CHALLENGES AND ACHIEVEMENTS OF MEDICAL SCIENCE AND EDUCATION

Authors

Authors

O. R. Bryda, N. Ye. Sradnytska, Ya. Yu. Voitiv, Yu. Yu. Dovhiy, O. V. Rudik, S. V. Kalinichenko, N. V. Dubinina, V. K. Kozakevych, L. S. Ziuzina, A. S. Krvavych, I. I. Hubytska, A. M. Krychkovska, N. L. Zayarnyk, R. T. Konechna, L. P. Kuznetsova, M. V. Bondar, V. V. Lazurenko, N. M. Pasiieshvili, V. R. Liakh, R. T. Konechna, T. I. Nehrych, S. Ya. Kyryliuk, O. I. Pavlenko, O. V. Orіekhova, I. S. Pylypchuk, I. I. Pylypchuk, A. O. Savych, S. M. Marchyshyn, V. S. Savchyn, L. R. Ostapiuk, A. S. Voloshinovskii, I. V. Stepanenko, I. Yu. Popova, O. V. Chernyshov, M. Yu. Zak, Yu. I. Cherniavska, V. I. Pokhylko, V. V. Chorna, V. M. Makhniuk, T. I. Shevchuk, S. S. Khliestova

Challenges and achievements of medical science and education : Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. 430 p.

Chapters

Author Biographies
O. R. Bryda, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

N. Ye. Sradnytska, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Chemical Science, Associate Professor at the Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

Ya. Yu. Voitiv, Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine

MD, PhD (Med), Associate Professor, Associate Professor at the Department of Surgery and Transplantology

Yu. Yu. Dovhiy, Polissia National University, Ukraine

Doctor of Veterinary Sciences, Professor, Head of the Department of Parasitology, Veterinary-Sanitary Expertise and Zoohygiene of the Faculty of Veterinary Medicine

O. V. Rudik, Polissia National University, Ukraine

PhD Student at the Department of Parasitology, Veterinary-Sanitary Expertise and Zoohygiene of the Faculty of Veterinary Medicine

S. V. Kalinichenko, І. І. Mechnikov Institute of Microbiology and Immunology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Senior Researcher, Head of the Laboratory of Viral Infections

N. V. Dubinina, National University of Pharmacy, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor at the Department of Microbiology, Virology and Immunology

V. K. Kozakevych, Ukrainian Medical Stomatological Academy, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Assistant at the Department of Pediatrics № 1 with Propaedeutics and Neonatology

L. S. Ziuzina, Ukrainian Medical Stomatological Academy, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor at the Department of Pediatrics № 1 with Propaedeutics and Neonatology

A. S. Krvavych, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

I. I. Hubytska, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor at the Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

A. M. Krychkovska, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

N. L. Zayarnyk, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

R. T. Konechna, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor at the Department of Technology of Biologically
Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

L. P. Kuznetsova, Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education Ministry of Health of Ukraine, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor at the Department of General Practice-Family Medicine, Gastroenterology, Physical and Rehabilitation Medicine

M. V. Bondar, Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education Ministry of Health of Ukraine, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of General Practice-Family Medicine, Gastroenterology, Physical and Rehabilitation Medicine

V. V. Lazurenko, Kharkiv National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Science, Professor, Head of the Department of Obstetrics and Gynecology № 2

N. M. Pasiieshvili, Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine

Doctor of Medical Science, Professor at the Department of Perinatology, Obstetrics and Gynecology

V. R. Liakh, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

R. T. Konechna, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor at the Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

T. I. Nehrych, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Neurology

S. Ya. Kyryliuk, Municipal non-profit enterprise of the Lviv Regional Council “Lviv Regional Clinical Hospital”, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Neuropathologist

O. I. Pavlenko, Ukrainian Research Institute of Industrial Medicine, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Senior Researcher, Head of the Laboratory of Industrial Aerosols

O. V. Orіekhova, Ukrainian Research Institute of Industrial Medicine, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Senior Researcher, Head of the Laboratory of Industrial Microclimate and Physiology of Heat Exchange

I. S. Pylypchuk, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Assistant Professor at the Department of Obstetrics and Gynecology

I. I. Pylypchuk, Medical Center, Ukraine

Master of Rehabilitation

A. O. Savych, Ivan Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ukraine

Candidate of Pharmacy (Ph.D.), Assistant Professor at the Department of Pharnacognosy with Medical Botany

S. M. Marchyshyn, Ivan Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ukraine

Doctor of Pharmacy (Dr.habil.), Professor, Head of the Department of Pharnacognosy with Medical Botany

V. S. Savchyn, Lviv’s Communal Clinical Hospital № 8, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Head of the Burn Department

L. R. Ostapiuk, Lviv Regional Public Health Centre, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Doctor at the Outpatient Department

A. S. Voloshinovskii, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Head of the Department of Experimental Physics

I. V. Stepanenko, Romodanov Neurosurgery Institute of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Chief of the Department of Neurorehabilitation

I. Yu. Popova, Romodanov Neurosurgery Institute of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Doctor at the Department of Neurorehabilitation

O. V. Chernyshov, Petro Mohyla Black Sea National University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor at the Department Therapeutic and Surgical Disciplines

M. Yu. Zak, Petro Mohyla Black Sea National University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor at the Department Therapeutic and Surgical Disciplines

Yu. I. Cherniavska, Ukrainian Medical Stomatological Academy, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Assistant Professor at the Department of Pediatrics № 1 with Propedeutics and Neonatology

V. I. Pokhylko, Ukrainian Medical Stomatological Academy, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor at the Department of Pediatrics № 1 with Propedeutics and Neonatology

V. V. Chorna, National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Disaster Medicine and Military Medicine

V. M. Makhniuk, O. M. Marzeiev Institute for Public Health of the National Academy of Medical Science of Ukraine, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Senior Researcher, Doctor of the Highest Qualification Category in the Specialty “General Hygiene”, Head of the Laboratory for Hygiene of Planning and Construction of Settlements

T. I. Shevchuk, National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine

Ph.D. in Medical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Medical Biology

S. S. Khliestova, National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine

Ph.D. in Pedagogic Sciences, Associate Professor at the Department of Medical Biology

Cover for CHALLENGES AND ACHIEVEMENTS OF MEDICAL SCIENCE AND EDUCATION
Published
March 5, 2021