THE EUROPEAN DEVELOPMENT TRENDS IN JOURNALISM, PR, MEDIA AND COMMUNICATION

Authors

Authors

V. V. Bradov, V. V. Myronenko, N. M. Savchuk, L. I. Shevchenko, D. V. Dergach, K. A. Аkopian, I. B. Debenko, L. М. Mialkovska, L. V. Zhvaniia, V. B. Prykhodko, H. S. Skurtul, V. І. Starkov, I. Yu. Tonkikh, O. L. Terebus, M. A. Rozhylo, A. К. Dosenko, D. I. Zagorulko, T. O. Prystupenko, I. M. Yevdokymenko

International scientific conference «The European development trends in journalism, PR, media and communication» : conference proceedings (September 6–7, 2023, Wloclawek, the Republic of Poland). Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2023. 64 pages.

Chapters

Author Biographies
V. V. Bradov, State Tax University, Ukraine

Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor, Associate Professor at the Departmeny of Language Training and Social Communications

V. V. Myronenko, Оles Hоnchar Dnіprо Natіоnal University, Ukraine

Candidate of Science in Social Communications, Head of the Department of Advertising and Public Relations

N. M. Savchuk, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Applied Linguistics and Journalism

L. I. Shevchenko, Taras Shevchenko Kyiv National University, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Professor, Corresponding member of NAS of Ukraine, Head of the Department of Stylistics and Language Communication

D. V. Dergach, Taras Shevchenko Kyiv National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Stylistics and Language Communication

K. A. Аkopian, Educational and Scientific Institute of International Relations of National Aviation University, Ukraine

Graduate student at the Department of Journalism

I. B. Debenko, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

PhD in Political Science, Associate Professor at the Department of Journalism

L. М. Mialkovska, Lutsk National Technical University, Ukraine

Doctor of
Philological Sciences, Professor,
Professor
at the Foreign and Ukrainian Philology Department

L. V. Zhvaniia, Lutsk National Technical University, Ukraine

PhD in Philology, Associate Professor,
Associate Professor
at the Foreign and Ukrainian Philology Department

V. B. Prykhodko, Lutsk National Technical University, Ukraine

PhD in
Philology, Associate Professor,
Associate Professor
at the Foreign and Ukrainian Philology Department

H. S. Skurtul, National University “Zaporizhzhia Polytechnic”, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Journalism

V. І. Starkov, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Mass and International Communication

I. Yu. Tonkikh, National University “Zaporizhzhia Polytechnic”, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Journalism Department

O. L. Terebus, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Social Communications

M. A. Rozhylo, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Candidate of Sciences of Social Communications, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Social Communications

A. К. Dosenko, V.I. Vernadsky Taurida National University, Ukraine

Candidate of Sciences in Social Communications, Associate Professor, Head of the Department of Journalism

D. I. Zagorulko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

PhD student at the Department of Multimedia Technologies and Media Design Educational and Scientific Institute of Journalism of

T. O. Prystupenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Historical Sciences, Professor, Head of the Department of Periodical Press

I. M. Yevdokymenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Social Communication, Assistant at the Department of History of Journalism Educational and Scientific Institute of Journalism of

Cover for THE EUROPEAN DEVELOPMENT TRENDS IN JOURNALISM, PR, MEDIA AND COMMUNICATION
Published
September 20, 2023