INNOVATIVE PATHWAY FOR THE DEVELOPMENT OF MODERN PHILOLOGICAL SCIENCES IN UKRAINE AND EU COUNTRIES

Authors

Authors

Ya. V. Boiko, A. Ye. Boldyreva, L. S. Yarovenko, G. G. Bratytsya, H. V. Vasylenko, T. M. Holovach, A. V. Posokhova, N. O. Hrynya, N. M. Hrytsiv, Yu. I. Shyyka, D. M. Dobrovolska, L. V. Dobrovolska, A. P. Ieliseienko, S. V. Yeromenko, I. V. Rayevska, S. S. Zaitseva, I. I. Ilchenko, V. V. Ilchuk, O. P. Karabuta, T. M. Mandych, H. H. Kaspich, N. S. Poliarush, V. V. Kyzylova, O. L. Kyryliuk, I. K. Kobyakova, S. O. Shvachko, H. V. Koval, V. G. Kulykova, I. H. Kulyna, Yu. O. Berezina, O. V. Kulbabska, N. O. Shatilova, L. M. Lyashenko, S. A. Matvieieva, I. B. Morozova, I. I. Repushevska, M. M. Nabok, N. O. Vorona, M. V. Nadutenko, O. M. Semenog, R. S. Nanivskyy, V. H. Nikonova, P. S. Khabotniakova, O. L. Nikulina, I. Yu. Onyshchuk, O. O. Matovych, N. M. Pavlykivska, L. V. Prokopchuk, O. O. Pozharytska, S. P. Privalova, R. M. Prima, A. V. Kozak, I. A. Reva, M. V. Siedakova, L. M. Sydorenko, L. O. Bereza, N. M. Syromlia, S. O. Krasniuk, T. V. Soroka, L. M. Stovbur, A. V. Chernyakova, N. A. Pylypenko-Fritsak, V. Ya. Cholan, V. A. Ponomarova, А. А. Shulga, K. H. Yakushko

Innovative pathway for the development of modern philological sciences in Ukraine and EU countries : Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. 784 p.

Chapters

Author Biographies
Ya. V. Boiko, Dnipro University of Technology, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Translation

A. Ye. Boldyreva, Odessa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Translation Department

L. S. Yarovenko, Odessa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Translation Department

G. G. Bratytsya, Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University, Ukraine

Lecturer at the Department of German

H. V. Vasylenko, “Zaporizhzhia Polytechnic” National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Foreign Languages for Professional Communication

T. M. Holovach, Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine

Ph. D. in Philology, Associate Professor at the Department of Foreign Languages and Culture of Professional Speech

A. V. Posokhova, Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine

Ph. D. in Philology, Associate Professor at the Department of Foreign Languages and Culture of Professional Speech

N. O. Hrynya, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Foreign Languages for the Humanities

N. M. Hrytsiv, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor (Docent) at the Department of Applied Linguistics

Yu. I. Shyyka, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (Docent) at the Department of Applied Linguistics

D. M. Dobrovolska, Odessa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Theory and Practice of Translation

L. V. Dobrovolska, Odessa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Foreign Languages of Humanitarian Faculties

A. P. Ieliseienko, Kharkiv State Zooveterinary Academy, Ukraine

PhD, Associate Professor, Head of Foreign Languages Department

S. V. Yeromenko, Odessa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Translation

I. V. Rayevska, Odessa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Translation

S. S. Zaitseva, Sumy State University, Ukraine

Candidate of Sciences in Social Communications, Assistant at the Department of Language Training for Foreign Citizens

I. I. Ilchenko, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Ukrainian

V. V. Ilchuk, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Ukrainian Language of the Faculty of Philology and Journalism named after Mikhail Stelmakh

O. P. Karabuta, Kherson State University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Ukrainian Philology and Journalism

T. M. Mandych, Kherson State University, Ukraine

PhD Student at the Department of Ukrainian Philology and Journalism

H. H. Kaspich, Separated Structural Subdivision “Professional College of Technology and Industry of Vinnytsia National Agrarian University”, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Lecturer of Ukrainian Language and Literature at the Humanities and Social Sciences Sub Department

N. S. Poliarush, Vinnytsia Mykhailo Kotsuibynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philology Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Ukrainian Literature

V. V. Kyzylova, Luhansk Taras Shevchenko National University, Ukraine

Doctor of Philological, Professor, Professor at the Department of Philological Disciplines

O. L. Kyryliuk, Petro Mohyla Black Sea National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Doctoral Candidate at the Department of the Ukrainian Philology, Theory and History of Literature Department

I. K. Kobyakova, Sumy State University, Ukraine

PhD in Philological Sciences, Professor, Head of the Department of Germanic Philology

