SCIENTIFIC DEVELOPMENTS OF EUROPEAN COUNTRIES IN THE AREA OF PHILOLOGICAL RESEARCHES

Authors

Authors

A. I. Artemenko, L. M. Arkhypenko, P. V. Melnyk, Z. V. Bandurko, D. Yu. Boklakh, O. M. Handziuk, I. V. Harbera, M. V. Hrabovych, O. V. Deychakivska, N. M. Dyka, O. P. Glazova, O. V. Dunaievska, A. P. Zizinska, V. V. Zirka, O. A. Ivanova, A. O. Chervinchuk, I. I. Ilchenko, N. V. Tkachenko, T. V. Kalyniuk, O. O. Dobrynchuk, S. V. Kandiuk-Lebid, Yu. A. Kovalchuk, A. V. Korolyova, Ya. V. Kapranov, M. M. Nabok, T. I. Naumchuk, Ya. V. Ostapchuk, O. I. Panchenko, K. Yu. Shevchyk, O. M. Pezhynska, N. V. Plotnikova, O. Ya. Prysyazhnyuk, U. D. Sverediuk, N. D. Skibun, N. І. Skrypnyk, I. M. Homiak, I. R. Sorochynska, A. V. Stepanov, V. V. Tarasova, L. V. Umrykhina, Yu. О. Shepel, S. V. Shyyka, I. D. Shmilyk, H. V. Shumytska, V. I. Putrashyk, L. V. Yursa, O. В. Neher

Scientific developments of European countries in the area of philological researches : Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. 682 p.

Chapters

Author Biographies
A. I. Artemenko, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine

Senior Lecturer at the Foreign Department

L. M. Arkhypenko, Kharkiv National University of Economics named after Semen Kuznets, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Ukrainian Studies and Language Preparation of Foreign Citizens

P. V. Melnyk, Ukrainian Parliament, Ukraine

Master’s Degree in Philology, Member of Ukrainian Parliament, Chairman of the Subcommittee on Coordination of European Union Technical Assistance Programs and Cooperation with Euratom of the Parliament Committee of Ukraine’s Integration into the European Union

Z. V. Bandurko, Kherson State University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Lecturer at the Department of Germanic and Romanic Philology

D. Yu. Boklakh, State Institution “Luhansk Taras Shevchenko National University”, Ukraine

Candidate for a Degree of the Department of Ukrainian Literature of the Faculty of Ukrainian Philology and Social Communications

O. M. Handziuk, Lesya Ukrainka Eastern European University, Ukraine

Candidate ofat the Philological Sciences, Аssociate Professor at the Ukrainian Language Department

I. V. Harbera, Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of General and Applied Linguistics and Slavic Philology

M. V. Hrabovych, Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Master’s Degree, Assistant Lecturer at the Department of Foreign Languages

O. V. Deychakivska, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of English Philology

N. M. Dyka, Institute of In-Service Training of Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Language and Literature

O. P. Glazova, Institute of In-Service Training of Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor at the Department of Language and Literature

O. V. Dunaievska, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Foreign Languages

A. P. Zizinska, Bila Tserkva National Agrarian University, Ukraine

Lecturer at the Department of Roman and Germanic Philology and Translation

V. V. Zirka, Research and Educational Center of Foreign Languages Dnipropetrovsk Department National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Full Professor 

O. A. Ivanova, Odessa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Doctor of Social Communications, Professor, Dean of the Faculty of Journalism, Advertising and Publishing

A. O. Chervinchuk, Odessa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

PhD Student (Social Communications) of the Faculty of Journalism, Advertising and Publishing

I. I. Ilchenko, Zaporizhzhya National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Ukrainian

N. V. Tkachenko, Zaporizhzhya National University, Ukraine

PhD Student of the Department of Ukrainian

T. V. Kalyniuk, Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University, Ukraine

Candidate of Pedagogic Sciences, Head of the Department of German

O. O. Dobrynchuk, Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of German

S. V. Kandiuk-Lebid, Mykolaiv College Higher Education Institution “Open International University of Human Development “Ukraine”, Ukraine

Director

Yu. A. Kovalchuk, Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine

Postgraduate Student of the Department of Ukrainian Literary Studies and Comparatives

A. V. Korolyova, Kyiv National Linguistic University, Ukraine

Doctor of Sciences (Linguistics), Professor, Vice-Rector on Research

Ya. V. Kapranov, Kyiv National Linguistic University, Ukraine

Candidate of Sciences (Linguistics), Associate Professor, Doctoral Student in the Professor G. G. Pocheptsov Department of Germanic and Finno-Ugric Philology

M. M. Nabok, Sumy State University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Language Training for Foreign Citizens

T. I. Naumchuk, National University “Zaporizhzhia Polytechnic”, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Foreign Languages for Professional Communication

Ya. V. Ostapchuk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Foreign Languages Department

O. I. Panchenko, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Full Professor, Head of the Department of Translation and Linguistic Training of Foreigners

K. Yu. Shevchyk, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Translation and Linguistic Training of Foreigners

O. M. Pezhynska, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Romano-Germanic Languages

N. V. Plotnikova, National University of Pharmacy, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Foreign Languages Department

O. Ya. Prysyazhnyuk, Odessa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Foreign Languages for Humanities Facultie of the Faculty of Romance and Germanic Philology

U. D. Sverediuk, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Applicant at the Department of Folklore Studies named after Academician Filaret Kolessa

N. D. Skibun, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Lecturer at the Chair of Ukrainian Studies

N. І. Skrypnyk, Communal Higher Educational Institution “Vinnytsia Humanities Pedagogical College”, Ukraine

Candidate of Philology Sciences, Head of the Ukrainian Philology Department

I. M. Homiak, National University “Ostroh Academy”, Ukraine

Doctor of Pedagogical Science, Professor, Academician of the Academy of the Higher School

I. R. Sorochynska, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

4th year PhD Student at the Department of Applied Linguistics, Comparative Linguistics and Translation of the Faculty of Foreign Philology

A. V. Stepanov, Lviv University of Trade and Economics, Ukraine

Senior Teacher at the Department of Foreign Languages

V. V. Tarasova, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Foreign Languages

L. V. Umrykhina, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Doctoral Student at the Ukrainian Language Department

Yu. О. Shepel, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Full Professor, Academician at the National Academy of Sciences of Higher Education of Ukraine, Professor at the Department of Translation and Linguistic Training of Foreigners

S. V. Shyyka, Ukrainian Studies National University of Water Management and Natural Resources Use, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Assistant Professor at the Department

I. D. Shmilyk, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Professor at the Ukrainian Language Department

H. V. Shumytska, Uzhhorod National University, Ukraine

Candidate of Philology, Associate Professor at the Department of Journalism, Dean of the Faculty of Philology

V. I. Putrashyk, Uzhhorod National University, Ukraine

Senior Teacher at the Department of Journalism, Chief Editor of the Mediacenter

L. V. Yursa, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Ukrainian Applied Linguistics

O. В. Neher, Uzhhorod National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Ukrainian Applied Linguistics

Cover for SCIENTIFIC DEVELOPMENTS OF EUROPEAN COUNTRIES IN THE AREA OF PHILOLOGICAL RESEARCHES
Published
June 19, 2020