LEGAL SCIENCE, LEGISLATION AND LAW ENFORCEMENT PRACTICE: REGULARITIES AND DEVELOPMENT TRENDS

Authors

Authors

E. R. Akhmedova, О. А. Гавриленко, О. М. Головко, Б. О. Грибовський, S. V. Dzholos, О. Ю. Докаш, І. М. Доронін, О. Ю. Іванов, N. O. Kuzmenko, Д. С. Кучеренко, О. А. Линник, К. В. Николина, М. А. Погосян, Т. П. Попович, Н. О. Харасик, М. В. Чубата, О. В. Шевченко, А. С. Вигівська, С. А. Гордіюк, Л. М. Гришко, Л. В Гудзь, І. І. Дахова, Г. В. Зубенко, О. В. Константий, А. В. Левченко, О. М. Охотнікова, Н.-А. Б. Фоміна, І. В. Роскошний, В. О. Серьогін, В. М. Тернавська, І. А. Толкачова, В. В. Кириченко, Н. В. Шелевер, Д. В. Войтюк, І. О. Гелецька, І. М. Савощак, P. D. Guyvan, С. О. Короєд, В. В. Куриліна, О. Д. Лубчук, О. В. Манжосова, В. Д. Примак, Д. С. Ромась, В. М. Чернега, О. О. Широковська, А. В. Єремєєв, О. С. Можайкіна, N. Yu. Polishchuk, О. А. Черненко, L. V. Mozhechuk, О. М. Іваній, Т. Ю. Кот, Р. А. Дмитришин, Ю. М. Павлюченко, І. В. Арістова, М. М. Бліхар, О. В. Булгакова, Ю. В. Градова, О. А. Заярний, Т. Є. Кагановська, С. В. Калюжна, М. С. Кляпець, П. В. Коломієць, Т. О. Коломоєць, І. І. Комарницька, О. М. Кононець, І. А. Косміна, Н. М. Гончаренко, В. С. Мельянков, V. V. Pasichnyk, М. В. Плотникова, К. В. Ростовська, Н. В. Гришина, Д. О. Скумбрій, А. О. Соколов, I. V. Soloshkina, В. М. Сосенко, Є. О. Шрам, М. С. Бондаренко, А. В. Воронцов, С. Ю. Лукашевич, М. А. Матвійчук, В. С. Мельниченко, В. М. Нікітенко, Т. Б. Ніколаєнко, О. В. Охман, Г. С. Резніченко, Н. О. Семчук, О. В. Зайцева, П. В. Хряпінський, В. А. Вінниченко, О. І. Гарасимів, О. В. Ряшко, А. Ю. Гридасова, Д. О. Дідус, A. V. Kovalenko, Т. В. Корчева, Т. І. Мельничук, М. В. Сіроткіна, Н. В. Хмелевська, L. I. Adashys, V. O. Нalan, T. A. Grabovich, В. П. Лихогляд, В. І. Уберман, Л. А. Васьковець

International scientific and practical conference «Legal science, legislation and law enforcement practice: regularities and development trends» : conference proceedings, October 30–31, 2020. Lublin : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. 392 pages.

Chapters

Author Biographies
E. R. Akhmedova, Mariupol State University, Ukraine

PhD Student

О. А. Гавриленко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного і європейського права

О. М. Головко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державно-правових дисциплін

Б. О. Грибовський, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, Україна

аспірант

S. V. Dzholos, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Ukraine

PhD (Law), Associate Professor, Associate Professor at the Chair of State and Legal Disciplines

О. Ю. Докаш, Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Україна

доктор політичних наук, доцент, викладач

І. М. Доронін, Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач науково-дослідної лабораторії

О. Ю. Іванов, Національна академія Служби безпеки України, Україна

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права

N. O. Kuzmenko, Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, Ukraine

Leading researcher at the Department of European Law and International Integration

Д. С. Кучеренко, ТОВ «КОМРЕЦЬ», Україна

консультант з юридичних питань

О. А. Линник, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

студентка

К. В. Николина, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії права та держави

