INNOVATIVE ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF PHILOLOGICAL SCIENCES

Authors

Authors

I. Yu. Pidhorodetska, O. V. Tykhonenko, A. P. Romanchenko, L. I. Strii, L. P. Buhaienko, K. P. Shkil, O. M. Aliseienko, N. H. Butko, O. V. Dolgusheva, A. V. Kolesnyk, Ye. Р. Komarnytskyi, R. A. Kokhan, M. M. Kuleshir, D. D. Kurchii, A. D. Malitska, L. K. Suvorova, S. Yu. Khrapchuk, O. A. Babelyuk, O. V. Koliasa, M. V. Berezhna, V. V. Biliatska, N. V. Glinka, M. Н. Holtsova, V. Yu. Kravchenko, T. M. Horodilova, N. A. Derkevych, O. A. Zinchenko, N. B. Ivanytska, N. L. Ivanytska, V. H. Kostenko, I. V. Znamenska, I. M. Solohor, A. V. Lepetiukha, K. О. Lozovska, I. B. Morozova, V. V. Marchenko, A. О. Pikalova, R. I. Savchuk, Yu. S. Skrynnik, I. M. Shuliak, M. S. Zavaynska, L. V. Matsevko-Bekerska, N. V. Nikoriak, I. Ye. Rozhdestvenska, О. Yu. Bartashuk, G. M. Diadiura, V. I. Кukharieva–Rozhko, D. M. Kolesnyk, O. V. Ilina, S. V. Ovseichyk, O. O. Prykhodchenko, G. I. Prihodko, O. M. Tuhai, Yu. I. Demyanchuk, V. P. Marunina, O. H. Pidhrushna, K. P. Nykytchenko, H. V. Chumak, O. A. Karlovas, T. V. Aksiutina, Yu. B. Bandura, T. V. Hryhorenko, V. O. Koval, I. I. Suduk, O. V. Shaparenko, I. М. Koshman

International scientific conference «Innovative aspects of the development of philological sciences» : conference proceedings (April 5–6, 2023. Częstochowa, the Republic of Poland). Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2023. 216 pages.

Chapters

Author Biographies
I. Yu. Pidhorodetska, State Biotechnological University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Language Training

O. V. Tykhonenko, State Biotechnological University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Language Training

A. P. Romanchenko, Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Professor,
Professor at the Ukrainian Language and Language Training for Foreigners Department

L. I. Strii, Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Applied Linguistics Department

L. P. Buhaienko, Professional College of Odesa Polytechnic National University, Ukraine

Teacher-Methodist, Teacher of a Higher Category,
Odesa Automobile and Road

K. P. Shkil, Potebnia Institute of Linguistics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Junior Researcher

O. M. Aliseienko, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of the English Language
for Non-Philological Specialties

N. H. Butko, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Lecturer at the Department of Germanic Philology

O. V. Dolgusheva, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Germanic Languages, World Literature and Teaching Methodology

A. V. Kolesnyk, Basel University

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Department of Languages and Literatures

Ye. Р. Komarnytskyi, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Postgraduate Student

R. A. Kokhan, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Foreign Languages for Natural Sciences

M. M. Kuleshir, Kyiv National Linguіstic University, Ukraine

Lecturer at the Department of Germanic and Romance languages

D. D. Kurchii, Kolomyia Pedagogical College of Ivano-Frankivsk Regional Council, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Teacher at the Department of Pedagogy and Teaching Methods Educational Fields and Technologies of Primary Education

A. D. Malitska, Odesa I. I. Mechnykov National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Ukrainian Literature and Comparative Studies

L. K. Suvorova, Zhytomyr Polytechnic State University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Senior Lecturer at the Department of Pedagogical Technologies and Language Training

S. Yu. Khrapchuk, Ukraine

Рrofessional musician, Writer

O. A. Babelyuk, Lviv State University of Life Safety, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Professor,
Professor at the Department of Foreign Languages and Translation Studies

O. V. Koliasa, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of English and Translation

M. V. Berezhna, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of English Translation Theory and Practice

V. V. Biliatska, College of Foreign Languages at Gazi University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Lecturer at the Department of the German Languages

N. V. Glinka, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Theory, Practice and Translation of the English Language

M. Н. Holtsova, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Romano-Germanic Languages and Translation

V. Yu. Kravchenko, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

master student

T. M. Horodilova, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Postgraduate Student,
Lecturer at the Department of Germanic Philology

N. A. Derkevych, Ternopil Wolodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Plilological Scieneces,
Associate Professor at the Department of German Philology and Methods of Teaching the German Language

