MODERN ENGINEERING RESEARCH: TOPICAL PROBLEMS, CHALLENGES AND MODERNITY

Authors

Authors

M. G. Bolotov, V. E. Bondarenko, I. V. Bulakh, О. M. Vasilevskyi, V. M. Didych, Yu. R. Hachak, B. V. Gutyj, Yu. G. Gutsalenko, Ya. Yu. Dorogyy, P. G. Kudryavtsev, O. V. Kuzmin, V. V. Rudyi, V. V. Malyshev, A. I. Gab, D. B. Shakhnin, D. V. Mospan, O. V. Fomovskaya, O. M. Obodovych, V. V. Sydorenko, L. V. Odnodvorets, I. Yu. Protsenko, L. M. Petrov, L. V. Peshuk, M. H. Osienchinin, I. I. Simonova, A. P. Polyvianchuk, I. V. Belousov, R. A. Semenenko, G. S. Prokudin, O. A. Chupaylenko, A. V. Redkina, N. D. Konovalova, V. I. Savenko, A. V. Polosenko, K. O. Samoichuk, N. O. Palianychka, K. V. Chichulina, V. P. Chichulin, L. S. Sheludchenko, R. V. Semenyshena

Modern engineering research: topical problems, challenges and modernity : Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. 524 p.

Chapters

Author Biographies
M. G. Bolotov, Chernihiv National University of Technology, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

V. E. Bondarenko, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Professor

I. V. Bulakh, Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

Candidate of Architecture, Associate Professor, Associate Professor of Department of Design Architectural Environment

О. M. Vasilevskyi, Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Doctor of Engineering Sciences, First Vice-Rector, Professor of Department of Metrology and Industrial Automation

V. M. Didych, Vinnytsia National Medical University named after M. I. Pirogov, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of Department of Biophysics, Informatics and Medical Equipment

Yu. R. Hachak, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechologies Lviv, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor at the Department of Technology of Milk and Milk Products

B. V. Gutyj, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechologies Lviv, Ukraine

Doctor of Veterinary Science, Professor at the Department of Pharmacology and Toxicology

Yu. G. Gutsalenko, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Senior Staff Scientist

Ya. Yu. Dorogyy, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute”, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor in Department of Automation and Control in Technical Systems

P. G. Kudryavtsev, Polymate Ltd – Israel Nanotechnology Research Center, Israel

Candidate of Chemical Sciences, Professor, Deputy Director of R&D, Editor in Chief of the Journal “Scientific Israel-Technological Advantages”

O. V. Kuzmin, National University of Food Technologies, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Technology of Restaurant and Ayurvedic Products

V. V. Rudyi, National University of Food Technologies, Ukraine

Student

V. V. Malyshev, Open International University of Human Development “Ukraine”, Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Professor, Director of Institute of Engineering & Technology

A. I. Gab, Open International University of Human Development “Ukraine”, Ukraine

Ph.D., Associated Professor, Associated Professor of the Department of Modern Engineering and Nanotechnologies

D. B. Shakhnin, Open International University of Human Development “Ukraine”, Ukraine

Ph.D., Associated Professor, Associated Professor of the Department of Modern Engineering and Nanotechnologies

D. V. Mospan, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine

Candidate of Engineering Science, Associate Professor, Associate Professor of Department of Electronic Devices

O. V. Fomovskaya, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine

Candidate of Engineering Science, Associate Professor, Head of Department of Electronic Devices

O. M. Obodovych, Institute of Engineering Thermophysics of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Engineering Science, Senior Researcher, Chief Researcher of Department Thermophysics of Pulsed Processes in Disperse Systems

V. V. Sydorenko, Institute of Engineering Thermophysics of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Engineering Science, Senior Researcher of Department Thermophysics of pulsed Processes in Disperse Systems

L. V. Odnodvorets, Sumy State University

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Professor of Electronics, General and Applied Physics Department

I. Yu. Protsenko, Sumy State University, Ukraine

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Chairman of Electronics, General and Applied Physics Department

L. M. Petrov, Military Academy Odessa city, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

L. V. Peshuk

Doctor of Agricultural Sciences, Associate Professor

M. H. Osienchinin, Military Academy Odessa city, Ukraine

Bachelor, Commander of a Training Group, Ukraine

I. I. Simonova, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Department of Technology of Meat, Oil and Fat Products

A. P. Polyvianchuk, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Professor

I. V. Belousov, Kherson State Maritime Academy, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

R. A. Semenenko, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Engineering Ecology of Cities

G. S. Prokudin, National Transport University, Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Professor, Нead of Chair of International Transportation and Customs Control

O. A. Chupaylenko, National Transport University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of Chair of International Transportation and Customs Control

A. V. Redkina, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Chemical Sciences, Senior Researcher of the Institute of Sorption and Problems of Endoecology

N. D. Konovalova, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Chemical Sciences, Senior Researcher of the Institute of Sorption and Problems of Endoecology

V. I. Savenko, Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

Candidate of Technical Sciences (PhD), Doctor of Technical Sciences (RF), Doctor of Civil Engineering, Professor

A. V. Polosenko, Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

Graduate Student

K. O. Samoichuk, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Processing and Food Production Equipment named after professor F. Yalpachik

N. O. Palianychka, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Processing and Food Production Equipment named after professor F. Yalpachik

K. V. Chichulina, National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Economics, Enterpreneurship and Marketing

V. P. Chichulin, National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Metal, Wood and Plastic Constructions

L. S. Sheludchenko, State Agrarian and Engineering University in Podilia, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of Department of Transport Technologies

R. V. Semenyshena, State Agrarian and Engineering University in Podilia, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Assistant of the Department of General Technical Disciplines

Cover for MODERN ENGINEERING RESEARCH: TOPICAL PROBLEMS, CHALLENGES AND MODERNITY
Published
May 18, 2020