PSYCHOLOGICAL PATTERNS OF SOCIAL PROCESSES AND PERSONALITY DEVELOPMENT IN MODERN SOCIETY

Authors

Authors

Ganna Valentynivna Boiko, Hanna Borysivna Varina, Svitlana Vitaliivna Shevchenko, Viktoriia Viktorivna Hrandt, Tetіana Stepanіvna Hurlieva, Iryna Ivanivna Dorozhko, Olena Yevhenivna Malykhina, Liudmyla Vasylivna Turishcheva, Maryna Anatoliivna Drozdova, Inna Stanislavivna Doma, Iryna Gennadievna Utiuzh, Anton Dmitrievich Gorodokin, Tetiana Mykolaivna Yelchaninova, Taras Valerianovych Zhvaniia, Liudmyla Mykolaivna Lysenko, Olha Viktorivna Kovalova, Hanna Borysivna Varina, Iryna Volodymyrivna Kozych, Darya Anatolyivna Prokopchenko, Oksana Oleksiivna Kravchenko, Halyna Mykhailivna Kucher, Marharyta Serhiivna Kudinova, Olha Mykhailivna Haliieva, Olga Oleksandrivna Stashuk, Viktor Volodymyrovych Kuzmin, Olena Oleksiivna Lazurenko, Svitlana Anatoliivna Lytvynenko, Vadim Markovych Yamnitsky, Olena Grygorivna Malyna, Natalya Oleksandrivna Mosol, Anastasiia Oleksandrivna Nemanezhyna, Olesia Dmitrivna Meike, Valentyna Ivanivna Podshyvalkina, Valeriy Mykolayovych Polishchuk, Svitlana Anatolyivna Polishchuk, Tetiana Viktorivna Skrypachenko, Viktoriia Vasylivna Khoroshun, Nataliia Oleksandrivna Guba, Iryna Myhailivna Chorna, Vladyslava Volodymyrivna Shvets, Nataliia Fedorivna Shevchenko, Solmaz Rakifivna Abdullayeva, Oleksandra Ihorivna Chepishko

Psychological patterns of social processes and personality development in modern society : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. 524 p.

Chapters

Author Biographies
Ganna Valentynivna Boiko, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor at the Department of philosophy, public administration and social work

Hanna Borysivna Varina, Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University, Ukraine

Master of Psychology, Assistant Professor at the Department of Psychology

Svitlana Vitaliivna Shevchenko, Bohdan Khmelnytskyi Melitopol State Pedagogical University, Ukraine

PhD in Psychology, Associate Professor, Senior Lecturer at the Department of Psychology

Viktoriia Viktorivna Hrandt, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor at the Department of Psychology

Tetіana Stepanіvna Hurlieva, G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Ukraine

Сandidate of Psychological Sciences, Leading researcher of the laboratory of Counseling Psychology and Psychotherapy

Iryna Ivanivna Dorozhko, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Philosophy, Professor, Head of the Department of Psychological and Pedagogical Anthropology

Olena Yevhenivna Malykhina, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor at the Department of Psychological and Pedagogical Anthropology

Liudmyla Vasylivna Turishcheva, Kharkiv State Academy of Physical Culture, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor at the Department of Pedagogy and Psychology

Maryna Anatoliivna Drozdova, T. H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium», Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Social Work, Educational and Pedagogical Sciences

Inna Stanislavivna Doma, Zaporizhzhia State Medical and Pharmaceutical University, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Laboratory Assistant at the Department of Psychiatry, Psychotherapy, General and Medical Psychology, Narcology and Sexology

Iryna Gennadievna Utiuzh, Zaporizhzhia State Medical and Pharmaceutical University, Ukraine

Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Head of the Department of Social Sciences

Anton Dmitrievich Gorodokin, Zaporizhzhia State Medical and Pharmaceutical University, Ukraine

Philosophie Doctor, Assistant at the Department of Psychiatry, Psychotherapy, General and Medical Psychology, Narcology and Sexology

Tetiana Mykolaivna Yelchaninova, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor at the Psychology Department

Taras Valerianovych Zhvaniia, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor at the Psychology Department

