MININGMETALTECH 2023 – THE MINING AND METALS SECTOR: INTEGRATION OF BUSINESS, TECHNOLOGY AND EDUCATION. Volume 1

Authors

Authors

D.S. Bohdan, Kh.V. Malii, O.M. Stoianov, I.O. Boyko, V.V. Pashinskiy, O.G. Pashinska, M.M. Boiko, V.O. Petrenko, V.I. Vereshchak, D.V. Vereshchak, E.P. Gribkov, A.V. Pozhidayev, О.M. Hryshyn, A.A. Nadtochii, V.O. Petrenko, Yu.K. Dobronosov, S.G. Los, A.S. Diachenko, I.O. Boyko, V.G. Yefimova, P.M. Zhabrovets, O.L. Chaika, B.V. Kornilov, V.V. Lebid, S.G. Karnaukh, O.Ye. Markov, I.S. Aliiev, Ye.O. Karpukhin, Yu.O. Smirnov, O.M. Smirnov, Yu.A. Kashuba, I.O. Boyko, M.Yu. Kordenko, B.V. Kornilov, O.L. Chaika, A.O. Moskalyna, A.H. Kostryzhev, T.O. Kulik, O.M. Kulik, V.V. Kukhar, Kh.V. Malii, Kaiming Wu, V.V. Kukhar, O.Yu. Spichak, S.S. Lutsenko, O.G. Pashinska, О.H. Malii, A.V. Titov, V.M. Levchenko, Kh.V. Malii, A.A. Hladkykh, V.S. Mameshyn, А.S. Doronin, V.S. Mameshyn, Ye.O. Nefodov, K.O. Medvedieva, O.M. Stoianov, Kh.V. Malii, M.A. Myronenko, R.M. Korol, T.M. Nesterenko, O.M. Nesterenko, L.M. Didenko, V.V. Ovsianykov, M.V. Oleshko, Kh.V. Malii, Ye.V. Synehin, О.G. Pashynska, V.Yu. Skulskyi, I.O. Boyko, V.V. Pashynskyi, O.O. Liolko, V.V. Pashynskyi, О.G. Pashynskaya, I.O. Boyko, V.V. Pashynskyi, A.H. Tereshchenko, D.V. Pruttskov, I.O. Prokhorenko, V.V. Sanytskii, Kh.V. Malii, Ye.V. Synehin, К.A. Sirenko, V.L. Mazur, D.O. Stepanenko, F.L. Kharchuk, O.M. Stoianov, S.O. Khorolska, O.G. Pashinska, K.O. Chornoivanenko, K.O. Movchan, M.V. Yaholnyk, R.F. Fedorov, O.Y. Burkovska, N.V. Varekh, V.O. Dvoriankin, I.A. Dovhal, S.O. Kolesnykov, V.V. Kukhar, N.V. Ragulina, M.Yu. Ruban, А.V. Fomin, V.V. Ponomarenko, M.V. Khara, G.V. Maslak, E.V. Zhurba, T.B. Boglaeva, O.S. Khoroshailo, S.S. Kochergina, S.V. Shatov, N.A. Burmaka, L.N. Khyzhniak, S.M. Borysov, K.A. Buhlak, N.Yu. Shevchenko, Yu.I. Hryhoriev, S.V. Sliusar, O.M. Herasymchuk, P.S. Serheiev, Yu.I. Hryhoriev, Ye.M. Shvets, I.Ye. Hryhoriev, O.Ya. Smirnov, I.O. Diedich, O.O. Dolynko, N.Yu. Shevchenko, V.I. Kamenets, M.O. Novikov, I.V. Krupko, S.O. Lutsenko, D.O. Bohdanov, S.V. Yakovenko, O.V. Systierov, O.Yu. Mints, O.M. Pinchuk, A.M. Pyzhyk, O.O. Krasulia, V.I. Piliuhyn, V.I. Kamenets, O.A. Anhelovskyi, A.O. Romanenko, I.G. Sakhno, S.V. Sakhno, D.Yu. Cherevatskyi, V.O. Bash, O.V. Bojko, A.V. Andrieienkov, O.R. Balabolko, P.I. Sahaida, I.V. Bugaiets, P.I. Sahaida, K.Ye. Verbato, V.O. Hedikov, Yu.S. Zditovetskyi, O.V. Bisikalo, Yu.Yu. Іvanov, Yu.V. Kazemirenko, O.V. Shmatko, O.S. Kasianiuk, O.A. Kostikov, A.B. Konyk, S.A. Kripak, V.V. Moskalenko, V.V. Moskalenko, V.V. Virych, P.I. Sahaida, L.V. Vasylieva, І.А. Getman, O.V. Smyrnov, V. Yu. Starzhynskyi, S.O. Shelest, P.I. Sahaida, O.V. Shmatko, V.H. Hlibov, Yu.M. Yakymov, N.Yu. Shevchenko

International scientific conference “MININGMETALTECH 2023 – The mining and metals sector: integration of business, technology and education” : conference proceedings (November 29–30, 2023. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. Vol. 1. 272 pages.

