CHALLENGES AND ACHIEVEMENTS OF EUROPEAN COUNTRIES IN THE AREA OF PHILOLOGICAL RESEARCHES

Authors

Authors

L. V. Bondar, L. V. Shkolyar, K. O. Bortun, D. V. Vasylenko, O. M. Hazuda, Yu. O. Haidenko, Yu. L. Hlavatska, N. M. Hrytsiv, O. V. Hryshchenko, M. P. Dilai, M. V. Dovhanych, N. A. Ivasiuk, M. M. Kalenychenko, O. S. Karpina, S. V. Kiyko, T. A. Basniak, O. V. Kovtun, O. M. Kolomiiets, A. M. Humeniuk, H. V. Kocherha, Yu. O. Martynovska, T. O. Liakh, R. S. Mandzyuk, O. M. Medvid, H. A. Chihrin, V. A. Moisiuk, L. V. Mosiyevych, I. S. Nakashydze, S. V. Nasakina, S. A. Omelchuk, T. M. Mandych, N. D. Osmak, T. V. Bykova, V. A. Papish, O. S. Romaniuk, Z. V. Savchenko, O. O. Skorobohatova, A. H. Kozlova, V. A. Stiekolshchykova, O. S. Cheremska, V. H. Sukhenko, Yu. O. Shepel, O. V. Fedina, O. H. Shkuta

Challenges and achievements of European countries in the area of philological researches : Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. 626 p.

Chapters

Author Biographies
L. V. Bondar, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of French Theory, Practice and Translation

L. V. Shkolyar, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of French Theory, Practice and Translation

K. O. Bortun, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

PhD in Philology

D. V. Vasylenko, Kyiv National Linguistic University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Phonetics and English Language Practice

O. M. Hazuda, Uzhhorod National University, Ukraine

Graduate Student at the Department of Theory and Practice of Translation

Yu. O. Haidenko, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

PhD in Philology, Associate Professor at the Department of the English Language of Humanities Orientation № 3

Yu. L. Hlavatska, Kherson State Agrarian and Economic University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Tourism, Hotel, Restaurant Business and Foreign Languages

N. M. Hrytsiv, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Applied Linguistics

O. V. Hryshchenko, Pylyp Orlyk International Classical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Journalism

M. P. Dilai, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Applied Linguistics

M. V. Dovhanych, Uzhhorod National University, Ukraine

Lecturer at the Department of Foreign Languages of the Faculty of Foreign Philology

N. A. Ivasiuk, National University “Odesa Maritime Academy”, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor at the English Language Department

M. M. Kalenychenko, Institute of Philology of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Assistant Professor at the Slavic Languages Department

O. S. Karpina, Horlivka Institute for Foreign Languages of the Donbas State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of World Literature

S. V. Kiyko, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Germanic, General and Comparative Linguistics of the Faculty for Foreign Languages

T. A. Basniak, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Assistant Professor at the Department of Modern Foreign Languages and Translation of the Faculty for History, Political Science and International Relations

O. V. Kovtun, Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of the Theory and Practice of Translation of the Faculty of Foreign Languages

O. M. Kolomiiets, Khmelnytskyi Cooperative Trade and Economic Institute, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Social-humanitarian and General Economics Studies

A. M. Humeniuk, Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy, Ukraine

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor at the Department of Social Studies

H. V. Kocherha, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Ukrainian Linguistics and Applied Linguistics

Yu. O. Martynovska, Institute of the Ukrainian Philology and Social Communications of Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Ukraine

Master’s Student

T. O. Liakh, Uzhhorod National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Public Health and Humanitarian Disciplines of the Medical Faculty No. 2

R. S. Mandzyuk, Uzhhorod National University, Ukraine

Lecturer at the Department of the Theory and Practice of Translation of the Faculty of International Economic Relations

O. M. Medvid, Sumy State University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Germanic Philology

H. A. Chihrin, Sumy State University, Ukraine

Master in Philology at the Department of Germanic Philology

V. A. Moisiuk, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Roman Philology and Translation

L. V. Mosiyevych, Institute of Education and Science in Engineering of the Zaporizhzhia National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of General Education

I. S. Nakashydze, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician Vsevolod Lazaryan, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Ukrainian Studies

S. V. Nasakina, Odesa State Agrarian University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, the Head of the Ukrainian and Foreign Languages Department

S. A. Omelchuk, Kherson State University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Slavic Philology and World Literature named after Professor Oleh Mishukov, First Vice-Rector

T. M. Mandych, Kherson State University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Ukrainian Philology and Journalism

N. D. Osmak, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Professor, Professor at the Department of Ukrainian Literature

T. V. Bykova, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Doctor of Philology, Associate Professor, Professor at the Department of Ukrainian Literature

V. A. Papish, Uzhhorod National University, Ukraine

Candidate of Philology, Associate Professor at the Ukrainian Language Department

O. S. Romaniuk, National University “Odesa Maritime Academy”, Ukraine

PhD, Associate Professor, Associate Professor at the English Language Department

Z. V. Savchenko, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Russian Language, Foreign Literature and Methods of Teaching

O. O. Skorobohatova, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Philology, Associate Professor, Professor at the Department of Foreign Literature and Slavic Languages

A. H. Kozlova, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Foreign Literature and Slavic Languages

V. A. Stiekolshchykova, Pylyp Orlyk International Classical University, Ukraine

Candidate of Sciences in Social Communications, Head of the Department of Journalism

O. S. Cheremska, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

Ph. D., Professor, Head of the Department of Ukrainian Studies and Language Training of Foreign Citizens

V. H. Sukhenko, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

Ph. D., Associate Professor, Associate Professor at the Department of Ukrainian Studies and Language Training of Foreign Citizens

Yu. O. Shepel, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Doctor of Science (Philology), Full Professor, Academician at the National Academy of Sciences of Higher Education of Ukraine, Professor at the Department of Translation and Linguistic Training of Foreigners

O. V. Fedina, Dniprovsk Professional College of Engineering and Pedagogical of the Ukrainian State University of Chemical Technology, Ukraine

Candidate of Sciences (Philologу), Lecturer

O. H. Shkuta, Kyiv National Linguistic University, Ukraine

Lecturer at the Department of English and German Philology and Translation named after Professor I. V. Korunets

Cover for CHALLENGES AND ACHIEVEMENTS OF EUROPEAN COUNTRIES IN THE AREA OF PHILOLOGICAL RESEARCHES
Published
March 4, 2021