М. А. Погосян, Запорізький національний університет, Україна

адвокат, аспірант кафедри історії і теорії держави та права

Т. П. Попович, Ужгородський національний університет, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права

Н. О. Харасик, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

асистент кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн

М. В. Чубата, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії права та держави

О. В. Шевченко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

аспірант

А. С. Вигівська, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

аспірантка кафедри конституційного права

С. А. Гордіюк, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

аспірант

Л. М. Гришко, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, Україна

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник

Л. В Гудзь, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету

І. І. Дахова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права України

Г. В. Зубенко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету

О. В. Константий, Національний транспортний університет, Україна

доктор юридичних наук, заслужений юрист України, професор кафедри конституційного та адміністративного права

А. В. Левченко, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Україна

аспірантка кафедри конституційного, адміністративного та кримінального права

О. М. Охотнікова, Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та кримінального права

Н.-А. Б. Фоміна, Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна

здобувач магістерського рівня вищої освіти

І. В. Роскошний, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

аспірант

В. О. Серьогін, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного і муніципального права

В. М. Тернавська, Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища

І. А. Толкачова, Національний авіаційний університет, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного і адміністративного права

В. В. Кириченко, Національний авіаційний університет, Україна

студентка юридичного факультету

Н. В. Шелевер, Ужгородський національний університет, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

Д. В. Войтюк, Інститут управління та права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна

дiйсний член відділення філософії та суспільствознавства секції «Правознавство» КПНЗ «Київська Мaла aкaдемiя наук учнівської молоді», студентка І курсу

І. О. Гелецька, Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола, Україна

кандидат юридичних наук, заступник директора з навчальної, наукової роботи та міжнародного співробітництва

І. М. Савощак, Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола, Україна

здобувач вищої освіти юридичного відділення

P. D. Guyvan, Poltava Business Institute, Ukraine

Candidate of Juridical Sciences, Honored Lawyer of Ukraine, Professor

С. О. Короєд, Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила, Україна

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри права

В. В. Куриліна, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

студентка магістратури другого року навчання

О. Д. Лубчук, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

аспірантка кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

О. В. Манжосова, Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія», Україна

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін

В. Д. Примак, Київський національний торговельно-економічний університет, Україна

доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Д. С. Ромась, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, Україна

аспірант кафедри цивільного права та процесу

В. М. Чернега, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри підприємницького та корпоративного права

О. О. Широковська, Національна академія внутрішніх справ, Україна

аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін

А. В. Єремєєв, Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України, Україна

аспірант

О. С. Можайкіна, Київський національний торговельно-економічний університет, Україна

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

N. Yu. Polishchuk, V. Mamutov Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Postgraduate Student

О. А. Черненко, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, Україна

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник

L. V. Mozhechuk, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Post-graduate, Senior Research Fellow at the Department of Organization of Scientific Work

О. М. Іваній, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри права та методики викладання правознавства

Т. Ю. Кот, КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді», Україна

завідувачка відділення філософії та суспільствознавства

Р. А. Дмитришин, Середня загальноосвітня школа № 297 Святошинського району міста Києва, Україна

дiйсний член відділення філософії та суспільствознавства секції «Правознавство» КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді», учень 10 А класу

Ю. М. Павлюченко, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського права

І. В. Арістова, Сумський національний аграрний університет, Україна

докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри адміністративного та інформаційного права

М. М. Бліхар, Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», Україна

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного та інформаційного права

О. В. Булгакова, Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України, Україна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін

Ю. В. Градова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного і муніципального права

О. А. Заярний, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права

Т. Є. Кагановська, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету

С. В. Калюжна, Сумський національний аграрний університет, Україна

аспірантка кафедри адміністративного та інформаційного права, старший викладач кафедри міжнародних відносин

М. С. Кляпець, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

студент магістратури

П. В. Коломієць, Полтавська державна аграрна академія, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва і права

Т. О. Коломоєць, Запорізький національний університет, Україна

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, декан юридичного факультету

