MININGMETALTECH 2023 – THE MINING AND METALS SECTOR: INTEGRATION OF BUSINESS, TECHNOLOGY AND EDUCATION. Volume 2

Authors

Authors

V.О. Boiko, M.V. Rybnytskyi, O.V. Bondar, K.I. Bespalov, M.S. Vinkovskyi, O.O. Koyfman, R.V. Kovalevets, N.V. Myrna, O.Z. Bundza, A.K. Kovalenko, P.I. Sahaida, O.O. Koyfman, V.I. Miroshnychenko, M.S. Vinkovskyi, A.B. Isaiev, S.O. Kravchenko, V.I. Miroshnychenko, V.G. Krupko, I.V. Krupko, V.V. Suglobov, V.O. Nikulin, V.I. Miroshnychenko, Yu.A. Omelnytskyi, S.S. Okhrimenko, O.O. Koyfman, V.I. Polovynkyn, O.V. Razzhyvin, V.A. Prasol, A.V. Rukhlov, N.Yu. Rukhlova, O.I. Simkin, D.G. Zolotarov , O.I. Simkin, V.Yu. Korotysh, V.V. Stetskyi, V.I. Miroshnychenko, O.V. Subotin, M.O. Uvarov, V.I. Miroshnychenko, I.V. Kharchenko, M.V. Holotiuk, V.S. Khilov, G.O. Cherepashchuk, O.P. Potylchak, О.V. Shcherbyna, O.Z. Bundza, O.O. Andrushchenko, S.Ye. Bartashevskyi, O.V. Denischenko, R.D. Bondarchuk, K.O. Burlachenko, N.V. Volodchenkova, О.V. Bohdanova, O.Ye. Kruzhylko, A.V. Gerasimenko, M.P. Hizha, A.О. Dardesov, M.H. Dziurban, V.S. Doroshenko, S.I. Klymenko, I.O. Zaitsev, H.V. Karakurkchi, M.D. Sakhnenko, A.M. Korogodskaya, L.M. Kniazkova, Ye.M. Chernykh, L.L. Koniev, R.M. Korol, N.A. Protopopova, V.V. Maistrenko, N.V. Peresunko, I.V. Petchenko, N.Yu. Rekova, O.Ye. Kruzhylko, N.V. Volodchenkova, M.V. Repin, T.V. Solodchenko, Ya.V. Rus, I.М. Tkalych, V.V. Reshotka, B.M. Tsymbal, O.O. Ursu, Yu.I. Cheberiachko, S.O. Kosternyi, S.V. Shatov, S.V. Bogachenko, D.D. Goncharov, D.S. Poslavsky, O.V. Shmyhlenko, Ye.M. Yakovliev, M.Z. Abdulin, D.I. Terenchuk, G.R. Dvortsyn, K.I. Avlasonok, N.M. Maksymova, V.A. Halai, N.M. Maksymova, M.R. Hlukhoveria, I.K. Mladetskyi, N.H. Hudym, O.S. Dreshpak, O.O. Berezniak, O.O. Berezniak, P.O. Chechel, N.V. Zhdaniuk, V.V. Zinchenko, A.V. Ivanchenko, O.Ya. Smirnov, O.S. Kovrov, K.V. Kolisnyk, H.O. Kutz, O.I. Teslenko, D.O. Miniailo, O.К. Nakempii, I.Yu. Navolniev, N.M. Maksymova, D.S. Pikarenіa, O.V. Orlinska, D.V. Rudakov, A.A. Polishchuk, N.M. Maksymova, D.V. Snihovyi, O.К. Nakempii, I.S. Fediv, R.M. Konanets, K.V. Stepova, O.O. Khrystoforova, B.O. Bodnarenko, Yu.Yu. Іvanov, S.M. Skuratov, N.S. Hrudkina, Kh.V. Malii, V.M. Papazov, M.A. Derzhevetska, O.V. Kryvtsov, I.S. Dmytryshyn, Ye.O. Zvuzdetskii, Yu.Yu. Іvanov, V.P. Kaidan, N.V. Kaidan, S.O. Kolesnykov, A.V. Pogosyan, Т.М. Коtenko, O.V. Sahay, E.M. Niemtsev, S.M. Timoshenko, О.G. Pashynska, I.O. Boiko, A.V. Zavdovieiev, M.A. Kraliuk, V.M. Pylypenko, K.Yu. Chala, V.V. Hrushko, A.M. Dolzhanskiy, O.A. Bondarenko, O.S. Maksakova, D.M. Zaitseva, V.V. Zubavlenko, M.V. Kiblyk, O.V. Kovalenko, D.V. Kononiuk, O.V. Latysheva, O.V. Latysheva, K.S. Vyshniakova, O.V. Latysheva, S.V. Lyashenko, O.Yu. Mints, R.I. Bezruk, O.Yu. Mints, Ye.A. Fokin, I.V. Nepliakh, N.Yu. Shevchenko, S.O. Ostrovyi, V.O. Petrenko, L.H. Tuboltsev, T.A. Fonarova, S.Yu. Pitsenko, V.V. Rovenska, I.I. Smyrnova, V.V. Osadcha, I.I. Smyrnova, D.A. Osadchyi, I.I. Smyrnova, V.O. Streltsov, D.V. Suiarko, D.O. Usatyi, O.S. Kharchenko, D.Yu. Isachenko, Yu.V. Chupruna, T.V. Shevchyk, O.Yu. Mints, I.V. Shkrabak, A.V. Neborachko