Liudmyla Mykolaivna Lysenko, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor at the Psychology Department

Olha Viktorivna Kovalova, Bohdan Khmelnytskyi Melitopol State Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Psychology, Professor, Professor at the Department of Psychology

Hanna Borysivna Varina, Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University, Ukraine

Master of Psychology, Assistant Professor at the Department of Psychology

Iryna Volodymyrivna Kozych, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Associate Professor at the Department of Pedagogy and Psychology of Educational Activity

Darya Anatolyivna Prokopchenko, Zaporizhzhia National University, Ukraine

master at the Department of Psychology

Oksana Oleksiivna Kravchenko, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Dean of the Faculty of Social and Psychological Education

Halyna Mykhailivna Kucher, Uman City Council, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Department of Labor and Social Protection of Population

Marharyta Serhiivna Kudinova, Municipal Institution of Higher Education "Khortytsia National Educational and Rehabilitational Academy" of Zaporizhzhia Regional Council, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Psychology and Social Work

Olha Mykhailivna Haliieva, Municipal Institution of Higher Education "Khortytsia National Educational and Rehabilitational Academy" of Zaporizhzhia Regional Council, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor at the Department of Psychology and Social Work

Olga Oleksandrivna Stashuk, Municipal Institution of Higher Education "Khortytsia National Educational and Rehabilitational Academy" of Zaporizhzhia Regional Council, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Psychology and Social Work

Viktor Volodymyrovych Kuzmin, Zaporizhia Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor at the Department of Psychology, Academic Secretary of the Academic Council

Olena Oleksiivna Lazurenko, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Ph. D., Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor at the Department of General and Medical Psychology, Institute of postgraduate education

Svitlana Anatoliivna Lytvynenko, Rivne State Humanities University, Ukraine

Dr. in Psychology, Professor, Professor at the Department of Psychology

Vadim Markovych Yamnitsky, Rivne State Humanities University, Ukraine

Dr. in Psychology, Professor, Professor at the Department of Psychology

Olena Grygorivna Malyna, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor at the Department of Psychology

Natalya Oleksandrivna Mosol, Zaporizhzhia National University, Ukraine

PhD in Psychology, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Psychology

Anastasiia Oleksandrivna Nemanezhyna, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Lecturer at the Department of Psychology

Olesia Dmitrivna Meike, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Student at the Department of Psychology

Valentyna Ivanivna Podshyvalkina, Liepaja University, Latvia

Doctor of Sociological Sciences, Quest Professor

Valeriy Mykolayovych Polishchuk, National University of «Kyiv-Mohyla Academy», Ukraine

Dr. in Psychology, Professor, Professor at the Department of Psychology and Pedagogy

Svitlana Anatolyivna Polishchuk, National University of «Kyiv-Mohyla Academy», Ukraine

Сandidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Psychology and Pedagogy

Tetiana Viktorivna Skrypachenko, Zaporizhzhia National University, Ukraine

PhD in Psychology, Associate Professor at the Department of Psychology

Viktoriia Vasylivna Khoroshun, Zaporizhzhia National University, Ukraine

PhD in Economics, Assosiate Professor, Master's student at the Department of Psychology

Nataliia Oleksandrivna Guba, Zaporizhzhia National University, Ukraine

PhD in Psychology, Assosiate Professor, Head of the Department of Psychology

Iryna Myhailivna Chorna, Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences (Ph. D.), Associate Professor, Associate Professor at the Department of Psychology

Vladyslava Volodymyrivna Shvets, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine

PhD candidate, Doctor of Science

Nataliia Fedorivna Shevchenko, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Dr. in Psychology, Professor, Professor at the Department of psychology

Solmaz Rakifivna Abdullayeva, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Master's student of the Department of Psychology

Oleksandra Ihorivna Chepishko, Institute of Arts of the Rivne State Humanitarian University, Ukraine

PhD in Psychology, Master's student of the Department of Choral Conducting

Cover for PSYCHOLOGICAL PATTERNS OF SOCIAL PROCESSES AND PERSONALITY DEVELOPMENT IN MODERN SOCIETY
Published
November 24, 2023