CONCEPTUAL OPTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SCIENCE AND EDUCATION

Authors

Authors

T. M. Babkina, Yu. O. Storozhchuk, Z. O. Bilous, O. V. Bulavenko, L. R. Ostapiuk, V. O. Rud, L. I. Volos, Z. V. Hbur, N. P. Stovban, B. S. Herasimyuk, N. Ya. Golovenko, V. B. Larionov, V. V. Gordienko, O. O. Perepelytsya, O. V. Gorsha, N. V. Korolenko, T. A. Deriyenko, T. M. Tykhonova, O. O. Drozd, O. F. Moroz, V. V. Yekhalov, N. V. Khobotova, A. R. Ivats-Chabina, E. B. Kolesnikov, V. V. Kryzhevsky, V. S. Konoplitskyi, O. O. Lukiianets, V. S. Korchinsky, A. M. Krychkovska, I. I. Hubytska, O. I. Lopatynska, I. F. Labunets, Z. V. Lashkul, A. P. Kurhan, M. A. Lieshchova, P. M. Gavrilin, M. S. Myroshnychenko, N. V. Kapustnyk, V. M. Mykhalchuk, A. V. Kolomoyets, T. S. Nehoda, I. B. Savytcka, I. V. Sakhanda, N. O. Koziko, M. I. Sakhelashvili, I. L. Platonova, O. I. Sakhelashvili-Bil, A. M. Solomenniy, A. S. Koval, V. O. Tarasenko, O. V. Pidlisniy, O. K. Tolstanov, K. V. Shchyrina, N. Ye. Uzlenkova, N. H. Skorobogatova, A. I. Kryvko, I. V. Fito, N. Ye. Stadnytska, L. M. Shuliak, O. H. Berdnyk, I. A. Lazarev

Conceptual options for the development of medical science and education : Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. 677 p.

Chapters

Author Biographies
T. M. Babkina, Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Radiology

Yu. O. Storozhchuk, Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine

Assistant, Graduate Student of the Department of Radiology

Z. O. Bilous, Lviv National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor at the Department of Internal Medicine

O. V. Bulavenko, Pirogov Vinnytsia National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of Department of Obstetrics and Gynaecology № 2

L. R. Ostapiuk, Lviv Regional Public Health Centre, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Obstetrician-gynaecologist

V. O. Rud, Pirogov Vinnytsia National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor of Department of Obstetrics and Gynaecology № 2

L. I. Volos, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor of the Department of Pathological Anatomy and Forensic Medicine

Z. V. Hbur, Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine

Doctor of Science in Public Administration, Professor at the Department of Health Management

N. P. Stovban, Communal non-commercial enterprise “Ivano-Frankivsk Regional Clinical Infectious Diseases Hospital of the Ivano-Frankivsk Regional Council”, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor at the Department of Phthisiology and Pulmonology with the Course of Occupational Diseases, Deputy General Director

B. S. Herasimyuk, Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine

Graduate Student of the Department of Orthopedics and Traumatology № 1

N. Ya. Golovenko, A. V. Bogatsky Physico-Chemical Institute of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Science (Biology), Professor, Academician of National Academy of Medicinal Sciences, Leading Researcher

V. B. Larionov, A. V. Bogatsky Physico-Chemical Institute of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Science (Biology), Head of Laboratoratory of Physical-Chemical Pharmacology

V. V. Gordienko, Bukovinian State Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Science, Associate Professor, Associate Professor of Department of Physiology

O. O. Perepelytsya, Bukovinian State Medical University, Ukraine

Candidate of Biological Science, Associate Professor, Associate Professor of Department of Medicinal and Pharmaceutical Chemistry

O. V. Gorsha, State Enterprise Ukrainian “Scientific and Research Institute of Transport Medicine under the Ministry of Health of Ukraine”, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor at the Clinical Department of Medical Rehabilitation

N. V. Korolenko, Odessa Regional Charity Rehabilitation Fund of Disabled Children “Future”, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,

T. A. Deriyenko, V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Assistant Professor at the Department of Internal Medicine

T. M. Tykhonova, V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

MD, Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Internal Medicine

O. O. Drozd, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Assistant Professor at the Department of Obstetrics and Gynecology № 2

O. F. Moroz, Education-scientific center “Institute of Biology and Medicine” of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Assistant Lecturer at the Department of Biophysics and Medical Informatics

V. V. Yekhalov, State Institution “Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine”, Ukraine

Candidate of Medical Sciences,Associate Professor of the Department of Anesthesiologi, Intensive Care and Emergency States of the Faculty of Postgraduate Education

N. V. Khobotova, State Institution “Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine”, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Assistant Professor of the Department of ENT Diseases