International scientific conference “MININGMETALTECH 2023 – The mining and metals sector: integration of business, technology and education” : conference proceedings (November 29–30, 2023. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. Vol. 2. 348 pages.

Chapters

Author Biographies
V.О. Boiko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 133-22-1м)

M.V. Rybnytskyi, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 133-22-1м)

O.V. Bondar, LLC “METINVEST SICHSTAL”, Ukraine

Expert, Design Department

K.I. Bespalov, LLC “METINVEST SICHSTAL”, Ukraine

Senior Engineer, Design Department

M.S. Vinkovskyi, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 151-22-1м)

O.O. Koyfman, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

R.V. Kovalevets, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 133-22-1м)

N.V. Myrna, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 133-22-1м)

O.Z. Bundza, National University of Water and Environmental Engineering, Ukraine

PhD (Engineering),
Associate Professor

A.K. Kovalenko, Donbass State Engineering Academy, Ukraine

PhD Student

P.I. Sahaida, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

DSc (Engineering), Associate Professor

O.O. Koyfman, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

V.I. Miroshnychenko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

M.S. Vinkovskyi, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 151-22-1м)

A.B. Isaiev, SHEE “Pryazovsky State Technical University”, Ukraine

Senior Lecturer,
LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”

S.O. Kravchenko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 151-22-1м)

V.I. Miroshnychenko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

V.G. Krupko, State Higher Education Institution “Pryazovskyi State Technical University”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

I.V. Krupko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

V.V. Suglobov, State Higher Education Institution “Pryazovskyi State Technical University”, Ukraine

DSc (Engineering), Professor

V.O. Nikulin, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 151-22-1м)

V.I. Miroshnychenko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

Yu.A. Omelnytskyi, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student 151-22-1m

S.S. Okhrimenko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student, gr. 151-22-1m

O.O. Koyfman, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

V.I. Polovynkyn, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 133-22-1м)

O.V. Razzhyvin, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

V.A. Prasol, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 151-22-1м)

A.V. Rukhlov, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

N.Yu. Rukhlova, Dnipro University of Technology, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

O.I. Simkin, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Professor

D.G. Zolotarov , LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student, (group 151-22-1м)

O.I. Simkin, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Professor

V.Yu. Korotysh, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student gr. 151-22-1m

V.V. Stetskyi, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 151-22-1м)

V.I. Miroshnychenko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

O.V. Subotin, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

M.O. Uvarov, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 151-22-1м)

V.I. Miroshnychenko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

I.V. Kharchenko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 133-22-1м)