Chapters

Author Biographies
D.S. Bohdan, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 136S-22-1m)

Kh.V. Malii, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering)

O.M. Stoianov, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering)

I.O. Boyko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

V.V. Pashinskiy, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

DSc (Engineering), Professor

O.G. Pashinska, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

DSc (Engineering), Professor

M.M. Boiko, Ukrainian State University of Science and Technologies, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

V.O. Petrenko, Ukrainian State University of Science and Technologies, Ukraine

DSc (Engineering), Honored Worker of Science and Technology of Ukraine, Professor

V.I. Vereshchak, Scientific-production firm “KOSH”, LTD, Ukraine

Director

D.V. Vereshchak, Scientific-production firm “KOSH”, LTD, Ukraine

Project manager

E.P. Gribkov, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

DSc (Engineering), Professor

A.V. Pozhidayev, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 136С-22-1м)

О.M. Hryshyn, Ukrainian State University of Science and Technology, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

A.A. Nadtochii, Ukrainian State University of Science and Technology, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

V.O. Petrenko, Ukrainian State University of Science and Technology, Ukraine

DSc (Engineering), Professor

Yu.K. Dobronosov, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

S.G. Los, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 136С-22-1м)

A.S. Diachenko, LLC “Technical university ”Metinvest polytechnic”, Ukraine

Student (group 132-22-1м)

I.O. Boyko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

V.G. Yefimova, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

P.M. Zhabrovets, PJSC “ArselorMitall Kryvyi Rih”, Ukraine

Deputy Director of Sinter & BF Department for Reconstruction & Perspective Development

O.L. Chaika, Iron and Steel Institute named Z.I. Nekrasov of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

PhD (Engineering), Senior Research Scientist

B.V. Kornilov, Iron and Steel Institute named Z.I. Nekrasov of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

PhD (Engineering), Senior Research Scientist

V.V. Lebid, Iron and Steel Institute named Z.I. Nekrasov of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

PhD (Engineering), Senior Research Scientist

S.G. Karnaukh, Donbas State Engineering Academy, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

O.Ye. Markov, Donbas State Engineering Academy, Ukraine

DSc (Engineering), Professor

I.S. Aliiev, Donbas State Engineering Academy, Ukraine

DSc (Engineering), Professor

Ye.O. Karpukhin, Physico-Technological Institute of Metals and Alloys of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

PhD student

Yu.O. Smirnov, Physico-Technological Institute of Metals and Alloys of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

PhD (Economics), Senior Researcher

O.M. Smirnov, Physico-Technological Institute of Metals and Alloys of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

DSc (Engineering), Professor

Yu.A. Kashuba, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 132-22-1м)

I.O. Boyko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

M.Yu. Kordenko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

Senior Lecturer

B.V. Kornilov, Iron and Steel Institute named Z.I. Nekrasov of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

PhD (Engineering), Senior Research Scientist

O.L. Chaika, Iron and Steel Institute named Z.I. Nekrasov of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

PhD (Engineering), Senior Research Scientist

A.O. Moskalyna, Iron and Steel Institute named Z.I. Nekrasov of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

PhD (Engineering)

A.H. Kostryzhev, University of Queensland, Australia

PhD (manufacturing), PhD (materials science), project manager and scientist, Centre for Microscopy and Microanalysis

T.O. Kulik, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering)

O.M. Kulik, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate professor

V.V. Kukhar, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

DSc (Engineering), Professor

Kh.V. Malii, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering)

Kaiming Wu, Wuhan University of Science and Technology, China

DSc (Engineering), Professor, Director of the International Research Institute for Steel Technology

V.V. Kukhar, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

DSc (Engineering), Professor

O.Yu. Spichak, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

Head of the Technical Department, Zaporizhstal PJSC; Master’s student (group 132-22-1m)

S.S. Lutsenko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 132-22-1м)

O.G. Pashinska, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

DSc (Engineering), Professor

О.H. Malii, Donbas State Engineering Academy, Ukraine

PhD Student

A.V. Titov, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

PhD, Associate Professor

V.M. Levchenko, O.Ya. Usikov Institute for Radiophysics and Electronics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

PhD, Doctoral Candidate

Kh.V. Malii, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering)

A.A. Hladkykh, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 136S-22-1m)

V.S. Mameshyn, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

А.S. Doronin, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 136S-22-1m)

V.S. Mameshyn, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

Ye.O. Nefodov, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 136S-22-1m)

K.O. Medvedieva, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 136s-22-1m)

