RESEARCH, CHALLENGES AND DEVELOPMENT PROSPECTS IN THE AREA OF SOCIAL SCIENCES

Authors

Authors

M. V. Beilin, I. Yu. Soina, V. S. Blikhar, M. M. Blikhar, V. Yu. Vilkov, I. O. Volkova, L. M. Gaznyuk, Yu. A. Semenova, I. K. Holovko, O. V. Zaporozchenko, O. A. Koppel, O. S. Parkhomchuk, Yu. S. Kravtsov, M. A. Minenko, L. M. Minenko, O. I. Petasyuk, V. I. Pylypiv, O. I. Sviderska, L. Ya. Uhryn, S. V. Tolstov, L. O. Chorna, V. Е. Shedyakov, O. S. Yadlovska

Research, challenges and development prospects in the area of social sciences : Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. 342 p.

Chapters

Author Biographies
M. V. Beilin, Kharkiv State Academy of Physical Culture, Ukraine

Dr. habil. in Philosophical Sciences, Professor, Professor at the Department of Humanities

I. Yu. Soina, Kharkiv State Academy of Physical Culture, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Ukrainian and Foreign Languages

V. S. Blikhar, Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Head of the Department of Philosophy and Political Science

M. M. Blikhar, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Doctor of Juridical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Constitutional and International Law Institute of Jurisprudence and Psychology

V. Yu. Vilkov, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

PhD (Philosophy), Associate Professor, Senior Staff Scientist at Faculty of Philosophy

I. O. Volkova, Odessa State Agrarian University, Ukraine

Candidate of Political Sciences, Associate Professor at the Department of Philosophy, History and Political Science

L. M. Gaznyuk, Kharkiv State Academy of Physical Culture, Ukraine

Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Head of Department of Humanities

Yu. A. Semenova, Kharkiv State Academy of Physical Culture, Ukraine

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Humanities

I. K. Holovko, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Candidate of Political Science, Assistant of the Department of International Relations

O. V. Zaporozchenko, Izmail State University of Humanities, Ukraine

PhD in Philosophy, Associate Professor at Department of Ukrainian and World History and Culture

O. A. Koppel, Institite of International Relations of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Doctor of Historical Sciences, Professor, Professor at the Department of International Relations and Foreign Policy

O. S. Parkhomchuk, Institite of International Relations of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Doctor of Political Sciences, Professor, Professor at the Department of International Relations and Foreign Policy

Yu. S. Kravtsov, Dniprovsk State Technical University, Ukraine

Doctor of Philosophical Science, Associate Professor, Professor of the Department of Sociology

M. A. Minenko

Doctor of Economic Sciences, Professor

L. M. Minenko, National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts, Ukraine

Postgraduate

O. I. Petasyuk, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Contemporary History of Ukraine

V. I. Pylypiv, Kyiv University of Culture, Ukraine

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Rector

O. I. Sviderska, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Political Science, Assistant Professor of the Department of Theoretical and Practical Psychology

L. Ya. Uhryn, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Candidate of Political Science, Associate Professor of the Department of Theory and History of Political Science

S. V. Tolstov, Institute of World History of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Historical Sciences, Head of the Department of Transatlantic Studies

L. O. Chorna, Shevchenko National Reserve, Ukraine

Candidate of Historical Sciences, Heard of the Sector “History of Shevchenko Grave”

V. Е. Shedyakov

Doctor of Sociological Sciences, Candidate of Economic Sciences, Free-lance

O. S. Yadlovska, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor at the Department of History of Ukraine

Cover for RESEARCH, CHALLENGES AND DEVELOPMENT PROSPECTS IN THE AREA OF SOCIAL SCIENCES
Published
April 17, 2020