M.V. Holotiuk, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Professor

V.S. Khilov, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

DSc (Engineering), Professor

G.O. Cherepashchuk, National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

O.P. Potylchak, National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

О.V. Shcherbyna, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 133-22-1м)

O.Z. Bundza, National University of Water and Environmental Engineering, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

O.O. Andrushchenko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 263-22-1м)

S.Ye. Bartashevskyi, Dnipro University of Technology, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

O.V. Denischenko, Dnipro University of Technology, Ukraine

PhD (Engineering),
Associate Professor

R.D. Bondarchuk, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 263-22-1м)

K.O. Burlachenko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 263-22-1м)

N.V. Volodchenkova, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

О.V. Bohdanova, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

O.Ye. Kruzhylko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

DSc (Engineering), Professor

A.V. Gerasimenko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 263-22-2м)

M.P. Hizha, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student 263-22-2m

A.О. Dardesov, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 263-22-2м)

M.H. Dziurban, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

master group 263-22-2M

V.S. Doroshenko, Physical and Technological Institute of Metals and Alloys of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

DSc (Engineering), Senior Researcher

S.I. Klymenko, Physical and Technological Institute of Metals and Alloys of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

PhD (Engineering), Senior Researcher

I.O. Zaitsev, LLC «Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 263-22-2м)

H.V. Karakurkchi, National Defence University of Ukraine, Ukraine

(Engineering), Senior Researcher

M.D. Sakhnenko, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Ukraine

DSc (Engineering), Professor

A.M. Korogodskaya, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Ukraine

DSc (Engineering), Associated Professor

L.M. Kniazkova, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Law), Associate Professor

Ye.M. Chernykh, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Law), Associate Professor

L.L. Koniev, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 263-22-2м)

R.M. Korol, State Enterprise “Scientific-Research and Design-Technological Institute of the Pipe Industry named after Ya.Yu. Osadi”, Ukraine

PhD (Engineering), Director

N.A. Protopopova, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Senior lecturer

V.V. Maistrenko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering)

N.V. Peresunko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 263-22-2м)

I.V. Petchenko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student of higher education (group 263-22-1м)

N.Yu. Rekova, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

DSc (Economics), Professor, First vice-rector is the vice-rector for academic work

O.Ye. Kruzhylko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

DSc (Engineering), Professor

N.V. Volodchenkova, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

M.V. Repin, LLC “Technical university“Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

T.V. Solodchenko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student 263-22-2m

Ya.V. Rus, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 263-22-1м)

I.М. Tkalych, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

V.V. Reshotka, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 263-22-2м)

B.M. Tsymbal, National University of Civil Protection of Ukraine, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”

O.O. Ursu, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 263-22-2m)

Yu.I. Cheberiachko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

DSc (Engineering), Professor

S.O. Kosternyi, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 263-22-1м)

S.V. Shatov, Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

DSc (Engineering), Associate Professor

S.V. Bogachenko, Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

PhD student

D.D. Goncharov, Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

PhD student

D.S. Poslavsky, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

student (group ПЗ-23-3)

O.V. Shmyhlenko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 263-22-2)

Ye.M. Yakovliev, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 263-22-2м)

M.Z. Abdulin, National Technical University of Ukraine “Kyiv polytechnic Institute” named after Ihor Sikorskyi, Ukraine

DSc (Engineering), Professor

D.I. Terenchuk, “M Technologies” Limited Liability Company, Ukraine

Chief Engineer

G.R. Dvortsyn, Research and Production Enterprise “Stream-Niche Tehnology”, Ukraine

Engineer

K.I. Avlasonok, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 183-22-1m)

N.M. Maksymova, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

V.A. Halai, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 183-22-1m)

N.M. Maksymova, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

M.R. Hlukhoveria, National Technical University “Dnipro polytechnic”, Ukraine

PhD student

I.K. Mladetskyi, National Technical University “Dnipro polytechnic”, Ukraine

DSc (Engineering), Professor

N.H. Hudym, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 183-22-1м)

