Department of Cardiorheumatology and Comorbid Conditions

A. Ye. Rakaieva, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Physical Therapy, Occupational Therapy

O. A. Svitlytska, Educational and Scientific Medical Center “University Clinic” Zaporizhzhia State Medical and Pharmaceutical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Therapist, Head of the Multimodal Pathology Department

T. I. Kiknadze, Educational and Scientific Medical Center “University Clinic” Zaporizhzhia State Medical and Pharmaceutical University, Ukraine

Therapist, the Resident at the Multimodal Pathology Department

N. H. Horbatkova, Educational and Scientific Medical Center “University Clinic” Zaporizhzhia State Medical and Pharmaceutical University, Ukraine

Gastroenterologist, Medical Director

T. V. Formanchuk, National Pyrogov Memorial Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor at the Surgical Department № 2

M. M. Shevchuk, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Pathological Anatomy and Forensic Medicine

L. I. Volos, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Science, Professor, Professor at the Department of Pathological Anatomy and Forensic Medicine

N. A. Bilousova, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Assistant at the Department of Pharmacy

O. V. Chuiko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Doctor of Psychological Sciences, Professor, Professor at the Department of Social Rehabilitation and Social Pedagogy

O. I. Aleksandrova, Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Pharmacology and Drug Technology

K. M. Denysiuk, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Student

I. O. Pohorila, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Biology

H. M. Melnyk, Private Enterprise "Harmony-2000", Ukraine

Doctor of Pharmaceutical Sciences, Pharmaceutical Director

T. I. Shevchuk, National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Medical Biology

N. A. Bilousova, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Assistant at the Department of Pharmacy

V. O. Hnenna, National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Assistant Professor at the Department of Histology

A. P. Korol, National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Assistant Professor at the Department of Histology Professor

M. O. Chernykh, National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Assistant Professor at the Department of Histology

I. V. Gorb-Gavrylchenko, Dnipro State Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Therapeutic Dentistry

M. O. Kuznetsova, Kharkiv National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor at the Department of General and Clinical Pathological Physiology named after D. O. Alpern

V. O. Bibichenko, Kharkiv National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor at the Department of General and Clinical Pathological Physiology named after D. O. Alpern

I. K. Kuznetsova, Kharkiv National Medical University, Ukraine

Assistant at the Medical Biology Department

T. V. Frolova, Kharkiv National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Propaedeutics of Pediatrics

I. I. Tereshchenkova, Kharkiv National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor at the Department of Propaedeutics of Pediatrics

I. R. Siniaieva, Kharkiv National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor at the Department of Propaedeutics of Pediatrics

Cover for THE CONCEPT OF MODERN PHARMACY AND MEDICINE IN UKRAINE AND EU COUNTRIES
Published
October 2, 2023