A. R. Ivats-Chabina, Uzhhorod National University, Ukraine

Assistant of the Department of Health Sciences of the Faculty of Health and Physical Education

E. B. Kolesnikov, Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor of the Department of General and Emergency Sciences

V. V. Kryzhevsky, Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of General and Emergency Sciences

V. S. Konoplitskyi, National Pirogov Memorial University, Ukraine

MD, Professor, Head the Department of Pediatric Surgery

O. O. Lukiianets, National Pirogov Memorial University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Pediatric Surgery

V. S. Korchinsky, Vinnytsia Social and Economic Institute of the Open International University for Human Development “Ukraine”, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Medicine and Rehabilitation

A. M. Krychkovska, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Pharmaceutical Sciences, Associated Professor of the Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

I. I. Hubytska, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Chemical Sciences, Associated Professor of the Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

O. I. Lopatynska, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine

Candidate of Pharmaceutical Sciences, Associated Professor of the Department of Clinical Pharmacy, Pharmacotherapy and Medical Standardization

I. F. Labunets, State Institute of Genetic and Regenerative Medicine of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, PhD, DSc, Head of the Experimental Modeling Laboratory of the Cell and Tissue Technologies Department

Z. V. Lashkul, Public Institution “Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education of the Ministry of Health of Ukraine”, Ukraine

Doctor of Medicine, Associate Professor, Honored Doctor of Ukraine, Head of Department of Social Medicine, Organization and Management of Health and Medical and Social Expertise

A. P. Kurhan, Public Institution “Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education of the Ministry of Health of Ukraine”, Ukraine

Postgraduate Student of the Department of Social Medicine, Organization and Management of Health and Medical and Social Expertise

M. A. Lieshchova, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor of Department of Normal and Pathological Anatomy of Agricultural Animals

P. M. Gavrilin, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

Doctor of Veterinary Sciences, Professor of Department of Normal and Pathological Anatomy of Agricultural Animals

M. S. Myroshnychenko, Kharkiv National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Pathological Anatomy

N. V. Kapustnyk, Kharkiv National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Obstetrics and Gynecology № 1

V. M. Mykhalchuk, National Medical Academy of Post-Graduate Education named after P.L. Shupik, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor, Honored Health Worker of Ukraine, Head of the Department of Health Management

A. V. Kolomoyets, “Medservice Group”, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Director

T. S. Nehoda, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Associate Professor of the Department of Pharmacy and Industrial Technology of Drugs

I. B. Savytcka, V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Clinical Neurology, Psychiatry and Narcology

I. V. Sakhanda, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Candidate of Pharmaceutical Sciences, Master of Pharmacy, Assistant of the Department of Pharmacy and Industrial Technology of Drugs

N. O. Koziko, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Candidate of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor of the Department of Pharmacy and Industrial Technology of Drugs

M. I. Sakhelashvili, Danylo Halytskyi Lviv National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Science, Professor, Department of Phthisiology and Pulmonology

I. L. Platonova, Danylo Halytskyi Lviv National Medical University, Ukraine

Ph. D (Medicine), Leading Specialist

O. I. Sakhelashvili-Bil, Danylo Halytskyi Lviv National Medical University, Ukraine

Postgraduate Student of the Department of Phthisiology and Pulmonology

A. M. Solomenniy, Ukrainian Military Medical Academy, Ukraine

Candidate of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor

A. S. Koval, Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine

Postgraduate Student of the Chair of Pharmaceutical Technology and Biopharmacy

V. O. Tarasenko, Ukrainian Military Medical Academy, Ukraine

Candidate of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor of Military Pharmacy Department

O. V. Pidlisniy, Ukrainian Military Medical Academy, Ukraine

PhD Student of Military Pharmacy Department

O. K. Tolstanov, Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor, Professor at the Department of Health Management

K. V. Shchyrina, Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine

PhD Student in the Department of Health Management

N. Ye. Uzlenkova, National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Ukraine

Ph.D., Head of Laboratory of Antiradiation Drugs and Cell Technologies Grigoriev Institute for Medical Radiology

N. H. Skorobogatova, National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Ukraine

Research Scientist Laboratory of Antiradiation Drugs and Cell Technologies Grigoriev Institute for Medical Radiology

A. I. Kryvko, V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Ph.D. Student of Department of Biochemistry

I. V. Fito, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Student of Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

N. Ye. Stadnytska, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

L. M. Shuliak, National University of Pharmacy, Ukraine

on-the-job contract Graduate Student at the Department of Pharmacoeconomics

O. H. Berdnyk, National University of Pharmacy, Ukraine

Assistant Professor at the Department of Pharmacoeconomics

I. A. Lazarev, Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Orthopedics and Traumatology № 1

Cover for CONCEPTUAL OPTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SCIENCE AND EDUCATION
Published
April 27, 2020