SCIENTIFIC DEVELOPMENTS OF UKRAINE AND EU IN THE AREA OF NATURAL SCIENCES

Authors

Authors

V. Yu. Barshteyn, M. R. Vergolias, A. A. Vinyukov, O. B. Bondareva, R. A. Vozhehova, L. M. Hranovska, R. A. Vozhehova, L. О. Herasymchuk, R. А. Valerko, T. V. Gerasko, L. V. Todorova, А. V. Horchanok, N. M. Prysiazhniuk, G. T. Grevtsova, G. V. Drabinyuk, S. O. Zaiets, L. B. Kysil, S. O. Zaiets, O. L. Rudik, L. G. Zubova, О. R. Zubov, A. О. Zubov, I. V. Zubtsova, V. G. Skliar, M. O. Ivaniv, Yu. O. Lavrynenko, I. Ye. Ivanova, M. Ye. Serdyuk, L. P. Ishchuk, Н. P. Ishchuk, M. S. Karpovich, V. F. Drozda, Yu. O. Kyselov, K. V. Shutak, O. M. Klymchyk, I. V. Koval, T. B. Vakulenko, S. V. Kokovikhin, A. V. Drobitko, O. V. Kuzmin, V. M. Isaienko, O. M. Marenkov, A. A. Aleksieieva, O. M. Marenkov, O.S. Nesterenko, V. О. Martyniuk, S. V. Andriichuk, I. V. Zubkovych, V. Y. Melnyk, N. V. Denysyuk, I. I. Podan, N. М. Dzhura, Yu. Yu. Pologovska, V. H. Shchabelska, V. I. Pokhyl, L. P. Mykolaychuk, V. E. Pyurko, S. M. Kazakova, O. E. Pyurko, V. E. Pyurko, S. І. Pyasetska, O. M. Slivinska, R. Ya. Iskra, O. I. Ulianych, K. M. Shevchuk, Yu. V. Kharytonova, M. V. Nabokin, T. F. Yakovyshyna, О. М. Iakubchak, S. V. Міdyk, V. V. Yatsenko

Scientific developments of Ukraine and EU in the area of natural sciences : Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. 757 p.

Chapters

Author Biographies
V. Yu. Barshteyn, Institute of Food Biotechnology and Genomics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Head of the Laboratory for Extraction of Vegetable Raw Materials and Bioconversion

M. R. Vergolias, International Academy of Ecology and Medicine, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Fundamental Disciplines with a Course of Pharmacology

A. A. Vinyukov, Donetsk State Agricultural Science Station of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Senior Researcher, Director

O. B. Bondareva, Donetsk State Agricultural Science Station of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher, Scientific Secretary

R. A. Vozhehova, Institute Irrigated Agriculture of the National Academy Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Agricultural Science, Professor, Corresponding Member the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Director

L. M. Hranovska, Institute Irrigated Agriculture of the National Academy Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Economics Sciences, Professor, Head of the Department of Irrigated Agriculture

R. A. Vozhehova, Institute Irrigated Agriculture of the National Academy Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Agricultural Science, Professor, Corresponding Member the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Director

L. О. Herasymchuk, Zhytomyr National Agroecological University, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor at the Department of General Ecology

R. А. Valerko, Zhytomyr National Agroecological University, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor at the Department of General Ecology

T. V. Gerasko, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor at the Department of Horticulture, Viticulture and Biochemistry

L. V. Todorova, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor at the Department of Crop Production named after Professor V. Kalytka

А. V. Horchanok, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Doctor of Philosophy, Associate Professor at the Department of Water Bioresources and Aquaculture

N. M. Prysiazhniuk, Bila Tserkva National Agrarian University, Ukraine

Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor at the Department of Ichthyology and Zoology

G. T. Grevtsova, A. V. Fomin Botanical Garden of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor, Leading Researcher

G. V. Drabinyuk, Elanetsky Steppe Nature Reserve, Ukraine

Director

S. O. Zaiets, Institute of Irrigated Agriculture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Senior Researcher, Head of the Department of Crop Production and Non-Irrigated Agriculture

L. B. Kysil, Institute of Irrigated Agriculture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Graduate Student 

S. O. Zaiets, Institute of Irrigated Agriculture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Senior Researcher, Head of the Department of Crop Production and Non-Irrigated Agriculture

O. L. Rudik, Kherson State Agricultural University, Ukraine

Doctor of Agricultural Sciences, Associate Professor at the Department of Agriculture

L. G. Zubova

Doctor of Technical Sciences, Professor

О. R. Zubov

Doctor of Agricultural Sciences, Professor

A. О. Zubov, Institute of Agroecology and Environmental Management of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Doctoral Candidate

I. V. Zubtsova, Sumy National Agrarian University, Ukraine

Assistant at the Department of Ecology and Botany

V. G. Skliar, Sumy National Agrarian University, Ukraine

Doctor of Biology, Professor, Head of the Department of Ecology and Botany

M. O. Ivaniv, Kherson State Agrarian University, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor at the Department of Mechanization and Life Safety

Yu. O. Lavrynenko, Institute Irrigated Agriculture of the National Academy Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy Agrarian Sciences of Ukraine, Deputy Director for Research

I. Ye. Ivanova, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor at the Department of Horticulture, Viticulture and Biochemistry

M. Ye. Serdyuk, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, Ukraine

Doctor of Technical Sciences (D. Sc.), Associate Professor, Professor at the Department of Food Technology and Hotel and Restaurant Business