O. A. Zinchenko, Kyiv National Linguistic University, Ukraine

Candidate of Philologiсal Sciences,
Associate Professor at the Department of Germanic and Finno-Hungarian Philology

N. B. Ivanytska, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Professor,
Head of the Department of Foreign Philology and Translation

N. L. Ivanytska, Vinnytsia Mykhailo Kotsubynskyi State University, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Professor,
Professor at the Department of the Ukrainian Language

V. H. Kostenko, Poltava State Medical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Foreign Languages, Latin and Medical Terminology

I. V. Znamenska, Poltava State Medical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Foreign Languages, Latin and Medical Terminology

I. M. Solohor, Poltava State Medical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Foreign Languages, Latin and Medical Terminology

A. V. Lepetiukha, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Professor,
Professor at the Department of German
and Romance Philology

K. О. Lozovska, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of English Translation Theory and Practice

I. B. Morozova, Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Doctor of Philological Sciences,
Professor at the Department
of English Grammar

V. V. Marchenko, Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

4th year Student at the Faculty of Romance and Germanic Philology

A. О. Pikalova, Municipal Establishment “Kharkiv Humanitarian and Pedagogical Academy” Kharkiv Regional Council

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Foreign Philology

R. I. Savchuk, Kyiv National Linguistic University, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Professor,
Professor at the Department of Spanish and French Philology

Yu. S. Skrynnik, V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Doctor of Philosophy in Philology, Associate Professor,
Associate Professor at the Department
of English Philology and Foreign
Language Teaching Methods

I. M. Shuliak, Volodymyr Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Lecturer at the Department of English Philology and Methods of Teaching English

M. S. Zavaynska, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Postgraduate Student at the World Literature Department

L. V. Matsevko-Bekerska, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Doctor Philological Sciences, Professor,
Head of the Department of World Literature

N. V. Nikoriak, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Foreign Literature and Theory of Literature

I. Ye. Rozhdestvenska, University of Customs and Finance, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Foreign Languages and Vocational Training

О. Yu. Bartashuk, Khmelnytskyi of Humanitarian-Pedagogical Academy, Ukraine

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,
Assistant Professor at the Department of Ukrainian Language and Literature

G. M. Diadiura, Cherkasy State Technological University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of the Ukrainian Language and General Linguistics

V. I. Кukharieva–Rozhko, Cherkasy State Technological University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of the Ukrainian Language and General Linguistics

D. M. Kolesnyk, Cherkasy State Technological University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Foreign Languages and International Communication

O. V. Ilina, Kharkiv Humanitarian University “People‟s Ukrainian Academy”, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Ukrainian Studies;
Head of the Group “Ukrainian Literary Studies”
Communal Institution “Kharkiv Regional Small Academy of Sciences”

S. V. Ovseichyk, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Assistant at the Department of Stylistics
and Language Communication

O. O. Prykhodchenko, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Senior Lecturer at the Department of Foreign Languages for Special Purposes

G. I. Prihodko, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Professor,
Professor at the Department of English Philology and Linguodidactics

O. M. Tuhai, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Doctor of Philosophy in Philology,
Associate Professor at the Department of Germanic Philology

Yu. I. Demyanchuk, Lviv State University of Life Safety, Ukraine

Doctor of Philosophy, Candidate of Economic Sciences,
Lecturer at the Department of Foreign Languages and Translation Studies

V. P. Marunina, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

2nd year Master Student at the Department of Theory and Practice Translation from English

O. H. Pidhrushna, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Assistant Professor at the Department of Theory and Practice
Translation from English

K. P. Nykytchenko, Kyiv National Linguistic University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Theory and Practice of Translation from the English Language

H. V. Chumak, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Theory and Practice of Translation

O. A. Karlovas, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Ukrainian Philology and Journalism

T. V. Aksiutina, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of English Philology

Yu. B. Bandura, Ivan Chernyakhovsky National Defense University of Ukraine, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Foreign Languages

T. V. Hryhorenko, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Professor at the Department
of Ukrainian Language
with Teaching Methods

V. O. Koval, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Professor at the Department
of Ukrainian Language
with Teaching Methods

I. I. Suduk, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Philology and Translation

O. V. Shaparenko, Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy, Ukraine

Candidate of Philosophical Sciences,
Associate Professor at the Department of Foreign Language Training, European Integration and International Cooperation

I. М. Koshman, Volodymyr Dahl Eastern Ukrainian National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Ukrainian Philology and Journalism

Cover for INNOVATIVE ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF PHILOLOGICAL SCIENCES
Published
June 1, 2023