EUROPEAN POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCE

Authors

Authors

Iryna Dmytrivna Boichuk, Halyna Viktorivna Kozachenko, Svіtlana Mayslavіvna Bondarevych, Valentіna Borіsovna Bondarchuk, Valentyna Hennadiivna Burak, Olena Oleksandrivna Hrybiuk, Yuriі Lvovych Kalichak, Iryna Anatoliivna Knyazheva, Oleksiy Vasylovych Коrniyenko, Oksana Pavlivna Nozdrova, Iryna Oleksandrivna Bartienieva, Yuriі Volodymyrovych Pelekh, Iryna Yevhenivna Protsiuk, Natalia Ihorivna Shetelya

European potential for the development of pedagogical and psychological science : Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. 428 p.

Chapters

Author Biographies
Iryna Dmytrivna Boichuk, Zhytomyr Applied College of Pharmacy of Zhytomyr Oblast Council Institution of professional pre-higher education, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Director

Halyna Viktorivna Kozachenko, Zhytomyr Applied College of Pharmacy of Zhytomyr Oblast Council Institution of professional pre-higher education, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, College Teacher training specialist

Svіtlana Mayslavіvna Bondarevych, Odessa Natіonal Marіtіme Unіversіty, Ukraine

Сandіdate of Psychologіcal Scіences, Assocіate Professor at the Department “Practіcal Psychology”

Valentіna Borіsovna Bondarchuk, Odessa Natіonal Marіtіme Unіversіty, Ukraine

Senior Lecturer at the Department “Practіcal Psychology”

Valentyna Hennadiivna Burak, Kherson State University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of hotel-restaurant and tourist business

Olena Oleksandrivna Hrybiuk, Leading Researcher Institute of Information Technologies and Learning Tools NAES of Ukraine, Ukraine

Associate Professor, National Pedagogical Dragomanov University, Faculty of Informatics

Yuriі Lvovych Kalichak, Ivan Franko State Pedagogical University in Drohobych, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of General Pedagogy and Preschool Education

Iryna Anatoliivna Knyazheva, State Institution “South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky”, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Pedagogy,

Oleksiy Vasylovych Коrniyenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Ph.D.(Psychology), Associate Professor, Senior Lecturer at the Department of Psychodiagnostics and Clinical Psychology, Psychology Faculty

Oksana Pavlivna Nozdrova, South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Pedagogy

Iryna Oleksandrivna Bartienieva, South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Pedagogy

Yuriі Volodymyrovych Pelekh, Rivne State University of the Humanities, Ukraine

Doctor of Pedagogy, Professor, Vice-rector

Iryna Yevhenivna Protsiuk, Zhytomyr Applied College of Pharmacy Zhytomyr Oblast Council, Ukraine

Candidate of Pedagogic Sciences, a Foreign Language Teacher

Natalia Ihorivna Shetelya, Uzhhorod Institute of Culture and Art, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Director of the Institute

Cover for EUROPEAN POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCE
Published
November 16, 2021