O.S. Dreshpak, Center for processing and beneficiation of mineral and man-made raw materials of Dnipro University of Technology, Ukraine

PhD (Engineering), Senior Researcher, Director, Research Assistant

O.O. Berezniak, Center for processing and beneficiation of mineral and man-made raw materials of Dnipro University of Technology, Ukraine

PhD (Engineering), Senior Researcher, Research Assistant

O.O. Berezniak, Center for processing and beneficiation of mineral and man-made raw materials of Dnipro University of Technology, Ukraine

Research Assistant

P.O. Chechel, Center for processing and beneficiation of mineral and man-made raw materials of Dnipro University of Technology, Ukraine

Research Assistant

N.V. Zhdaniuk, National Technical University of Ukraine “Ihor Sikorsky Kyiv polytechnic Institute”, Ukraine

PhD (Engineering)

V.V. Zinchenko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 183-22-1м)

A.V. Ivanchenko, State scientific institution “Center for Problems of Marine Geology, Geoecology and Sedimentary ore Formation of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Ukraine

Research Officer

O.Ya. Smirnov, LLC “Technical university “Metinvest polynechnics”, Ukraine

PhD (Geology), Deputy Head of the Quarry for Technology and Quality, Ingulets Mining and Processing Plant; student (group 184-22-1m)

O.S. Kovrov, Dnipro University of Technology, Ukraine

DSc (Engineering), Professor

K.V. Kolisnyk, Dnipro University of Technology, Ukraine

student (group 101м-22-1)

H.O. Kutz, General Energy Institute of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

PhD (Engineering), Senior researcher

O.I. Teslenko, General Energy Institute of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

PhD (Engineering), Leading researcher

D.O. Miniailo, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 183-22-1)

O.К. Nakempii, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

Senior Lecturer

I.Yu. Navolniev, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 183-22-1m)

N.M. Maksymova, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

D.S. Pikarenіa, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

DSc (Geology), Professor

O.V. Orlinska, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

DSc (Geology), Professor

D.V. Rudakov, Dnipro University of Technology, Ukraine

DSc (Engineering), Professor

A.A. Polishchuk, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 183-22-1м)

N.M. Maksymova, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

D.V. Snihovyi, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 141-23-1р)

O.К. Nakempii, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

Senior Lecturer

I.S. Fediv, Lviv State University of Life Safety, Ukraine

PhD Student

R.M. Konanets, Lviv State University of Life Safety, Ukraine

PhD Student

K.V. Stepova, Lviv State University of Life Safety, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

O.O. Khrystoforova, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 183-22-1m)

B.O. Bodnarenko, Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Postgraduate Student

Yu.Yu. Іvanov, Vinnytsia National Technical University, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

S.M. Skuratov, Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Master’s Student

N.S. Hrudkina, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

DSc (Engineering), Associate Professor

Kh.V. Malii, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering)

V.M. Papazov, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 136R-22-1m)

M.A. Derzhevetska, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Economics)

O.V. Kryvtsov, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 122-22-2м)

I.S. Dmytryshyn, Separate structural unit “Kramatorsk Vocational College of Industry, Information Technologies and Business of the Donbas State Machine Building Academy”, Ukraine

PhD Student, Institute of Applied Mathematics and Mechanics, Slovyansk, Ukraine; Teacher of the Specialist Qualification Category

Ye.O. Zvuzdetskii, Vinnytsia National Technical University, Ukraine

PhD student

Yu.Yu. Іvanov, Vinnytsia National Technical University, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

V.P. Kaidan, University of Economics and Entrepreneurship, Ukraine

Senior Lecturer, “Specialist of the highest category” qualification category

N.V. Kaidan, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD, Associate Professor

S.O. Kolesnykov, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD, Associate Professor

A.V. Pogosyan, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 184U-22-1)

Т.М. Коtenko, State vocational and technical institution “Kramatorsk Vocational and Technical Education Center”, Ukraine

Senior Lecturer

O.V. Sahay, Separated Structural Subdivision “Kramatorsk Applied College of Industry, Informational Technologies and Business of Donbas State Engineering Academy”, Ukraine

