MODERN RESEARCHES IN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY

Authors

Authors

O. O. Avramenko, N. P. Kravchuk, O. S. Bozhok, K. S. Volkova, N. V. Tarasenko, I. V. Harkusha, V. I. Kaiko, O. P. Нryhorovych, N. O. Pakhalchuk, S. P. Grynyuk, M. O. Zheludenko, N. B. Hrytsai, L. I. Didkovska, V. V. Zelenin, T. I. Ponomarenko, T. V. Ilchuk, I. M. Ionova, A. O. Polianychko, O. S. Isayeva, T. D. Kamenshchuk, O. M. Kikinezhdi, Ya. Z. Vasylkevych, V. P. Kravets, S. V. Kravets, L. Y. Mazai, O. A. Pavlushenko, V. A. Nyshcheta, Ye. G. Prokofiev, P. F. Rybalko, I. I. Samokhvalova, S. S. Khliestova, V. V. Chorna, H. I. Shayner, N. P. Vilkhovchenko, Z. M. Shevtsiv, M. M. Filonenko, O. V. Sheviakov, I. A. Shramko

Modern researches in psychology and pedagogy : Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. 420 p.

Chapters

Author Biographies
O. O. Avramenko, Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Department of Psychology and Pedagogy of Child Development

N. P. Kravchuk, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Department of Psychology and Pedagogy of Child Development

O. S. Bozhok, National Dragomanov Pedagogical University, Ukraine

PhD (Pedagogy), Associate Professor of the Department of the Methodology of Teaching Foreign Languages

K. S. Volkova, Communal institution “Kharkiv Humanitarian and Pedagogical Academy” of Kharkiv Regional Council, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Superior Lecturer of the Department of Social Work

N. V. Tarasenko, Communal institution “Kharkiv Humanitarian and Pedagogical Academy” of Kharkiv Regional Council, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Social Work

I. V. Harkusha, Alfred Nobel University, Ukraine

PhD in Social Communications, Associate Professor, Associate Professor of Pedagogy and Psychology Department

V. I. Kaiko, Dniprovsky State University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Psychology, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Criminalistics, Forensic Medicine and Psychiatry

O. P. Нryhorovych, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogic Sciences (Ph. D.), Associate Professor at the Department of Preschool and Primary Education

N. O. Pakhalchuk, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogic Sciences (Ph. D.), Associate Professor at the Department of Preschool and Primary Education

S. P. Grynyuk, National Aviation University, Ukraine

Ph.D. in Pedagogic Sciences, Associate Professor of the Department of Linguistics and Social Communications

M. O. Zheludenko, National Aviation University, Ukraine

Ph.D. in Pedagogic Sciences, Associate Professor of the Department of Linguistics and Social Communications

N. B. Hrytsai, Rivne State University of Humanities, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor at the Department of Biology and Human Health

L. I. Didkovska, Ivan Franko Lviv National University, Ukraine

Ph.D. in Psychological Sciences, Associate Professor at the Department of Psychology

V. V. Zelenin, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Ph.D. in Psychological Sciences, Associate Professor at the Political Psychology and Social Legal Technologies Department

T. I. Ponomarenko, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Postgraduate Student of Political Psychology and Social Legal Technologies Department

T. V. Ilchuk, National Academy of Security Service of Ukraine, Ukraine

Senior Teacher of the Department of Oriental Languages

I. M. Ionova, Anton Makarenko Sumy State Pedagogic University, Ukraine

Ph.D. in Pedagogic Sciences, Assistant Professor at the Department of Social Work and Management of Sociocultural Activity

A. O. Polianychko, Anton Makarenko Sumy State Pedagogic University, Ukraine

Ph.D. in Pedagogic Sciences, Assistant Professor at the Head of the Department of Social Work and Management of Sociocultural Activity

O. S. Isayeva, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Full Professor, ScD (Education), Department of Foreign Languages

T. D. Kamenshchuk, Educational and Methodological Center of the Psychological Service of the Education System of Vinnytsia Region, Ukraine

Ukrainian Scientific and Methodical Center for Practical Psychology and Social Work, Director

O. M. Kikinezhdi, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Psychology, professor, Head of the Psychology Department, Director of the Scientific Research Centre of the Problems of Gender Education and Upbringing Pupils and Students of National Academy of Educational Sciences of Ukraine

Ya. Z. Vasylkevych, State Higher Educational Institution “Pereyaslav-Khmelnytsky Hrihoriy Skovoroda State Pedagogical University”, Ukraine

Ph.D. in Psychology Sciences, Associate Professor of the Psychology Department

V. P. Kravets, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of Pedagogical Department

S. V. Kravets, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Ph.D in Philosophy Sciences, Associate Professor of the Theory and Practice of Translation Department

L. Y. Mazai, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Master of Psychology, Teaching Assistant at the Departure of Psychology and Social Work of the Educational and Scientific Institute of Pedagogy, Psychology and Postgraduate Training

O. A. Pavlushenko, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Assistant Professor at the Departure of Ukrainian Language of the Departure of Philology and Journalism named after Mykhailo Stelmakh

V. A. Nyshcheta, Berdiansk State Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of the Ukrainian Language and Slavic Studies

Ye. G. Prokofiev, Bogdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University, Ukraine

Ph. D. in Pedagogic Sciences, Senior Lecturer of the Department of Computer Science and Cybernetics

P. F. Rybalko, Sumy Makarenko State Pedagogical University, Ukraine

Ph. D. in Pedagogic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theory and Methods of Physical Culture

I. I. Samokhvalova, Sumy Makarenko State Pedagogical University, Ukraine

Ph. D. Student of the Department of Theory and Methods of Physical Education

S. S. Khliestova, National Pirogov Memorial Medical University, Ukrainе

Ph.D. in Pedagogic Sciences, Associate Professor at the Department of Medical Biology

V. V. Chorna, National Pirogov Memorial Medical University, Ukrainе

Ph.D. in Medical Sciences, Senior Lecturer in the Department of Disaster Medicine and Military Medicine

H. I. Shayner, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Foreign Languages

N. P. Vilkhovchenko, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

PhD in Philology Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Foreign Languages

Z. M. Shevtsiv, Rivne State Humanities University, Ukraine

Doctor of Pedagogy, Professor of the Department of Pedagogy of Primary Education

M. M. Filonenko, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Doctor of Psychology, Professor of the Department of General and Medical Psychology

O. V. Sheviakov, Private Higher Educational Establishment “Dnipro Humanitarian University”, Ukraine

Doctor of Psychological Sciences, Professor, Head of the Department of General Psychology

I. A. Shramko, Private Higher Educational Establishment “Dnipro Humanitarian University”, Ukraine

Ph. D. in Psycological Sciences, Associate Professor of the Department of General Psychology

Cover for MODERN RESEARCHES IN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY
Published
March 10, 2020