PUBLIC HEALTH – A BASIS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS

Authors

Authors

V. M. Andronov, D. S. Nikulichev, О. V. Sokolova, V. A. Вabalich, S. O. Bilov, V. O. Tyshchenko, M. V. Diachenko, V. O. Tyshchenko, O. М. Kvasnytsya, V. О. Tyshchenko, R. S. Kos, A. M. Ulan, O. A. Krykun, V. I. Voronova, S. V. Fedorchuk, N. А. Nesterenko, A. Burdaiev, I. Yu. Samokhvalova, B. S. Biloshnichenko, D. Tyshchenko, D. Osadchii, О. Sokolova, T. G. Chopilko, T. М. Babich, N. M. Grabyk, O. V. Hulka, I. Ya. Hrubar, M. O. Diedukh, M. S. Brychuk, N. P. Eremenko, Jiale Liu, O. O. Sadovsky, T. V. Kolomiiets, N. P. Kryvobohova, N. S. Miroshnkova, O. O. Vykhruk, L. I. Kuznetsova, L. P. Dolghenko, L. P. Podosinova, H. Z. Lavrin, I. O. Anheliuk, N. B. Osip, Yu. N. Moroz, M. A. Оvdii, T. I. Trunina, A. O. Davydiuk, I. O. Omelyanenko, V. H. Omelyanenko, V. Ye. Onyshchuk, V. S. Otkydach, M. V. Korchagin, S. V. Maniak, A. А. Pivovar, S. Yu. Kovach, S. M. Syrotiuk, N. V. Pozmogova, L. V. Potapova, M. O. Kavrin, V. R. Rymyk, N. O. Shestopal, S. V. Trachuk, V. A. Holub, V. I. Dovhal, S. V. Trachuk, V. P. Semenenko, O. S. Kholodova, I. P. Kiktenko

Public health – a basis of physical culture and sports (November 1–2, 2023. Częstochowa, the Republic of Poland). Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2023. 120 pages.

Chapters

Author Biographies
V. M. Andronov, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Post-graduate student, Department of Theory and Methods of Physical Culture and Sports

D. S. Nikulichev, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Master, Department of Theory and Methods of Physical Culture and Sports

О. V. Sokolova, Zaporizhzhia National University, Ukraine

PhD (Pedagogy), Assistant Professor, Assistant Professor at the Department of Theory and Methods of Physical Culture and Sports

V. A. Вabalich, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State University, Ukraine

Ph.D. (Pedagogy), Associate Professor at the Department of Theory and Methodology of Olimpic and Professional Sport

S. O. Bilov, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Post-graduate student, Department of Theory and Methods of Physical Culture and Sports

V. O. Tyshchenko, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Doctor of Science (Physical Education and Sports), Professor, Professor at the Department of Theory and Methods of Physical Culture and Sports

M. V. Diachenko, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Postgraduate Student, Department of Theory and Methods of Physical Culture and Sports

V. O. Tyshchenko, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Doctor of Science (Physical Education and Sports), Professor, Professor at the Department of Theory and Methods of Physical Culture and Sports

O. М. Kvasnytsya, Khmelnytskyi National University, Ukraine

Candidate of Science in Physical Education and Sports, Associate Professor at the Department of Theory and Methodsof Physical Education and Sports

V. О. Tyshchenko, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Doctor of Science (Physical Education and Sports), Professor, Professor at the Department of Theory and Methods of Physical Culture and Sports

R. S. Kos, National University of Ukraine on Physical Education and Sport, Ukraine

Postgraduate Student

A. M. Ulan, National University of Ukraine on Physical Education and Sport, Ukraine

PhD, Associate Professor at the Department of History and Theory of Olympic Sports

O. A. Krykun, National University of Ukraine on Physical Education and Sport, Ukraine

Postgraduate Student at the Psychology and Pedagogy Department

V. I. Voronova, National University of Ukraine on Physical Education and Sport, Ukraine

PhD, Professor, Professor at the Psychology and Pedagogy Department

S. V. Fedorchuk, National University of Physical Education and Sports of Ukraine, Ukraine

PhD, Senior Researcher, Scientific Research Institute

N. А. Nesterenko, Prydniprovsk State Academy of Physical Culture and Sports, Ukraine

Phd (physical education and sport), Associate Professor at the Department of Theory and Methods of Sports Training

A. Burdaiev, Prydniprovsk State Academy of Physical Culture and Sports, Ukraine

Master’s degree applicant

I. Yu. Samokhvalova, Sumy National Agrarian University, Ukraine

Doctor of Philosophy (Physical Culture and Sports), Associate Professor at the Department of Physical Education

B. S. Biloshnichenko, Sumy State University, Ukraine

graduate student

D. Tyshchenko, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Theory and Methods of Physical Culture and Sports

D. Osadchii, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Master, Department of Theory and Methods of Physical Culture and Sports

О. Sokolova, Zaporizhzhia National University, Ukraine

PhD (Pedagogy), Assistant Professor, Assistant Professor at the Department of Theory and Methods of Physical Culture and Sports

T. G. Chopilko, National University of Physical Education and Sports of Ukraine, Ukraine

Ph.D. in Physical Education and Sports, Senior Lecturer

T. М. Babich, State Higher Education Institution “Pryazovskyi State Technical University”, Ukraine

Assistant Professor at the Department of Physical Education and Sports

N. M. Grabyk, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Ph. D in Physical Education and Sports, Associate Professor at the Department of Theoretical Foundations and Methodologies of Physical Education

O. V. Hulka, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Lecturer at the Department of Theoretical Foundations and Methodologies of Physical Education