O.M. Stoianov, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering)

Kh.V. Malii, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering)

M.A. Myronenko, State Enterprise Ya.Ye. Osada Scientific Research Tube Institute, Ukraine

PhD (Engineering), Scientific Secretary

R.M. Korol, State Enterprise Ya.Ye. Osada Scientific Research Tube Institute, Ukraine

PhD (Engineering), Director

T.M. Nesterenko, Zaporizhzhia National University, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

O.M. Nesterenko, Zaporizhzhia Machine-Building Design Bureau PROGRESS State Enterprise named after Academician A.G. Ivchenko, Ukraine

Researcher

L.M. Didenko, Zaporizhzhia National University, Ukraine

student (group 8.1362-mkm-z)

V.V. Ovsianykov, “UKRTRUBOIZOL” LLC, Ukraine

PhD student by specialty 136 “Metallurgy”, SHEI Pryazvakyi State Technical University; Technical Director

M.V. Oleshko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 136s-22-1m)

Kh.V. Malii, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering)

Ye.V. Synehin, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering)

О.G. Pashynska, E.O. Paton Electric Welding Institute, Ukraine

DSc (Engineering), Senior researcher, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”

V.Yu. Skulskyi, E.O. Paton Electric Welding Institute, Ukraine

DSc (Engineering), Senior researcher

I.O. Boyko, E.O. Paton Electric Welding Institute, Ukraine

Ph.D., Associate Professor, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”

V.V. Pashynskyi, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

DSc (Engineering), Associate Professor

O.O. Liolko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

Head of the Steelmaking Laboratory, Center for Testing and Certification of Products of PJSC “Zaporizhstal”; Master’s student (group 132-22-1m)

V.V. Pashynskyi, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

DSc (Engineering), Associate Professor

О.G. Pashynskaya, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

DSc (Engineering), Senior Researcher

I.O. Boyko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

V.V. Pashynskyi, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

DSc (Engineering), Associate Professor

A.H. Tereshchenko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

Engineer of the First Category, Center for testing and certification of products of PJSC “Zaporizhstal”; master’s student (group 132-22-1m)

D.V. Pruttskov, Zaporizhzhia National University, Ukraine

DSc (Chemistry)

I.O. Prokhorenko, Ukrainian State University of Chemical Engineering, Ukraine

PhD student

V.V. Sanytskii, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 136s-22-1m)

Kh.V. Malii, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering)

Ye.V. Synehin, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering)

К.A. Sirenko, Physic-Technological Institute of Metals and Alloys of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Junior Researcher

V.L. Mazur, Physic-Technological Institute of Metals and Alloys of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

DSc (Engineering), Chief Researcher, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine

D.O. Stepanenko, Iron and Steel Institute named Z.I. Nekrasov of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

PhD (Engineering), Head of the Department of Physical and Chemical Problems of Metallurgical Processes

F.L. Kharchuk, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 136s-22-1m)

O.M. Stoianov, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering)

S.O. Khorolska, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 132-22-1m)

O.G. Pashinska, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

DSc (Engineering), Professor

K.O. Chornoivanenko, Ukrainian State University of Science and Technologies, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

K.O. Movchan, Ukrainian State University of Science and Technologies, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

M.V. Yaholnyk, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

R.F. Fedorov, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 136-22-1a)

O.Y. Burkovska, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Philology), Associate Professor

N.V. Varekh, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD, Associate Professor

V.O. Dvoriankin, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Philology), Associate Professor

I.A. Dovhal, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

Senior Teacher

S.O. Kolesnykov, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD, Associate Professor

V.V. Kukhar, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

DSc (Engineering), Professor

N.V. Ragulina, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD ( Economics), Associate Professor

M.Yu. Ruban, Public organization “Ukrainian Railway Heritage Restoration Fund”, Ukraine

Manager of the Sustainable Development and Internal Communications Department of JSK “Ukrzaliznytsia”, chairman

А.V. Fomin, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (History), Associate Professor

V.V. Ponomarenko, Public organization “Ukrainian Railway Heritage Restoration Fund”, Ukraine

SU “Dnieper Locomotive Depot” of the regional branch “Prydniprovska zaliznytsya” of JSK “Ukrzaliznytsia”, member

M.V. Khara, SHEI “Priazovskyi State Technical University”, Ukraine

PhD (Engineering), Professor

G.V. Maslak, SHEI “Priazovskyi State Technical University”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

E.V. Zhurba, SHEI “Priazovskyi State Technical University”, Ukraine

student (group АТ-23)

T.B. Boglaeva, SHEI “Priazovskyi State Technical University”, Ukraine

student (group PТ-23)

O.S. Khoroshailo, LLC “Technical University “Metinvest Polytechnica”, Ukraine

PhD (Pedagogy), Associate Professor

S.S. Kochergina, LLC “Technical University “Metinvest Polytechnica”, Ukraine

PhD (Philology)