Teacher-Methodist

E.M. Niemtsev, Donetsk National Technical University, Ukraine

Senior Lecturer

S.M. Timoshenko, Donetsk National Technical University, Ukraine

DSc (Engineering), Senior Research Scientist, Professor

О.G. Pashynska, E.O. Paton Electric Welding Institute, Ukraine

DSc (Engineering), Senior researcher, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”

I.O. Boiko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

A.V. Zavdovieiev, E.O. Paton Electric Welding Institute, Ukraine

PhD, Researcher

M.A. Kraliuk, Odesa Research Institute of Forensic Science of the Ministry of Justice of Ukraine, Ukraine

PhD (Engineering), Researcher

V.M. Pylypenko, National Aviation University, Ukraine

student (group EC-410В)

K.Yu. Chala, National Aviation University, Ukraine

student (group EC-410B)

V.V. Hrushko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 051-22-1м)

A.M. Dolzhanskiy, Ukrainian State University of Science and Technology, Ukraine

DSc (Engineering), Professor

O.A. Bondarenko, Ukrainian State University of Science and Technology, Ukraine

PhD (Engineering),
Associate Professor

O.S. Maksakova, Ukrainian State University of Science and Technology, Ukraine

PhD (Engineering), Associate Professor

D.M. Zaitseva, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 051-22-1m)

V.V. Zubavlenko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 073-22-1м)

M.V. Kiblyk, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 073-22-1м)

O.V. Kovalenko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 051-22-1м)

D.V. Kononiuk, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 073-22-1м)

O.V. Latysheva, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Economics), Associate Professor

O.V. Latysheva, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Economics), Associate Professor

K.S. Vyshniakova, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 051-22-1m)

O.V. Latysheva, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Economics), Associate Professor

S.V. Lyashenko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 122-22-2m)

O.Yu. Mints, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

DSc (Economics), Professor

R.I. Bezruk, LLC “METINVEST-SMC”, Ukraine

Head of Sales

O.Yu. Mints, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

DSc (Economics), Professor

Ye.A. Fokin, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 051-22-1м)

I.V. Nepliakh, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student gr. 122-22-2m

N.Yu. Shevchenko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Economics), Associate Professor

S.O. Ostrovyi, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 073-22-1м)

V.O. Petrenko, Ukrainian State University of Science and Technology, Ukraine

DSc (Engineering), Professor, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine

L.H. Tuboltsev, Iron and Steel Institute named Z.I. Nekrasov of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

PhD (Engineering), Senior Researcher, Honored Worker of Industry of Ukraine

T.A. Fonarova, Ukrainian State University of Science and Technology, Ukraine

PhD (Economics), Associate Professor

S.Yu. Pitsenko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 051-22-1m)

V.V. Rovenska, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Economics), Associate Professor

I.I. Smyrnova, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Economics), Associate Professor

V.V. Osadcha, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 051-22-1m)

I.I. Smyrnova, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Economics), Associate Professor

D.A. Osadchyi, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 051-22-1m)

I.I. Smyrnova, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Economics), Associate Professor

V.O. Streltsov, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 073-22-1м)

D.V. Suiarko, Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

Master Student gr. 073-22m, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”; Master Student gr. MBG-24m

D.O. Usatyi, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 051-22-1м)

O.S. Kharchenko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Economics)

D.Yu. Isachenko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 073-22-1p)

Yu.V. Chupruna, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

PhD (Economics)

T.V. Shevchyk, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student (group 51-22-1м)

O.Yu. Mints, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

DSc (Economics), Professor

I.V. Shkrabak, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

DSc (Economics), Professor

A.V. Neborachko, LLC “Technical university “Metinvest polytechnic”, Ukraine

student 073-22-1m

Cover for MININGMETALTECH 2023 – THE MINING AND METALS SECTOR: INTEGRATION OF BUSINESS, TECHNOLOGY AND EDUCATION. Volume 2
Published
December 1, 2023