S. O. Shvachko, Sumy State University, Ukraine

Doctor of Philology, Academician of the Higher School Academy of Sciences of Ukraine, Professor at the Department of Germanic Philology

H. V. Koval, Ethnology Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Philological Sciences (PhD), Senior Researcher at Folklore Department

V. G. Kulykova, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Theory, Practice and Translation of French

I. H. Kulyna, Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Head of the Department of German Philology

Yu. O. Berezina, Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of the Foreign Languages of Humanitarian Faculties

O. V. Kulbabska, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Professor at the Department of Modern Ukrainian Language

N. O. Shatilova, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Assistant at the Department of Modern Ukrainian Language

L. M. Lyashenko, Institute of Philology of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Foreign Languages of Mathematical Faculties

S. A. Matvieieva, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Applied Language Studies, Comparative Linguistics and Translation

I. B. Morozova, Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Doctor of Philological Sciences (Grand PhD), Full Professor at the Chair of English Grammar

I. I. Repushevska, Odessa National Maritime University, Ukraine

Postgraduate Student, Lecturer at the Chair of Philology

M. M. Nabok, Sumy State University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Language Training for Foreign Citizens

N. O. Vorona, Sumy State University, Ukraine

Lecturer at the Department of Language Training for Foreign Citizens

M. V. Nadutenko, Ukrainian Lingua-Information Fund of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Researcher at the Linguistics Department

O. M. Semenog, Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of Ukrainian Language and Literature Department of the Faculty of Foreign and Slavic Philology

R. S. Nanivskyy, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Lecturer at the Department of Foreign Languages

V. H. Nikonova, Kyiv National Linguistic University, Ukraine

Doctor of Philological Sciences, Full Professor, Head of Korunets Department of English and German Philology and Translation

P. S. Khabotniakova, Kyiv National Linguistic University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Senior Lecturer at the Korunets Department of English and German Philology and Translation

O. L. Nikulina, National University “Odesa Maritime Academy”, Ukraine

PhD, Associate Professor, Head of the English Department

I. Yu. Onyshchuk, I. I. Mechnikov National University, Ukraine

PhD in Linguistics, Associate Professor at the Department of Foreign Languages for the Humanities

O. O. Matovych, I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Lecturer at the Department of Foreign Languages for the Humanities

N. M. Pavlykivska, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Philological Science, Professor, Professor at the Department of Ukrainian Language

L. V. Prokopchuk, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Science, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Ukrainian Language

O. O. Pozharytska, Odessa I.I. Mechnikov National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences (Ph. D.), Associate Professor, Associate Professor at the Chair of English Grammar

S. P. Privalova, Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Ukrainian Language, Literature and Teaching Methods

R. M. Prima, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Doctor of Pedagogy, Professor, Head of Theory and Teaching Methodology of Primary Education Department

A. V. Kozak, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Foreign Languages and Translation Department

I. A. Reva, Poltava State Agrarian Academy, Ukraine

Senior Lecturer at the Humanities and Social Sciences Department

M. V. Siedakova, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of English Philology

L. M. Sydorenko, Cherkasy State Technological University, Ukraine

Associate Professor at the Department of Ukrainian Language and General Linguistics

L. O. Bereza, Cherkasy State Technological University, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Ukrainian Language and General Linguistics

N. M. Syromlia, Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine

Ph. D., Associate Professor at the Foreign Languages Department

S. O. Krasniuk, Kiev National University of Technologies and Design, Ukraine

Senior Lecturer at the Foreign Languages Department

T. V. Soroka, Ismail State University of Humanities, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of English Philology

L. M. Stovbur, Zaporizhzhіa National University, Ukraine

PhD in Philology, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Ukrainian Language

A. V. Chernyakova, Sumy State University, Ukraine

Ph. D degree in Pedagogic Sciences, Associate Professor at the Department of Language Training for Foreign Citizens

N. A. Pylypenko-Fritsak, Sumy State University, Ukraine

Teacher at the Department of Language Training for Foreign Citizens

V. Ya. Cholan, Institute of Philology of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Doctoral Candidate at the Department of Ukrainian and Russian as Foreign Languages

V. A. Ponomarova, Institute of Philology of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Methods of Teaching Ukrainian and Foreign Languages and Literatures

А. А. Shulga, Kyiv National Linguistic University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Germanic and Finno-Ugric Philology named after Professor G. G. Pocheptsov

K. H. Yakushko, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Ph.D. in Pedagogy, Senior Lecturer at the Department of English for Technical and Agrobiological Specialties

Cover for INNOVATIVE PATHWAY FOR THE DEVELOPMENT OF MODERN PHILOLOGICAL SCIENCES IN UKRAINE AND EU COUNTRIES
Published
March 30, 2021