S.V. Shatov, Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

DSc (Engineering), Associate Professor

N.A. Burmaka, Private joint-stock company Central Mining and Concentration Plant, Ukraine

Chief Specialist

L.N. Khyzhniak, Private joint-stock company Central Mining and Concentration Plant, Ukraine

Senior Specialist

S.M. Borysov, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 133-22-1м)

K.A. Buhlak, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic», Ukraine

student (group 051-22-1m)

N.Yu. Shevchenko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic», Ukraine

PhD (Economics), Associate Professor

Yu.I. Hryhoriev, Kryvyi Rih National University, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

S.V. Sliusar, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student 184РКК-22-1м

O.M. Herasymchuk, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student 184РКК-22-1м

P.S. Serheiev, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student 184РКК-22-1м

Yu.I. Hryhoriev, Kryvyi Rih National University, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

Ye.M. Shvets, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering)

I.Ye. Hryhoriev, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

O.Ya. Smirnov, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 184RKK-22-1м)

I.O. Diedich, LLC “METINVEST HOLDING”, Ukraine

PhD (Engineering), HSE manager of Coal Directorate

O.O. Dolynko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 051-22-1m)

N.Yu. Shevchenko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Economics), Associate Professor

V.I. Kamenets, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

M.O. Novikov, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 184RKK-22-1м)

I.V. Krupko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

S.O. Lutsenko, Kryvyi Rih National University, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

D.O. Bohdanov, Kryvyi Rih National University, Ukraine

student

S.V. Yakovenko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student 184РКК-22-1м

O.V. Systierov, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student 184РКК-22-1м

O.Yu. Mints, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

DSc (Economics), Professor

O.M. Pinchuk, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 051-22-1m)

A.M. Pyzhyk, Kryvyi Rih National University, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

O.O. Krasulia, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 184RKK-22-1м)

V.I. Piliuhyn, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

DSc (Engineering), Professor

V.I. Kamenets, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

O.A. Anhelovskyi, SSU Dniprovske Mine Administration of DTEK Pavlohradvuhillya PJSC, Ukraine

PhD (Engineering), Director

A.O. Romanenko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Mine surveyor engeneer of the rock movement monitoring, Private joint-stock company Central Mining and Concentration Plant, Kryvyi Rih, Ukraine; student (group 122-23-1М)

I.G. Sakhno, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

DSc (Engineering), Professor

S.V. Sakhno, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

D.Yu. Cherevatskyi, Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

DSc (Economics), Head of the Department

V.O. Bash, Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

PhD Student

O.V. Bojko, Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

PhD Student

A.V. Andrieienkov, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

master

O.R. Balabolko, Donbas State Engineering Academy, Ukraine

PhD student

P.I. Sahaida, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

DSc (Engineering), Associate Professor

I.V. Bugaiets, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 122-22-2m)

P.I. Sahaida, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

DSc (Engineering), Associate Professor

K.Ye. Verbato, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

Master’s student in specialty 122 “Computer Sciences”

V.O. Hedikov, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 122-22-м)

Yu.S. Zditovetskyi, Vinnytsia National Technical University, Ukraine

PhD student

O.V. Bisikalo, Vinnytsia National Technical University, Ukraine

DSc (Engineering), Professor

Yu.Yu. Іvanov, Vinnytsia National Technical University, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

Yu.V. Kazemirenko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

2nd year master’s student of group 122-22-1

O.V. Shmatko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

O.S. Kasianiuk, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

Senior Lecturer

O.A. Kostikov, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

Associate Professor

A.B. Konyk, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 122-22-1м)

S.A. Kripak, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 122-22-2м)

V.V. Moskalenko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

DSc (Engineering), Professor

V.V. Moskalenko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

DSc (Engineering), Professor

V.V. Virych, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 122-22-1m

P.I. Sahaida, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

DSc (Engineering), Associate Professor

L.V. Vasylieva, Donbas State Engineering Academy, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

І.А. Getman, Donbas State Engineering Academy, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

O.V. Smyrnov, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 122-22-1m)

V. Yu. Starzhynskyi, Vinnytsia National Technical University, Ukraine

PhD student (group 126-23a)

S.O. Shelest, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 122-22-1m)

P.I. Sahaida, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

DSc (Engineering), Associate Professor

O.V. Shmatko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

V.H. Hlibov, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 122-22-2м)

 

 

Yu.M. Yakymov, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

Master Student

N.Yu. Shevchenko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Economics), Associate Professor

Cover for MININGMETALTECH 2023 – THE MINING AND METALS SECTOR: INTEGRATION OF BUSINESS, TECHNOLOGY AND EDUCATION. Volume 1
Published
November 28, 2023