PUBLIC HEALTH SYSTEM IN UKRAINE AND EU COUNTRIES: REALITIES, TRANSFORMATION, DEVELOPMENT VECTORS, PERSPECTIVES

Authors

Authors

Oleg Mykhailovych Vivsiannyk, Hanna Ivanivna Zhara, Valeriia Mykytivna Lekhan, Nataliia Mykhailivna Onul, Liliia Viktorivna Kriachkova, Mykhailo Yuriiovych Antomonov, Volodymyr Volodymyrovych Babienko, Andriy Viktorovych Mokienko, Olha Serhiivna Bilous, Оlena Petrіvna Vavrinevych, Hanna Oleksandrivna Latina, Anna Dmytrivna Martych, Anna Serhiivna Krvavych, Veronika Gennadiivna Chervetsova, Ihor Vitaliiovych Hushchuk, Yuriy Yerymiiovych Lyakh, Vladislav Anatoliiovych Smiyanov, Yevhenii Borysovych Kolesnykov, Vadym Vitaliiovych Kryzhevskyi, Aelita Myronivna Krychkovska, Iryna Ivanivna Hubytska, Nataliia Yaroslavivna Monka, Iryna Mykhailivna Khomenko, Oleksandra Petrivna Ivakhno, Yaroslav Volodymyrovych Pershehuba, Anna Yuriivna Hilman, Hanna Leonidivna Zaikina, Nataliia Petrivna Kulesha, Ihor Volodymyrovych Serheta, Iryna Oleksandrivna Kalynychenko, Lіdiіa Viktorivna Eberle, Alona Oleksandrіvna Tsisak, Irina Fedorivna Labunets, Daria Viacheslavivna Oshytok, Anna Serhiivna Krvavych, Larysa Anatoliivna Sarafyniuk, Oleksandra Oleksandrivna Horodetska, Yuriy Vasylovych Kyrychenko, Yelyzaveta Andriivna Yatskova, Veronika Gennadiivna Chervetsova, Roksolana Tarasivna Konechna

Public health system in Ukraine and EU countries: realities, transformation, development vectors, perspectives : Scientific monograph. 1st ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. 528 p.

Chapters

Author Biographies
Oleg Mykhailovych Vivsiannyk, Rivne Regional State Administration, Ukraine

Candidate of Sciences in Public Administration, Postdoctoral Student, Director of the Department of Civil Protection and Health Protection

Hanna Ivanivna Zhara, T. H. Shevchenko National University “Chernihiv Colehium”, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Biological Bases of Physical Education, Health and Sports

Valeriia Mykytivna Lekhan, Dnipro State Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor, Professor at the Department of Social Medicine, Public Health and Health Care Management

Nataliia Mykhailivna Onul, Dnipro State Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor, Professor at the Department of Hygiene, Ecology and Occupation Health, Acting Director of the Research Institute of Medical and Biological Problems

Liliia Viktorivna Kriachkova, Dnipro State Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Social Medicine, Public Health and Health Care Management

Mykhailo Yuriiovych Antomonov, State Institution “O. M. Marzieiev Institute for Public Health of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Laboratory of Epidemiological Research and Medical Informatics

Volodymyr Volodymyrovych Babienko, Odesa National Medical University, Ukraine

MD, Dr. Sc., Full Professor, Head of the Department of Hygiene and Medical Ecology

Andriy Viktorovych Mokienko, Odesa National Medical University, Ukraine

Dr. Sc., Senior Research Fellow, Senior Lecturer at the Department of Hygiene and Medical Ecology

Olha Serhiivna Bilous, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Emergency Medicine and Tactical Medicine

Оlena Petrіvna Vavrinevych, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor at the Department of Hygiene and ecology № 1

Hanna Oleksandrivna Latina, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Public Health and Medical-Biological Fundamentals of Physical Culture

Anna Dmytrivna Martych, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Student at the Department of Technologies of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnologies

Anna Serhiivna Krvavych, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Сandidate of Technical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

Veronika Gennadiivna Chervetsova, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Сandidate of Biological Sciences, Associate Professor at the Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

Ihor Vitaliiovych Hushchuk, The National University of Ostroh Academy, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Public Health and Physical Education

Yuriy Yerymiiovych Lyakh, The National University of Ostroh Academy, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor, Professor at the Department of Public Health and Physical Education

Vladislav Anatoliiovych Smiyanov, Sumy State University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Public Health of the Academic and Research Medical Institute

Yevhenii Borysovych Kolesnykov, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor, Professor at the Department of General and Emergency Surgery

Vadym Vitaliiovych Kryzhevskyi, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of General and Emergency Surgery

Aelita Myronivna Krychkovska, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor at the Department of Technology of Biologically Active Compounds, Pharmacy and Biotechnology

Iryna Ivanivna Hubytska, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor at the Department of Technology of Biologically Active Compounds, Pharmacy and Biotechnology

Nataliia Yaroslavivna Monka, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Chemical Sciences, Assistant Professor at the Department of Biologically Active Compounds Technology, Pharmacy and Biotechnology

Iryna Mykhailivna Khomenko, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Public Health, Epidemiology and Ecology

Oleksandra Petrivna Ivakhno, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor at the Department of Public Health, Epidemiology and Ecology

Yaroslav Volodymyrovych Pershehuba, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor at the Department of Public Health, Epidemiology and Ecology

Anna Yuriivna Hilman, The National University of Ostroh Academy, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor at the Department of Public Health and Physical Education

Hanna Leonidivna Zaikina, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Scientific-Pedagogical (Educational and Social) Work, Associate Professor at the Department of Public Health and Medical-Biological Fundamentals of Physical Culture

Nataliia Petrivna Kulesha, The National University of Ostroh Academy, Ukraine

Doctor of Philosophy in Psychology, Associate Professor at the Department of Public Health and Physical Education

Ihor Volodymyrovych Serheta, National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of General Hygiene and Ecology

Iryna Oleksandrivna Kalynychenko, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Public Health and Medical-Biological Fundamentals of Physical Culture

Lіdiіa Viktorivna Eberle, Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor at the Department of Pharmacology and Drug Technology

Alona Oleksandrіvna Tsisak, Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor at the Department of Pharmacology and Drug Technology

Irina Fedorivna Labunets, National Scientific Center “M. D. Strazhesko Institute of Cardiology, Clinical and Regenerative Medicine of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Head of the Experimental Modeling Laboratory, Cell and Tissue Technologies Department, Institute of Genetic and Regenerative Medicine

Daria Viacheslavivna Oshytok, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Student at the Department of Technology of Biologically Active Compounds, Pharmacy and Biotechnology

Anna Serhiivna Krvavych, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Сandidate of Technical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

Larysa Anatoliivna Sarafyniuk, National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor at the Department of Physical Training and MPS

Oleksandra Oleksandrivna Horodetska, National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine

Candidate of Science of Physical Education and Sport, Associate Professor at the Department of Physical Training and MPS

Yuriy Vasylovych Kyrychenko, National Pirogov Memorial Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor at the Department of Physical Training and MPS

Yelyzaveta Andriivna Yatskova, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Student at the Department of Technologies of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnologies

Veronika Gennadiivna Chervetsova, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Сandidate of Biological Sciences, Associate Professor at the Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

Roksolana Tarasivna Konechna, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Сandidate of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor at the Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

Cover for PUBLIC HEALTH SYSTEM IN UKRAINE AND EU COUNTRIES: REALITIES, TRANSFORMATION, DEVELOPMENT VECTORS, PERSPECTIVES
Published
August 29, 2023