I. Ya. Hrubar, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Ph. D in Physical Education and Sports, Associate Professor at the Department of Theoretical Foundations and Methodologies of Physical Education

M. O. Diedukh, National University of Physical Education and Sports of Ukraine, Ukraine

Doctor of Philosophy, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Theory and Methodology of Physical Education

M. S. Brychuk, National University of Physical Education and Sports of Ukraine, Ukraine

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Theory and Methodology of Physical Education

N. P. Eremenko, National University of Physical Education and Sports of Ukraine, Ukraine

Candidate of Sciens (Physical Еducation und Sport), Professor, Associate Professor at the Department of Health, Fitness and Recreation

Jiale Liu, National University of Physical Education and Sports of Ukraine, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Health, Fitness and Recreation

O. O. Sadovsky, National University of Physical Education and Sports of Ukraine, Ukraine

Lecturer at the Department of Health, Fitness and Recreation

T. V. Kolomiiets, National University of Ukraine on Physical Education and Sport, Ukraine

PhD (Physical Education and Sports), Associate Professor at the Sports Medicine Department

N. P. Kryvobohova, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Human Health and Physical Education

N. S. Miroshnkova, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Human Health and Physical Education

O. O. Vykhruk, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Ukraine

2nd year student at the Department of Construction, Urbanism and Spatial Planning

L. I. Kuznetsova, National University of Physical Education and Sports of Ukraine, Ukraine

Candidate of Sciences in Physical Education and Sports, Associate Professor at the Department of Theory and Methods of Physical Education

L. P. Dolghenko, National University of Physical Education and Sports of Ukraine, Ukraine

Candidate of Sciences in Physical Education and Sports, Associate Professor at the Department of Theory and Methods of Physical Education

L. P. Podosinova, National University of Physical Education and Sports of Ukraine, Ukraine

Senior Lecturer of the Department of Water Sports

H. Z. Lavrin, Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Sciences in Physical Education and Sports, Associate Professor at the Department of Physical Education and Rehabilitation

I. O. Anheliuk, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Theoretical Foundations and Methods of Physical Education

N. B. Osip, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Lecturer at the Department of Physical Education and Rehabilitation

Yu. N. Moroz, Uman National University of Horticulture, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Physical Education and Psychological and Pedagogical Disciplines

M. A. Оvdii, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Physical Rehabilitation and Sports Medicine

T. I. Trunina, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Dermatology and Venereology with the Course of Cosmetology

A. O. Davydiuk, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Master’s student in physical therapy

I. O. Omelyanenko, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

PhD in Physical Education and Sport Sciences, Associate Professor at the Department of Theory and Methods of Physical Education

V. H. Omelyanenko, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Theory and Methods of Physical Education

V. Ye. Onyshchuk, National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine

PhD in Physical Education and Sports, Associate Professor at the Department Sports Medicine, Physical education and Rehabilitation

V. S. Otkydach, National Academy of the Security Service of Ukraine, Ukraine

Phd (Physical Education and Sport), Senior Lecturer at the Department of Special Physical and Combat Training

M. V. Korchagin, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

Phd (Physical Education and Sport), Associate Professor, Professor at the Department № 3 Institute of Legal Personnel Training for the Security Service of Ukraine

S. V. Maniak, Prydniprovska State Academy of Rhysical Culture and Sports, Ukraine

Postgraduate Student

A. А. Pivovar, Hrigoriy Skovoroda University in Pereyaslav, Ukraine

Doctor of Physical Education, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Theory and Methodology of Physical Education and Sports

S. Yu. Kovach, Hrigoriy Skovoroda University in Pereyaslav, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Theory and Methodology of Physical Education and Sports

S. M. Syrotiuk, Kremenets Regional Humanitarian and Pedagogical Academy named after T. Shevchenko, Ukraine

Assistant at the Department of Theory and Methodology of Physical Education

N. V. Pozmogova, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Сandidate of Medical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Physical Therapy, Occupational Therapy

L. V. Potapova, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Сandidate of Medical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Physical Therapy, Occupational Therapy

M. O. Kavrin, Zaporizhzhia National University, Ukraine

student majoring in physical therapy, occupational therapy

V. R. Rymyk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Sports and Pedagogical Disciplines

N. O. Shestopal, National University of Physical Education and Sports of Ukraine, Ukraine

Lecturer at the Department of Physical Therapy and Occupational Therapy

S. V. Trachuk, National University of Physical Education and Sports of Ukraine, Ukraine

Doctor of Physical Education, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Theory and Methodology of Physical Education

V. A. Holub, Kremenets Taras Shevchenko Regional Academy of Humanities and Pedagogy, Ukraine

Doctor of Physical Education, Associate Professor, Head of the Department of Theory and Methods of Physical Education

V. I. Dovhal, Kremenets Taras Shevchenko Regional Academy of Humanities and Pedagogy

Doctor of Physical Education, Senior Lecturer at the Department of Theory and Methodology of Physical Education

S. V. Trachuk, National University of Physical Education and Sports of Ukraine, Ukraine

Doctor of Physical Education, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Theory and Methodology of Physical Education

V. P. Semenenko, National University of Physical Education and Sports of Ukraine, Ukraine

Doctor of Physical Education, Associate Professor, Professor at the Department of Theory and Methodology of Physical Education

O. S. Kholodova, National University of Physical Education and Sports of Ukraine, Ukraine

Doctor of Physical Education, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Theory and Methodology of Physical Education

I. P. Kiktenko, Khortytsk National Academy, Ukraine

Lecturer at the Department of Physical Culture and Sports, Scientific Lyceum

Cover for PUBLIC HEALTH – A BASIS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
Published
December 8, 2023