MODERN ECONOMIC SCIENCE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF DIGITALISATION: ІІ International Scientific Conference

Authors

Authors

Mg.oec. Kemgou Boress, Taley Muhammad, Zamanbek Adilkhan, Alomar Iyad, Ilona Babukh, Viktoriia Tsikhotska, Petro Gudz, Maryna Gudz, Alla Pankova, Stepan Lebedev, Oksana Skorobogatova, Anhelina Spitsyna, Anastasiia Honchar, Bohdan Zasadnyi, Nataliia Olyadnichuk, Olha Pidlubna, Olha Chabaniuk, Maksym Kuksinskyi, Ferangiz Abdurakhmanova, Irina Kuzmina-Merlino, Maryana Kobelya-Zvir, Olha Vovchak, Svitlana Naumenkova, Volodymyr Mishchenko, Artem Bardas, Oleksandr Avramenko, Natalia Kondratenko, Kostiantyn Nikitin, Taras Mukha, Olena Pidlisna, Maryna Duchenko, Inna Berehelska, Tetiana Ostapenko, Yulia Glavatska, Nataliia Trushkina, Sergii Lebedenko, Оlha Marchenko, Yaroslav Verbytskyi, Tetiana Halakhova, Olena Yevdochenko, Oleksandr Hroshchenko, Oksana Kavtysh, Karina Kucheriava, Tetiana Kovalenko, Iryna Maksiutenko, Olena Petryshena, Oleksandra Novak, Olena Khytra

ІІ International Scientific Conference Modern Economic Science Development in the Context of Digitalisation : Conference Proceedings (September 22–23, 2023). Riga, Latvia : Baltija Publishing, 148 pages.

Chapters

Author Biographies
Mg.oec. Kemgou Boress

Transport and Telecommunication Institute, Latvia

Taley Muhammad

Transport and Telecommunication Institute, Latvia

Zamanbek Adilkhan

Transport and Telecommunication Institute, Latvia

Alomar Iyad

Transport and Telecommunication Institute, Latvia

Ilona Babukh

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Viktoriia Tsikhotska

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Petro Gudz

National University Zaporizhzhia Polytechnik, Ukraine

Maryna Gudz

National University Zaporizhzhia Polytechnik, Ukraine

Alla Pankova

National University Zaporizhzhia Polytechnik, Ukraine

Stepan Lebedev

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

Oksana Skorobogatova

Transport and Telecommunication Institute, Latvia

Anhelina Spitsyna

National Transport University, Ukraine

Anastasiia Honchar

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Bohdan Zasadnyi

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Nataliia Olyadnichuk

Uman National University of Horticulture, Ukraine

Olha Pidlubna

Uman National University of Horticulture, Ukraine

Olha Chabaniuk

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine

Maksym Kuksinskyi

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine

Ferangiz Abdurakhmanova

Transport and Telecommunication Institute, Latvia

Irina Kuzmina-Merlino

Transport and Telecommunication Institute, Latvia

Maryana Kobelya-Zvir

Lviv University of Trade and Economics, Ukraine

Olha Vovchak

Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Svitlana Naumenkova

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Volodymyr Mishchenko

Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine, Ukraine

Artem Bardas

Dnipro University of Technology, Ukraine

Oleksandr Avramenko

Dnipro University of Technology, Ukraine

Natalia Kondratenko

V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Kostiantyn Nikitin

Kharkiv National Automobile and Highway University, Ukraine

Taras Mukha

Kharkiv National Automobile and Highway University, Ukraine

Olena Pidlisna

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Ukraine

Maryna Duchenko

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Ukraine

Inna Berehelska

National Aviation University, Ukraine

Tetiana Ostapenko

National Aviation University, Ukraine

Yulia Glavatska

National Aviation University, Ukraine

Nataliia Trushkina

Research Center for Industrial Problems of Development of the NAS of Ukraine, Ukraine

Sergii Lebedenko

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine

Оlha Marchenko

Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

Yaroslav Verbytskyi

European University, Ukraine

Tetiana Halakhova

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine

Olena Yevdochenko

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine

Oleksandr Hroshchenko

Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Ukraine

Oksana Kavtysh

Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Ukraine

Karina Kucheriava

Educational and Scientific Institute «Institute of Public Administration» of V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Tetiana Kovalenko

Educational and Scientific Institute «Institute of Public Administration» of V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Iryna Maksiutenko

Kyiv Professional College "Synergia", Ukraine

Olena Petryshena

Separate Subdivision "Khmelnytskyi Professional College of Trade and Economic of State University of Trade and Economics", Ukraine

Oleksandra Novak

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Olena Khytra

The Leonid Yuzkov Khmelnytskyi University of Management and Law, Ukraine

Cover for MODERN ECONOMIC SCIENCE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF DIGITALISATION: ІІ International Scientific Conference
Published
September 29, 2023