L. P. Ishchuk, Bila Tserkva National Agrarian University, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Associate Professor at the Department of Landscape Architecture and Planning

Н. P. Ishchuk, Uman National University of Horticulture, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor at the Department of Forestry

M. S. Karpovich, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Graduate Student at the Department of Integrated Plant Protection
and Quarantine

V. F. Drozda, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Head of the Department of Problems Biodiversity, Synergetics and Sustainable Development

Yu. O. Kyselov, Uman National University of Horticulture, Ukraine

Doctor of Geographical Sciences, Professor, Head of the Department of Geodesy, Cartography and Cadastre

K. V. Shutak, Uman National University of Horticulture, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Ecology and Life Safety

O. M. Klymchyk, Polissya National University, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Ecological Safety and Environmental Economics

I. V. Koval, M. M. Gryshkо National Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Senior Researcher

T. B. Vakulenko, M. M. Gryshkо National Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Senior Researcher

S. V. Kokovikhin, Institute Irrigated Agriculture of the National Academy Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Agricultural Science, Professor, Deputy Director

A. V. Drobitko, Mykolayiv National Agrarian University, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of Agrotechnology

O. V. Kuzmin, National University of Food Technologies, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Technology of Restaurant and Ayurvedic Products

V. M. Isaienko, National Aviation University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Doctor of Biological Sciences, Professor,
Rector

O. M. Marenkov, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Head of the Department of General Biology and Water Bioresources

A. A. Aleksieieva, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Research Laboratory of Hydrobiology, Ichthyology and Radiobiology Research Institute of Biology

O. M. Marenkov, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Head of the Department of General Biology and Water Bioresources

O.S. Nesterenko, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

MS (Biology), PhD Student at the Department of General Biology and Water Bioresources

V. О. Martyniuk, Rivne State University of Humanities, Ukraine

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Ecology, Geography and Tourism

S. V. Andriichuk, Rivne State University of Humanities, Ukraine

Postgraduate at the Department of Ecology, Geography and Tourism 

I. V. Zubkovych, Rivne State University of Humanities, Ukraine

Postgraduate at the Department of Ecology, Geography and Tourism

V. Y. Melnyk, Rivne State University for the Humanities, Ukraine

Candidate of Geographical Sciences, Professor at the Department of Biology and Human Health

N. V. Denysyuk, Rivne State University for the Humanities, Ukraine

Associate Senior Lecturer at the Department of Biology and Human Health

I. I. Podan, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Postgraduate at the Department of Ecology

N. М. Dzhura, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Ecology

Yu. Yu. Pologovska, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Lecturer at the Department of Geography 

V. H. Shchabelska, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Candidate of Geographic Sciences (Ph. D.), Associate Professor, Head of the Department of Geography

V. I. Pokhyl, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Technology of Livestock Production

L. P. Mykolaychuk, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

Assistant at the Department of Technology of Livestock Production

V. E. Pyurko, Melitopol Secondary School of I–III stages № 22 of the Melitopol city Council of Zaporozhye region, Ukraine

Master in Physical Therapy and Occupational Therapy, Physical Therapy Teacher, Teacher’s Assistant

S. M. Kazakova, Melitopol Institute of Ecology and Social Technologies of the Open International University of Human Development “Ukraine”, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor at the Department of Physical Rehabilitation

O. E. Pyurko, Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor at the Department of Botany and Agriculture of the Chemistry and Biology Faculty

V. E. Pyurko, Melitopol Secondary School of I–III stages № 22 of the Melitopol city Council of Zaporozhye region, Ukraine

Master’s in Biology and Ecology, Physical Therapy Teacher, Teacher’s Assistant

S. І. Pyasetska, Ukrainian Hydrometeorological Institute of the State Service of Emergencies of Ukraine and National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

PhD of Geographical Sciences, Senior Research Fellow at the Department of Climate Research and Long-Term Weather Forecasting

O. M. Slivinska, Higher Educational Communal Institution of Lviv Regional Council “Andrey Krupynsky Lviv Medical Academy”, Ukraine

Assistant at the Department of Laboratory Medicine

R. Ya. Iskra, Institute of Animal Biology of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Head of the Laboratory of Biochemistry Adaptation
and Ontogenesis of Animals

O. I. Ulianych, Uman National University of Horticulture, Ukraine

Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Head of the Department of Vegetable Growing of the Faculty of Horticulture, Ecology and Plants Protection

K. M. Shevchuk, Nunhems Ukraine LLC, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences,

Yu. V. Kharytonova, Institute of Marine Biology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Engineer, PhD Student

M. V. Nabokin, Ukrainian Scientific Center of Ecology of the Sea, Ukraine

Head of the Sector of Hidrobiological Studies

T. F. Yakovyshyna, Pridneprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

Doctor of Technical Science (Ecological Safety), Associate Professor, Professor at the Department of Ecology and Environmental Protection

О. М. Iakubchak, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Veterinary Sciences, Professor at the Department of Veterinary Hygiene
named after A. K. Skorokhodko

S. V. Міdyk, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

PhD, Head of the Research Department for Monitoring the Safety of Agricultural Products of the Ukrainian Laboratory of Quality and Safety of Agricultural Products

V. V. Yatsenko, Uman National University of Horticulture, Ukraine

Ph.D (Agr.), Lecturer at the Department of Vegetables Growing

Cover for SCIENTIFIC DEVELOPMENTS OF UKRAINE AND EU IN THE AREA OF NATURAL SCIENCES
Published
October 2, 2020