І. І. Комарницька, Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу

О. М. Кононець, Київський національний торговельно-економічний університет, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

І. А. Косміна, Харківський державний автомобільно-дорожній коледж, Україна

викладач вищої категорії відділення «Правознавство»

Н. М. Гончаренко, Харківський державний автомобільно-дорожній коледж, Україна

викладач вищої категорії відділення «Правознавство»

В. С. Мельянков, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

студент другого року навчання магістратури

V. V. Pasichnyk, Informatics and Law Research Institute of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Ukraine

Attorney at law, Graduate Student

М. В. Плотникова, Сумской государственный университет, Украина

кандидат юридических наук, доцент кафедры международного, европейского права и гражданско-правовых дисциплин

К. В. Ростовська, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету

Н. В. Гришина, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету

Д. О. Скумбрій, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

студент II курсу магістратури

А. О. Соколов, Університет митної справи та фінансів, Україна

адвокат, аспірант

I. V. Soloshkina, V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Doctor of Law, Associate Professor at the Department of State and Legal Disciplines

В. М. Сосенко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

аспірант кафедри господарського та адміністративного права

Є. О. Шрам, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

студентка магістратури другого року навчання

М. С. Бондаренко, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України, Україна

помічник судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, здобувач

А. В. Воронцов, Одеський державний університет внутрішніх справ, Україна

доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування

С. Ю. Лукашевич, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права

М. А. Матвійчук, Національний університет «Острозька академія», Україна

аспірантка, викладачка кафедри кримінально-правових дисциплін

В. С. Мельниченко, Запорізький національний університет, Україна

аспірант кафедри кримінального права та правосуддя

В. М. Нікітенко, Київський національний торговельно-економічний університет, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу

Т. Б. Ніколаєнко, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії права та кримінально-процесуальної діяльності

О. В. Охман, Хмельницький інститут імені Блаженнійшого Володимира, Митрополита Київського і Всієї України ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри права та правоохоронної діяльності

Г. С. Резніченко, Одеський державний університет внутрішніх справ, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології

Н. О. Семчук, Національний авіаційний університет, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права

О. В. Зайцева, Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, Україна

аспірантка

П. В. Хряпінський, Інститут гуманітарних та соціальних наук Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна

доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри публічного права

В. А. Вінниченко, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

аспірант кафедри кримінального процесу та криміналістики

О. І. Гарасимів, Львівський державний університет внутрішніх справ, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики

О. В. Ряшко, Львівський державний університет внутрішніх справ, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики

А. Ю. Гридасова, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

студентка IV курсу

Д. О. Дідус, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

студент

A. V. Kovalenko, Luhansk State University of Internal Affairs named after E. O. Didorenko, Ukraine

PhD in Law, Associate Professor at the Chair of Criminal-Law Disciplines

Т. В. Корчева, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального процесу

Т. І. Мельничук, Академія Державної пенітенціарної служби, Україна

аспірант кафедри тактико-спеціальної підготовки

М. В. Сіроткіна, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат юридичних наук, здобувач кафедри кримінального процесу та криміналістики

Н. В. Хмелевська, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу

L. I. Adashys, Institute of Law and International Law Relations of the University of Customs and Finance, Ukraine

PhD, Associate Professor, Associate Professor at the Department of International Law

V. O. Нalan, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

Candidate of Law, Associate Professor at the Department of the International Law

T. A. Grabovich

Candidate of Juridical Sciences

В. П. Лихогляд, Інститут міжнародних відносин Київського національного університета імені Тараса Шевченка, Україна

аспірантка кафедри міжнародного права

В. І. Уберман, Державна наукова установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», Україна

кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник

Л. А. Васьковець, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

кандидат біологічних наук, доцент, професор кафедри безпеки праці і навколишнього середовища

Cover for LEGAL SCIENCE, LEGISLATION AND LAW ENFORCEMENT PRACTICE: REGULARITIES AND DEVELOPMENT TRENDS
Published
November 17, 2020